Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de procedures voor overheidsopdrachten voor dienstverlening bij Actiris

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 235)

 
Datum ontvangst: 15/04/2020 Datum publicatie: 27/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om de werking van de overheidsoperator Actiris beter te kennen, zou ik graag nadere informatie krijgen over het eventuele beroep van het bestuur op de wet op de overheidsopdrachten voor dienstverlening.

Heeft het bestuur van Actiris een beroep gedaan op het systeem van overheidsopdrachten om bepaalde opdrachten uit te voeren? Zo ja, kunt u ons de details bezorgen van de beoogde functies, de vereisten en de duur van de opdrachten, de nagestreefde doelen, de geselecteerde profielen, de bezoldigingsniveaus en de betrokken afdelingen?

Hoe verklaart u het beroep op overheidsopdrachten voor dienstverlening terwijl het bestuur zich heeft voorzien van een gewestelijke wervingsreserve? Hoe kan het beroep op externe consultants worden verklaard?

Kunt u ons bovendien verduidelijken of de opdrachtnemers van overheidsopdrachten al zijn begonnen met hun werk voordat ze een opdracht hadden binnengehaald?

Ten slotte, doet het bestuur van Actiris in het algemeen vaker een beroep op externe expertise dan vroeger?
 
 
Antwoord    Via een vorige schriftelijke vraag hebt u mij ondervraagd over “Het inzetten van externe consultants door Actiris” (QE nr.79).

Bij die gelegenheid heb ik u alle informatie meegedeeld in verband met de consultancy-opdrachten bij de verschillende directies van Actiris. Staat u mij toe te verwijzen naar die gegevens.

Wat betreft de opdrachten voor diensten die goedgekeurd werden in 2019, vindt u in de bijgevoegde tabel twee tabbladen met de details over dit soort overheidsopdrachten die in 2019 afgesloten werden om bepaalde opdrachten te verwezenlijken.

De duur van deze opdrachten varieert van enkele maanden tot 4 jaar.

De functies waarvoor een beroep moet worden gedaan op externe consultants, zijn over het algemeen sleutelfuncties met verantwoordelijkheid (meestal voor de rangen A2-A3) waarvoor de bestaande wervingsreserves niet van toepassing zijn.

Voor de procedures voor statutaire aanwervingen die lang duren, kan een externe consultant worden gevraagd voor de overgangsperiode die nodig is voor de aanwerving. De opdracht wordt meestal stopgezet zodra de gerekruteerde kandidaat in dienst treedt.

Er werd geen enkele prestatie met een mogelijke opdrachtnemer opgestart vóór de opdracht werd toegekend.

Actiris doet niet meer dan vroeger een beroep op externe expertise.
Binnen de instelling is de wil aanwezig om toezicht te houden op de omvang van dit soort uitgaven.

In 2019 is er evenwel een stijging geweest van de verhouding tussen de terugkerende externe consultants en de loonkosten in vergelijking met 2018.

Deze tendens is te verklaren door de omvang van de uit te voeren IT-werven, en vooral door de herziening van de tarieven waarvoor Actiris de toelating heeft gekregen om ze toe te passen in het kader van deze IT-consultancy-opdrachten.

Montant engagé en 2019 / Vastgelegd bedrag voor 2019

Objet du marché de faible montant (MFM) /
Voorwerp van de overheidsopdracht van beperkte waarde (OBW)

Adjudicataire / Opdrachtnemer

3.600,00

Formation et certification à l’outil ICF (pour la Direction Actiris Academy)
Opleiding en certificering voor de tool ICF (voor de Directie Actiris Academy)

ICF-PLATFORM

13.001,45

Enregistrement de 13 voix-off d’une vidéo et implémentation dans une vidéo existante (Pour la Direction Communication)
Opname van 13 voices-off voor een video en invoering in een bestaande video (voor de Directie Communicatie)

ORANGE CLIGNOTANT

36.300,00

Désignation experts assessment (pour la Direction RH)
Aanwijzing van deskundigen voor assessments (voor de Direcite HR)

BDO ADVISORY

30.832,50

Consultant spécialisé en ressources humaines et plus spécifiquement en « Organizational Change Management » (Pour la Direction Disponibilité)
Consultant gespecialiseerd in HR en meer specifiek in "Organizational Change Management" (voor de Directie Beschikbaarheid)

ODS

10.672,20

Projet d'étude pour view.brussels (Pour la Direction Inclusion et Marché de l'emploi)
Studieproject voor View.brussels (voor de Directie Arbeidsmarkt en Inclusie)

CULTURE DROPS

29.772,05

Réalisation d’une étude des conditions juridiques et budgétaires liées à la mise en place d’un dispositif Territoire Zéro Chômeur de longue durée (TZCLD) dans la Région de Bruxelles-Capitale (Pour la Direction Générale)
Uitvoering van een studie over de juridische en budgettaire voorwaarden verbonden aan de invoering van de maatregel Territoire Zéro Chômeur de longue durée (TZCLD) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor de Algemene Directie)

CENTRE DROIT PUBLIC ULB

29.395,74

Comprendre et agir contre le sous rapportage en matière de discrimination à l’embauche en Région de Bruxelles-Capitale en particulier au sein des publics fragilisés (Pour Actiris Academy)
Begrijpen en handelen tegen de onderrapportering inzake discriminatie bij de aanwerving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen (voor Actiris Academy)

MEHDIBBALL SRL

24.805,00

Etude budgétaire TZCLD (Pour la Direction Générale)
Begrotingsstudie TZCLD (voor de Algemene Directie)

DULBEA

31.460,00

Élaboration d’un plan d’action stratégique 2019-2022 (pour la Direction Marché de l’Emploi et Inclusion )
Uitwerking van een strategisch actieplan 2019-2022 (voor de Directie Arbeidsmarkt en Inclusie)

LIVING TOMORROWMontant engagé /
Vastgelegd bedrag

Objet du marché /
Voorwerp van de opdracht

Adjudicataire /
Opdrachtnemer

42.329,00

Etude sur les travailleurs détachés (Pour la Direction Marché de l'Emploi et Inclusion)
Studie over gedetacheerde werknemers (voor de Directie Arbeidsmarkt en Inclusie)

KULEUVEN R&D

60.000,00

Mission de certification des rapports d’évaluation préliminaire et définitif produits par l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi et de la Formation dans le cadre du mécanisme de Social Impact Bond (pour la Direction Partenariat)
Opdracht in verband met de certificering van de voorbereidende en definitieve evaluatieverslagen opgesteld door het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding in het kader van het mechanisme van de Social Impact Bond (voor de Directie Partnerships)

PATRIMOINE DE L'ULG

853.421,39

Communication interne (Pour la Direction Communication)
Interne communicatie (voor de Directie Communicatie)

THE OVAL OFFICE

440.440,00

Appel à des managers externes temporaires (Marché de la Direction RH pour le département concerné)
Het inzetten van tijdelijke externe managers (opdracht van de Directie HR voor het betrokken departement)

ABEXYS /
AUSY CONSULTING /
HUDSON BELGIUM

133.200,00

Design d’un outil digital, « Proof of concept » et pilotage de l’outil dans le cadre de l’accompagnement des chercheurs d’emploi (pour la Direction Générale)
Design van een digitale tool, "Proof of concept", en sturing van de tool in het kader van de begeleiding van de werkzoekenden (voor de Algemene Directie)

BAYES IMPACT

60.500,00

Désignation d’un expert pour l’état des lieux technique de la Tour Astro 14 (pour la Direction Facilities)
Aanduiding van een deskundige voor de technische stand van zaken van de Astrotoren 14 (voor de Directie Facilities)

SOPHIA GROUP

143.000,00

Appel à un prestataire de services de relocation dans le cadre du Programme d’échanges de jeunes chercheurs d’emploi « Eurodyssée » (pour la Direction Partenariat)
Het inzetten van een dienstverlener voor verhuisdiensten in het kader van het uitwisselingsprogramma voor jonge werkzoekenden "Eurodyssee" (voor de Directie Partnerships)

BDLF

152.339,00

Soutien dans le cadre de la contribution d’Actiris à la préparation du programme opérationnel Fonds social européen Plus (FSE+) pour la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) 2021-2027 (pour la Direction Partenariat)
Ondersteuning in het kader van de bijdrage van Actiris aan de voorbereiding van het operationele programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 2021-2027 (voor de Directie Partnerships)

IDEA CONSULT

11.737,00

Evaluation d'Actiris (2ème cycle benchlearning PSE) (pour la Direction Générale)
Evaluatie van Actiris (2de cyclus benchlearning PSE) (voor de Algemene Directie)

ICON

136.939,82

Organisation d’événements respectant le développement durable (pour la Direction Communication)
Organisatie van evenementen met inachtneming van duurzame ontwikkeling (voor de Directie Communicatie)

THE OVAL OFFICE

124.388,44

Outsourcing à une agence de voyage des réservations des moyens de transport et/ou du logement lors de missions de membres du personnel d’Actiris (pour la Direction Facilities)
Outsourcing aan een reisagentschap van de reservaties van transportmiddelen en/of van logement voor missies van personeelsleden van Actiris (voor de Directie Facilities)

BELGIAN AIR TRAVEL

15.600,00

Formation résidentielle en immersion totale dans la seconde langue régionale pour les dirigeants et porte-paroles d’Actiris (pour la Direction Actiris Academy)
Opleiding in residentieel verband en in volledige onderdompeling in de tweede gewestelijke taal voor de directeurs en woordvoerders van Actiris (voor de Directie Actiris Academy)

CERAN

78.325,10

Désignation d’un expert pour, dresser un bilan des émissions CO2 et compenser ces émissions afin de garantir à Actiris une neutralité carbone (pour la Direction Facilities)
Aanduiding van een deskundige om een balans van de CO2-uitstoot op te stellen en deze uitstoot te compenseren teneinde ervoor te zorgen dat Actiris koolstofneutraal wordt (voor de Directie Facilities)

CO2LOGIC

35.400,00

Recherche et synthèse d’éléments de définitions pour concepts du « lexique diversité » (Pour la Direction Marché de l'Emploi et Inclusion)
Onderzoek en samenvatting van elementen om de concepten van het "lexicon diversiteit" te bepalen (voor de Directie Arbeidsmarkt en Inclusie)

YOUNITY

28.500,00

Actions de formation - Lutte contre l’incendie (pour la Direction Actiris Academy)
Opleiding brandbestrijding (voor de Directie Actiris Academy)

FACT TRAINING CENTER

125.452,80

Mission de formation/coaching externe en développement de la Direction RH (pour la Direction Générale)
Opdracht voor opleiding/externe coaching in ontwikkeling van de Directie HR (voor de Algemene Directie)

TRIGGER

118.882,50

Evaluation du dispositif global du partenariat (pour la Direction Partnenariat)
Evaluatie van de algemene voorziening voor partnerships (voor de Directie Partnerships)

BDO

52.272,00

Mises en situations assessment (Pour la Direction RH)
Simulaties van assessments (voor de Directie HR)

BDO ADVISORY

170.610,00

Accompagnement à la structuration d’un nouveau projet Social Impact Bond et à la création d’une structure gestionnaire (Pour la Direction Partenariat)
Begeleiding bij de structurering van een nieuw project Social Impact Bond en bij de oprichting van een beheerstructuur (voor de Directie Partnerschips)

KOIS INVEST

15.750,00

Formations anti-discrimination (Pour la Direction Diversité)
Opleidingen tegen discriminatie (voor de Directie Diversiteit)

HUMAN INSIGHT

61.117,10

Transport de courrier et de colis par véhicule cycliste (pour la Direction Facilities)
Vervoer van post en pakjes door fietskoeriers (voor de Directie Facilities)

DIOXYDE DE GAMBETTES