Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontradingsparking bij COOVI.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 357)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op 23 mei 2019 hebben het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de MIVB de pendelparking (P+R) Coovi ingehuldigd.

Rond september 2019 berichtte de pers over het geringe gebruik van deze parking.

Enkele maanden later zijn de verlichte verkeersborden die de parking moesten aanwijzen op de autoweg, nog steeds niet geplaatst.

Op 14 november 2019 antwoordde u op mijn schriftelijke vraag over dit onderwerp dat Brussel Mobiliteit instaat voor de bewegwijzering op het Brussels grondgebied. Er zou een verlicht verkeersbord met P+R erop geplaatst worden dat zichtbaar zou zijn vanop de ring.

Ik stel vast dat dit nog niet gebeurd is.

Ondertussen is de pendelparking Coovi betalend geworden, in weerwil van de nog steeds zeer lage bezetting (eind 2019 bedroeg die 20%).

U had eind 2019 aangekondigd dat er een gerichte campagne op sociale media in de maak was om het betrokken publiek te bereiken.

Mevrouw de minister, ik wil u graag de volgende vragen stellen:

1) Hoe zit het met de pijlen op de rijweg, die de automobilisten moeten wijzen op het bestaan van de parking? Wanneer worden die eindelijk gerealiseerd?

2) Hoe zit het met het vanop afstand bediende verlichte P+R-bord dat zichtbaar is vanaf de ring? Wanneer wordt het daadwerkelijk geplaatst?

3) Kunt u ons precies vertellen welke regelingen er gepland zijn, enerzijds op het grondgebied van Brussel en anderzijds op het grondgebied van het Vlaamse Gewest?

4) Wat is er precies overeengekomen met het Vlaams Gewest inzake de promotie, de bewegwijzering en de oriëntatie van pendelaars naar de Brusselse P+R-infrastructuur?

5) Omvatten deze maatregelen ook dynamische borden die vanop afstand bediend kunnen worden?

6) Is er over dit alles een politiek akkoord bereikt? Zo ja, hoe is dat dan gebeurd?

7) Is de sociale netwerkcampagne gericht op het betrokken publiek, eind 2019 van start gegaan? Zo ja, op welke doelgroep was deze campagne gericht en hoeveel mensen zijn er hiermee volgens u bereikt?

8) Is de bezettingsgraad van de parking tussen november 2019 en vandaag gestegen?

9) Hoe zit het met de 200 beveiligde fietsenstallingen?
 
 
Antwoord    1) In september 2019 heeft Brussel Mobiliteit de wegmarkering op de oprit van de ring komende van de Bergensesteenweg richting Zaventem aangepast.

Er werden vier pijlen getekend en de markering om de ingang van de parking aan te duiden werd aangepast.


2) Parking.brussels werkt momenteel samen met een communicatiebureau om het visuele aspect van het te plaatsen bord te bepalen. Vervolgens zal een opdracht uitgeschreven kunnen worden om in de loop van 2020 de twee borden te ontwerpen en aan weerszijden van het gebouw aan de gevels te bevestigen.


3)

- Er is voorzien in de plaatsing van vaste parkeergeleidingsborden langs de openbare weg naast het parkeerterrein. Acht borden zijn al geplaatst. Zodra het plaatsingsplan klaar is, zullen er nog eens vijftien borden bijkomen. Die zullen in 2020 geplaatst worden.

- Eind 2019 werd op de rotonde dicht bij de ingang van de parking een dynamisch informatiebord (DIB) geplaatst, dat aangeeft waar de parking zich bevindt, welke verbindingen met het openbaar vervoer er zijn, welke diensten er aangeboden worden (elektrische laadpalen, fietsenstalling met beveiligde toegang) en hoeveel plaatsen er op dat ogenblik beschikbaar zijn.

- De parking wordt voortaan ook vermeld op het bestaande DIB op de ring in het BHG (binnenring richting Charleroi – Brussel). In de tegenovergestelde richting (buitenring Brussel – Charleroi) bevindt het DIB voor de parkeergeleiding zich op Vlaams grondgebied, waardoor voor de aanpassing ervan een overeenkomst met Vlaanderen moet worden gesloten.

- Op de Ring zelf moeten er ook nog vaste borden toegevoegd worden. Een studie werd uitgevoerd in 2017 en adviseerde de installatie van 5 statische panelen.


4) Er zijn lopende contacten met de Werkvennootschap over de verschillende projecten voor P&R (in Vlaanderen: ‘Mobipunten’), daar zal deze P&R ook nog ter sprake komen.


5) Ja, zie punt 3.


6) Cf 4)


7) In februari ging de campagne van start op de sociale netwerksites en op de navigatieapplicatie Waze. Helaas moest ze wegens de pandemie onderbroken en uitgesteld worden tot september van dit jaar. Er zijn ook meerdere communicatieacties gepland:

- Start van een publiciteitscampagne met de MIVB om het voorkeurtarief van € 3/dag te promoten voor occasionele bezoekers die het openbaar vervoer gebruiken (eind april – onder voorbehoud);

- Start van een digitale publiciteitscampagne voor de promotie van de abonnementsformule P+R (uitgesteld naar september);

- Promotie van de P+R op evenementen (Mobility Salon, publiek-private partnerschappen, …) ;

- Plaatsing van een nieuw parkeergeleidingsbord P+R dat vanaf de Ring zichtbaar is tegen eind maart 2021 (Ring R0 Anderlecht-Luizenmolen);

- Communicatie naar onze partners (Newsletter Leefmilieu Brussel, …).


8)

- Behalve tijdens de “coronaperiode” is de bezettingsgraad sinds de opening op 20 mei 2019 voortdurend gestegen

- De gemiddelde bezettingsgraad is gestegen van 9% in juni naar 19% in december 2019. Er dient te worden opgemerkt dat parkeren gratis was om het Park and Ride-gebruik te promoten.

- Sinds 2 januari 2020 is parkeren voor alle gebruikers betalend. De bezettingsgraad is daardoor licht gedaald naar 13%, maar dat was te verwachten. Parking.brussels verwacht dat de groei zich na de zomervakantie zal herstellen en terug het niveau zal bereiken van toen parkeren nog gratis was, meer bepaald dankzij de actie van de communicatiecampagne en een betere parkeergeleiding.


9)

- In normale tijden staan er een twintigtal fietsen per dag gestald.

- Tegelijk met de P+R-campagnes zullen ook “Bike & Ride”-communicatieacties (B+R) opgestart worden.