Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het kadaster en het beheer van de openbare fonteinen

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 251)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 15/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Onlangs is het Brussels Gewest officieel toegetreden tot het netwerk van de ‘Blue Communities’, waarvan het een certificaat van lidmaatschap in ontvangst mocht nemen.

Gezien de omvang van de wateronzekerheid, die volgens de Koning Boudewijnstichting een op zes Belgen treft, heeft de Brusselse regering beslist om meer openbare fonteinen en douches te plaatsen in de hoofdstad.

Uiteraard moet worden verzekerd dat de fonteinen goed werken en aan de gezondheidsnormen voldoen. Een dergelijke maatregel vestigt de aandacht op leidingwater, dat volgens de algemene beleidsverklaring van onberispelijke kwaliteit is en veel minder kostbaar in economisch en milieuopzicht.

Ten eerste moet worden gezorgd voor fonteinen met drinkwater wanneer nieuwe openbare ruimten worden ingericht, in het bijzonder in de omgeving van parken, speel- en sportterreinen en dicht bij fiets- of voetgangersnetwerken. Ten tweede moet er minstens één fontein met drinkwater komen in elk openbaar park, gebouw of ruimte.

Mijnheer de minister:

· De openbare fonteinen hebben een sociale, toeristische en burgerschapsfunctie. Hoe valt dan te verklaren dat de cartografie van de fonteinen tot nu toe door vrijwilligers is gebeurd?

· Is het gewest van plan om in dit digitale tijdperk een app ter beschikking te stellen met een kaart van de fonteinen en de staat van de fonteinen in real time?

· Gaat u de gegevens over de openbare fonteinen toegankelijk maken als open data op het portaal opendatastore?

· Wordt een fontein met drinkwater systematisch opgenomen in het bestek van nieuwe projecten?

· Wordt er nagedacht over fonteinen in scholen en sportcentra die er nog geen zouden hebben?
 
 
Antwoord    Les fontaines publiques ont une vocation sociale, touristique et citoyenne. Dès lors, comment expliquer que la cartographie des fontaines soit effectuée jusqu’à présent par des bénévoles ?

Het betreft inderdaad een inventaris die wordt opgemaakt door de vzw “Straatverplegers”, die het gebruik van de beschikbare structuren voor daklozen wil vergemakkelijken.

De Stad Brussel werkte mee aan deze inventaris voor de openbare fonteinen in de Vijfhoek.

Het feit dat het initiatief voor deze inventaris werd genomen door vrijwilligers, wordt waarschijnlijk verklaard door het feit dat er geen gecentraliseerde overheidsinstantie of -instelling verantwoordelijk is voor de plaatsing en het beheer van de fonteinen.

Het is immers aan elke gemeente om de fonteinen zelf te beheren of het beheer ervan toe te vertrouwen aan bijvoorbeeld VIVAQUA, de intercommunale die belast is met de drinkwatervoorziening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Gewest bezit dus als dusdanig geen openbare fonteinen, behalve deze (een dertigtal) die zich bevinden in de gewestelijke parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd.


À l’heure du digital, la Région envisage-t-elle une application permettant de consulter la carte des fontaines et de connaitre l’état des fontaines en temps réel ?

Een dergelijke applicatie wordt momenteel niet overwogen op het niveau van Leefmilieu Brussel.

Aangezien Vivaqua geen zicht heeft op de toestand van alle openbare fonteinen (met uitzondering van de 5 in Elsene en 1 in Ukkel waarvoor een onderhoudscontract werd gesloten met de operator, alsook de fontein die zich onderaan hun hoofdkantoor bevindt), is zij evenmin in staat om een dergelijke applicatie te ontwikkelen.


Allez-vous rendre les données concernant les fontaines publiques accessibles en open data sur le portail opendatastore ?

Hoewel zij de meeste van deze openbare fonteinen niet beheert en momenteel niet overweegt dit te doen, zou kunnen worden overwogen om Leefmilieu Brussel de openbare fonteinen op haar geografische informatieportaal (
https://geodata.environnement.brussels/) in kaart te laten brengen om deze beter zichtbaar te maken.


La mise à disposition d’une fontaine à eau potable est-elle systématiquement intégrée au cahier des charges des nouveaux aménagements ?

Bij studies van de openbare ruimte wordt momenteel geen rekening gehouden met de installatie van openbare drinkwaterfonteinen.

Bovendien werd dit niet gevraagd tijdens de begeleidingscomités van de grote studies.

De fonteinen die in de projecten werden geïntegreerd, zijn architectonisch, decoratief en soms ludiek.

Indien de integratie van dergelijke inrichtingen in de projecten wordt overwogen, moeten de onderhouds- en distributiekosten worden geanalyseerd en in aanmerking worden genomen bij het opstellen van de toekomstige begrotingen.

Wat de drinkwaterfonteinen in de gewestelijke parken betreft, neemt Leefmilieu Brussel ze niet systematisch op in de nieuwe inrichtingen van de groene ruimten.

Dit is afhankelijk van het doel van de groene ruimte en van het feit of een dergelijke fontein al dan niet in de buurt aanwezig is.

Twee soorten inrichtingen zijn echter bijna systematisch uitgerust met waterfonteinen: speeltuinen en/of sportterreinen en familiale moestuinen (bv. de Kruidtuinparken, Dailly, Liedekerke en Dauw).

In de studie voor de herontwikkeling van de speelruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2012, maken deze voorzieningen overigens deel uit van de kwaliteitscriteria voor elke ruimte op het gewestelijk grondgebied.

Binnen Leefmilieu Brussel wordt momenteel een specifiek "voorraad"-lastenboek voorbereid om de moestuinen uit te rusten met fonteinen die op het leidingwater zijn aangesloten, wanneer voor deze oplossing wordt gekozen.

Voor nieuwe sites of parken en moestuinen die moeten worden herontwikkeld, evalueert Leefmilieu Brussel de behoeften en beperkingen (topografie, site, kosten, ...) van geval tot geval en probeert het zo milieuvriendelijk mogelijke watervoorzieningssystemen te ontwikkelen in functie van het gebruik (drinkwater: aansluiting op het distributienet >< niet-drinkwater: regenwaterrecuperatie, grondwateropvang of recuperatie van de grondwaterlozing, ...).


Est-ce qu’une réflexion a été engagée en ce qui concerne l’aménagement de fontaines dans les écoles et centres sportifs qui n’en seraient pas encore pourvus ?

Op dit punt, moet er eerder een denkoefening worden gehouden binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wat de initiatieven van Leefmilieu Brussel betreft, kunnen we melding maken van de opname van criteria met betrekking tot de plaatsing van fonteinen en de toegang tot water in de projectoproepen voor de promotie van “zero waste” bij de gemeenten, OCMW's, verenigingen, alsook via de oproep tot "Inspirons le quartier"-burgerprojecten met enkele gevallen die een voorbeeldfunctie vervullen en waarin deze fonteinen hebben geleid tot een aanzienlijke vermindering van de verpakkingen en een groter verbruik van water als drank, zoals in het geval van “Royal Uccle Sport”.

Om een echte strategie in te voeren voor de plaatsing van fonteinen die toegang bieden tot water en die de verspilling verminderen, zou het nodig zijn de medewerking te verkrijgen van de actoren die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het beheer van sportinfrastructuren (de Fédération Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook de gemeenten en, in voorkomend geval, Vivaqua als operationele partner).

Daarnaast coördineert Leefmilieu Brussel elk jaar een succesvol "veldfles"-project in basisscholen.

Het betreft een project inzake de sensibilisering voor het gebruik van stadswater, het verminderen van afval, de distributie van “veldflessen” en de ondersteuning van het gebruik ervan in scholen: veranderingen in het gedrag, het eco-management en de uitrusting.

We hebben geen informatie over aanvragen van scholen voor de installatie van fonteinen omdat deze daar al aanwezig zijn of omdat de school zich anders organiseert (gebruik van kranen in de klaslokalen, kruiken, etc.).