Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende impact van COVID-19 op de arbeidsorganisatie in Leefmilieu Brussel.

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 265)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 26/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De COVID-19-pandemie heeft ons Gewest hard getroffen en onze overheidsdiensten niet gespaard. Het is belangrijk om, enerzijds, de strijd tegen het virus te kunnen combineren met de continuïteit van de openbare dienst en, anderzijds, de gezondheid van de personeelsleden te beschermen en beroepsrisico’s te voorkomen.

Leefmilieu Brussel speelt een belangrijke rol bij de uitvoering en follow-up van de maatregelen tegen COVID-19, onder meer wat de gewestelijke parken betreft.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Op 17 maart laatstleden heeft de Nationale Veiligheidsraad de verplichting ingevoerd om zonder uitzondering telewerk te organiseren voor elke functie waarvoor dat mogelijk is. Wat is het percentage telewerk bij Leefmilieu Brussel?

- Een aantal functies, zoals parkwachter, komen niet in aanmerking voor telewerk. Wordt de uitbreiding van telewerk ook niet belemmerd door eenvoudige problemen met de computerapparatuur, de toegang tot de beveiligde programma's, de afhankelijkheid van "papieren" documenten en de noodzaak om de "fysieke" handtekening van de hiërarchische meerderen te krijgen? Als die obstakels nog steeds bestaan binnen Leefmilieu Brussel, kunnen ze dan snel worden overwonnen om het aantal telewerkers nog te verhogen?

- Zoals we weten, is het ziekteverzuim bij Leefmilieu Brussel in normale tijden vrij laag. Wat is de situatie sinds het begin van de crisis, zowel voor de administratieve medewerkers als voor de medewerkers op het terrein?

- Is de continuïteit van de openbare dienst gewaarborgd? Zijn er problemen vastgesteld?

- Is het aantal oproepen die Leefmilieu Brussel heeft ontvangen sinds het begin van de crisis toegenomen? Welke soort vragen worden gesteld? Welk gevolg wordt daaraan gegeven?

- Wordt er specifiek materiaal bezorgd aan de medewerkers op het terrein? Wanneer is dat gebeurd? Welke hoeveelheden? Over welk materiaal gaat het? Hebben alle werknemers specifieke instructies over het gebruik van het beschermend materiaal gekregen?

- Welke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid te waarborgen van de administratieve medewerkers die niet kunnen telewerken?

- Welke maatregelen zijn getroffen om de maatregelen tegen COVID-19 in de parken van het Brussels Gewest te doen naleven? Hebben de parkwachters specifieke instructies gekregen ingeval ze een overtreding vaststellen? Moest er een specifiek budget worden toegewezen voor de maatregelen tegen COVID-19 in de parken?
 
 
Antwoord    1)
Het percentage telewerken binnen Leefmilieu Brussel bedraagt 58%, wat overeenkomt met het totaal van de functies die compatibel zijn met telewerken.

Personeel dat een functie uitoefent die niet compatibel is met telewerken (42%), blijft actief op het terrein.


2)
Leefmilieu Brussel had al veel werkinstrumenten gedigitaliseerd en geautomatiseerd en een systeem opgezet voor het delen en archiveren van elektronische documenten, onafhankelijk van deze COVID-19-gerelateerde inperkingsperiode.

Binnen Leefmilieu Brussel wordt het principe van
eco-dynamic office (open space, flex desk, enz.) toegepast. Elke administratieve medewerker beschikt over een laptop waarop een telefoniesysteem (VOIP) is geïnstalleerd.

In samenwerking met het CIBG is de toegang op afstand, die voor de officiële telewerkers al bestond, vanaf het begin van de inperking uitgebreid tot al het administratieve personeel.

Ons telefoonsysteem, in combinatie met specifieke licenties, stelt ons in staat om teleconferenties te organiseren.

Wat de papieren documenten en de fysieke handtekening betreft, is in de kantoren een permanentie voorzien die tot het strikte minimum is beperkt.

Gezien het bovenstaande was het administratieve personeel dus in staat om via telewerken de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen vanaf het begin van de inperking.


3)
Leefmilieu Brussel heeft het initiatief genomen om statistieken over ziekten te ontwikkelen, niet alleen voor de hele organisatie, maar vooral voor de beroepen op het terrein, die een essentiële rol spelen om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen en de Brusselaars toelaten een frisse neus te halen en zich te ontspannen in de groene ruimten.

Uit deze statistieken blijkt dat ons totale absenteïsmepercentage tijdens deze bijzondere en moeilijke periode binnen de gebruikelijke marge ligt, en op enkele dagen zelfs onder het jaarlijkse absenteïsmepercentage van Leefmilieu Brussel van 2019 van 5,75% (op 9 april 2020 werd een absenteïsmepercentage van 5,41% opgetekend). Hoewel eind maart voor bepaalde terreinberoepen een hoger absenteïsmepercentage werd vastgesteld, is dat percentage voor de terreinberoepen in april gedaald.


4)
De continuïteit van de openbare dienst wordt correct gewaarborgd. De meeste groenvoorzieningen, parken en bossen blijven open (zie vraag 8).

Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten die vastgelegd zijn in de Brusselse reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd), en de openbare onderzoeken. Deze opschorting loopt totdat de inperkingsmaatregelen worden opgeheven en de duur van de schorsing kan worden herzien of verlengd als de situatie dat vereist.

De opschorting van de termijnen verhindert Leefmilieu Brussel niet onderzoekshandelingen te stellen en beslissingen nemen waarvoor geen tussenkomst van een externe persoon, administratie of instantie vereist is. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de inperkingsperiode worden genomen zijn geldig. Alle uitwisselingen tussen de burger en de bevoegde administratie gaan voort.


5)
Sinds het begin van de crisis is er een aanzienlijke daling vastgesteld van het aantal oproepen dat Leefmilieu Brussel ontvangt, namelijk 44% minder dan normaal (gemiddeld 1.265 oproepen tussen 19 maart en 19 april 2020, vergeleken met het gebruikelijke gemiddelde van 2.255 oproepen per maand). Het aantal verzoeken per e-mail is ook afgenomen, maar minder significant. Tegelijkertijd zijn onze interacties op sociale netwerken sterk toegenomen.

De meest gestelde vragen worden beïnvloed door de actualiteit: informatie over de genomen maatregelen met betrekking tot de LEZ-reglementering, verzoek om informatie over een aanvraagdossier voor een energiepremie, informatie over open groene ruimten, klachten over het gedrag van burgers in parken, verzoek om informatie over de mogelijkheid om een perceel in een collectieve moestuin te huren, enz.

Alle informatie en uitzonderlijke maatregelen die Leefmilieu Brussel heeft genomen en die door de Infodienst worden doorgegeven, worden ook verzameld op een speciale pagina op de website van de administratie:
https://leefmilieu.brussels/guichet/covid-19.


6)
Vanaf het begin van de COVID-19-crisis is binnen Leefmilieu Brussel een taskforce opgericht om ervoor te zorgen dat operationele kwesties op het terrein collegiaal worden behandeld en dat de verdeling van specifiek materiaal zo uniform mogelijk gebeurt.

Gezien de beperkte hoeveelheden materiaal die aanvankelijk beschikbaar waren, is er een eerlijke verdeelprocedure voor alle gebruikers ingevoerd. De directeuren van de terreinafdelingen zijn geraadpleegd om de producten te verdelen volgens de activiteiten van de terreindiensten, met name de toezichters, tuiniers, snoeiers, schoonmaakploegen en boswachters.

Aan sommige hygiëneartikelen is wereldwijd een tekort. Daarom zijn alternatieven geanalyseerd door de IDPB, dat na overleg met de bedrijfsarts van Securex adviezen uitbrengt. Dit omvatte met name de verdeling van ontsmettingsdoekjes, handzepen en waterbidons die in de voertuigen kunnen worden meegenomen. Zo zijn loten van verschillende producten snel aangekocht en worden ze wekelijks verdeeld met een gebruiksaanwijzing. Wegwerphandschoenen in nitril, zepen, ontsmettingsdoekjes, FFP2-maskers (voor de schoonmaakploeg en de boswachters) en sprays om oppervlakken te desinfecteren worden op het terrein verdeeld volgens een verdeelsleutel voor de beroepen.

Tegelijkertijd heeft Leefmilieu Brussel een verzoek ingediend bij Iriscare, dat verantwoordelijk is voor de centralisatie van alle bestellingen van de gewestelijke instanties, om zijn behoeften te laten opnemen in de gewestelijke voorraad.


7)
De administratieve zetel is niet meer toegankelijk voor het publiek, de receptie is gesloten, maar de administratie is nog steeds telefonisch en per e-mail bereikbaar. De aanwezigheid op kantoor is beperkt tot het strikte minimum, met een tiental personen (boekhouding, personeelsadministratie, receptie en postverdeling, enz.) op een totaal van 650 werkplekken, waardoor het mogelijk is om zonder problemen de sociale afstand te respecteren. Ontsmettingsdoekjes worden ter beschikking gesteld van de werknemers om de werkplek tussentijds te kunnen reinigen. De werkplekken worden dagelijks schoongemaakt.


8)
De maatregelen die overeenkomstig de instructies van de Nationale Veiligheidsraad zijn vastgesteld, luiden als volgt:

· De toegang tot speeltuinen is verboden
· Behoud van de veiligheidsafstand van 1,50 m
· Geen groeperingen
· Slechts één persoon per bank
· Geen balspelen of andere collectieve spelletjes
· Niet joggen met meerdere personen en niet sporten in groep
· In beweging blijven op de grasperken of op de paden

De toezichters en boswachters worden aangemoedigd om de samenwerking met de politie en de preventiediensten in stand te houden en aan te moedigen, met name wanneer er een overtreding wordt vastgesteld.