Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de intra-Brusselse en intra-Belgische coördinatie in het kader van de COVID-19-crisis.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 218)

 
Datum ontvangst: 02/04/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige situatie is duidelijk zeer ernstig wat de gezondheid betreft. Ze is des te ernstiger omdat ze ernstige menselijke, sociale en economische gevolgen heeft die alle inwoners van Brussel treffen.

Deze crisis vereist een “heilig verbond”, zowel in moreel als in politiek opzicht.
Ook vergt ze veel coördinatie van de beleidsmakers, zowel binnen Brussel als binnen België. Het doel is onze medeburgers doeltreffende maatregelen te bieden om de pandemie aan te pakken, maar ook om ervoor te zorgen dat deze goed worden uitgevoerd en goed worden gecontroleerd.

Daarom wens ik vandaag een antwoord op volgende vragen:

- Intra-Brusselse coördinatie,

Hoeveel maal is de GVR bijeengekomen sedert het begin van de crisis?
Worden andere intra-Brusselse communicatiemiddelen tot stand gebracht?
Zo ja, welke en hoe vaak worden ze gebruikt? Voor wie zijn deze middelen van belang?
Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld tussen Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en de hoge ambtenaar?

- Intra-Belgische coördinatie,

Welke communicatiekanalen met de andere federale en deelstatelijke entiteiten hebt u thans, naast de Nationale Veiligheidsraad?
Hoe vaak wordt een beroep gedaan op die andere communicatiekanalen?
 
 
Antwoord    De Gewestelijke Veiligheidsraad is het orgaan dat op Brussels niveau is opgericht om de coördinatie op het vlak van veiligheid op het grondgebied van het Gewest te verzekeren.

Naast dit instrument voor de coördinatie binnen Brussel blijven de gewestelijke instellingen en besturen de coördinatie- en communicatierol vervullen die zij in normale tijden vervullen.

Zo ook blijven op intra-Belgisch niveau, afgezien van de organen die bij de uitvoering van een federale fase voorzien zijn, de coördinatie- en communicatie-instrumenten dezelfde als die welke in normale tijden bestaan. De frequentie waarmee zij samenkomen, wordt bepaald door de evolutie van de crisis en kan soms toenemen.

Wat de verdeling van bevoegdheden tussen Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en de Hoge Ambtenaar betreft, vormt BPV een gewestelijk bestuur dat niet alleen ten dienste staat van de Minister-President, maar ook van de Hoge Ambtenaar binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in artikel 48 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 08/01/89, die voorziet in de toewijzing van bepaalde taken aan een hoge ambtenaar, in het bijzonder die met betrekking tot de civiele veiligheid en het opstellen van plannen voor noodsituaties.