Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het vrijmaken van gemeentelijke bonussen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 236)

 
Datum ontvangst: 15/04/2020 Datum publicatie: 15/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2020 Ontvankelijk p.m.
15/05/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Sinds het ontstaan van de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus zijn er op het niveau van de gemeenten talrijke initiatieven genomen om de bedrijven zo goed mogelijk te helpen bij de ondervonden moeilijkheden: ineenstorting van hun omzet, gedeeltelijke sluiting voor sommigen, volledige sluiting voor anderen, tijdelijke werkloosheid voor werknemers enz.
We weten ook dat een optimaal beheer van gewone fondsen kan leiden tot een bonus die vervolgens wordt opgebouwd als buitengewone fondsen. In even uitzonderlijke gevallen kunnen die buitengewone fondsen worden ingezet voor uitgaven die niet in aanmerking zouden zijn genomen en berekend in de gewone begroting van de gemeente.

In dit verband wil ik u de volgende vragen stellen:

- Ten eerste, en volgens de informatie waarover u beschikt, kunt u ons een overzicht geven van de verschillende Brusselse gemeenten die dergelijke bonussen hebben geregistreerd en die bijgevolg over dergelijke buitengewone fondsen beschikken?

- Ten tweede, hebben die gemeenten u toestemming gevraagd om gebruik te maken van die fondsen en zo ja, welke?

- Bent u, gezien de uitzonderlijke situatie die we doormaken, ook voorstander van het vrijmaken van die fondsen om bijvoorbeeld steunmaatregelen te treffen voor de spelers in de lokale economie?

- Kunt u ons voorts het bedrag van die bonussen meedelen voor de verschillende betrokken gemeenten?

- Wat zijn de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om over te gaan tot die heffingen? Zijn die voorwaarden dezelfde voor alle Brusselse gemeenten?
 
 
Antwoord    Het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke comptabiliteit laat de gemeenten inderdaad toe om hun batig saldo te bestemmen voor het aanleggen van gewone reserves geput uit gewone overschotten, of buitengewone reserves geput uit gewone of buitengewone overschotten.

Sommige gemeenten die een boni vertonen opteren voor de aanleg van reserves, andere verkiezen hun batig saldo te behouden binnen het resultaat van de voorgaande dienstjaren.

De tabel in bijlage herneemt de bedragen van de gewone en de buitengewone reservefondsen per gemeente op basis van de laatst beschikbare rekeningen (2018).

Enkel de gemeente van Watermaal-Bosvoorde heeft gevraagd om de gemeentelijke steunmaatregelen aan de handelaars te financieren via een overboeking van de opgebouwde batige saldi van de gemeente. Ik heb geen formeel verzoek van andere gemeenten ontvangen.

Voor wat betreft de begrotingsevenwichten, rechtvaardigen de uitzonderlijke omstandigheden van de Covid-19 crisis de toepassing van een zekere tolerantie in de analyse van de begrotingsevenwichten van de gemeenten. Deze tolerantie is trouwens uitdrukkelijk voorzien in de omzendbrief houdende opmaak van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2020 waarin ik preciseer dat “Er kan evenwel getolereerd worden dat er geen evenwicht wordt bereikt voor het eigen dienstjaar stricto sensu, indien uitzonderlijke en dus niet-terugkerende uitgaven zouden plaatsvinden die gedekt worden door middel van een overboeking van de reserves. Deze overboeking mag evenwel in geen geval beschouwd worden als ‘functioneel’. Die omstandigheden moeten verduidelijkt worden in het verslag dat bij de beslissing gevoegd is waarmee de begroting aangenomen wordt.”

De gemeenten die algemene overboekingen wensen uit te voeren op hun gewone reservefondsen om de uitgaven die gelinkt zijn aan de Covid-crisis te financieren, zijn er niet toe gehouden om mij hiervoor een voorafgaandelijk akkoord te vragen. Desgevallend dienen ze de nodige details te geven wanneer zij hun begrotingen of begrotingswijzigingen voorleggen aan het gewestelijk toezicht.

De overboekingen op de buitengewone reservefondsen daarentegen zijn niet toegelaten op grond van het principe van de scheiding van de gewone en buitengewone diensten.