Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal ingediende dossiers op het online platform van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 115)

 
Datum ontvangst: 15/04/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 8 april kunnen economische actoren van wie de beroepsactiviteit is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart voortaan hun aanvraag voor de Brusselse eenmalige premie indienen via een online formulier van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Ten eerste, hoeveel aanvragen werden via dit online platform ingediend sinds 8 april?

- Hoeveel daarvan werden correct gevalideerd? Indien niet gevalideerd, wat zijn de voornaamste redenen daarvoor?

- In artikel 2 van dat besluit wordt bepaald dat de steun zal worden toegekend binnen de grenzen van de basisallocatie in de begroting. Als die begrotingsmiddelen uitgeput zouden zijn, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het tijdstip van ontvangst van de steunaanvraag. Kunt u ons bijgevolg bevestigen dat de dossiers die op heden zijn ingediend nog binnen de grenzen van de beschikbare middelen vallen? Zo niet, hoeveel aanvragen die nochtans als geldig worden beschouwd, zullen de beschikbare premie niet ontvangen?

- Voorts wordt de potentiële begunstigden in de loop van de online procedure gevraagd om hun laatste belastingaangifte mee te delen. Wat is de reden daarvoor?

- Kunt u ons ten slotte meedelen hoeveel werknemers van Brussel Economie en Werkgelegenheid als hoofdtaak hebben om die aanvragen te beheren? Zijn er wachttijden?
 
 
Antwoord    Per 7 mei 2020, waren er 16.518 aanvragen die werden ingediend (waarvan 12.813 rechtspersonen en 3.705 natuurlijke personen (22,43%) :

- 16.070 beslissingen;
- 15.820 toekenningen voor een totaalbedrag van 71.944.000 euro;
- 15.795 verzonden voor een totaalbedrag van 71.836.000 euro;
- 250 weigeringen, waarvan 14 meervoudig :

o 17 BTW-activiteit niet geregistreerd in KBO op 18/3
o 12 geen economische activiteit
o 5 niet-naleving van verplichtingen
o 53 opzettelijk valse informatie
o 5 de minimis
o 2 faillissement of gelijkgesteld
o 8 geen vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o 14 ontbrekende belastingaangifte
o 27 ontbrekend bankattest
o 12 niet actief in een toegestane sector
o 88 niet-geregistreerde toeristische accommodatie
o 2 natuurlijke noch rechtspersonen
o 20 50 VTE of meer

De vastgestelde begrotingsenveloppe is bedoeld om alle mogelijke aanvragen te honoreren.
De vermelding "De steun wordt verleend binnen de perken van de basisallocatie van de begroting aangewezen door de minister" werd in tweede lezing uit het besluit geschrapt.

Het gevraagde document is de btw-aangifte en niet de belastingaangifte, om na te gaan of de aanvrager een echte activiteit uitoefent.

De aanvragen worden beheerd door de directie Steun aan Ondernemingen die bestaat uit 28 personen, en de gemiddelde wachttijd tussen de indiening van de aanvraag en de betaling van de premie bedraagt 9 dagen.