Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de politiezones in het kader van de COVID-19-crisis.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 223)

 
Datum ontvangst: 10/04/2020 Datum publicatie: 25/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is duidelijk dat de huidige situatie uiterst ernstig is vanuit gezondheidsoogpunt. Ze is des te ernstiger omdat ze verregaande menselijke, sociale en economische gevolgen heeft voor alle Brusselaars.

Het is van essentieel belang dat we onze medeburgers doeltreffende maatregelen bieden om de pandemie aan te pakken.

Het is ook uiterst belangrijk te zorgen voor een goede uitvoering en een adequate follow-up ervan. De politie speelt hierbij een centrale rol. We kunnen hen alleen maar bedanken voor het werk dat ze onder moeilijke omstandigheden verrichten.

In dat verband stel ik u vandaag, op 6 april, de volgende vragen:

- Welk beschermingsmateriaal (maskers, gel enz.) werd in elk van de politiezones verdeeld? Welke specifieke maatregelen werden genomen om de veiligheid van de politieagenten te waarborgen? Welke specifieke instructies hebben zij gekregen om zichzelf te beschermen tijdens hun interventies?

- Wat is het absentiecijfer in elk van de politiezones sinds 13 maart? Verschilt dat cijfer van het gebruikelijke cijfer in elk van die zones?

- Wat is het aantal interventies en processen-verbaal in verband met COVID-19 per politiezone sinds 13 maart? Welke soorten overtredingen worden geregistreerd? Hoeveel overtredingen worden via de klassieke gerechtelijke weg behandeld en hoeveel via de administratieve weg?

- Wat kunt u ons vertellen over de controverse rond de wettelijke basis van de gemeentelijke administratieve boetes?

- Hebt u contact met de door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem ingestelde taskforce om erop toe te zien dat de politiediensten de maatregelen met betrekking tot COVID-19 op dezelfde manier toepassen? Zo ja, op welke manier en hoe vaak?
 
 
Antwoord    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen operationele bevoegdheid en heeft geen zeggenschap over de organisatie van de politiezones. Het is niet de taak van het Gewest om maatregelen in verband met de uitrusting van de politieagenten te nemen.

De absenteïsmecijfers in de Brusselse politiezones zijn stabiel en verschillen niet zorgwekkend veel van de gewoonlijk opgetekende cijfers.

Uit de statistieken van de sancties wegens het niet naleven van het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, blijkt tot dusver dat de bevolking de opgelegde maatregelen over het algemeen goed opvolgt.

Voor meer details verwijs ik u naar de Minister van Binnenlandse Zaken, die u uitvoeriger zal kunnen informatie.

Op 6 april 2020 werd de GAS-boeteregeling van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken goedgekeurd. Om die regeling toepasbaar te maken en alle Brusselse gemeenten één gemeenschappelijke tekst te kunnen bezorgen, heeft mijn administratie een ontwerptekst opgemaakt die voorgelegd werd aan de Procureur des Konings van Brussel en aan de zes zonechefs met de vraag om hun opmerkingen kenbaar te maken. Die tekst werd vervolgens op 15 april 2020 voorgesteld aan de Gewestelijke Veiligheidsraad, zodat iedere gemeente hem binnen haar eigen instanties kon aannemen.