Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende verlenging van de arbeidskaarten ten gevolge van de gezondheidscrisis Covid-19.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 241)

 
Datum ontvangst: 17/04/2020 Datum publicatie: 15/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De beperkende maatregelen en de economische gevolgen ervan treffen de werknemers van ons Gewest zonder onderscheid naar origine of nationaliteit.

Onder hen bevinden zich buitenlandse werknemers met een door het Gewest afgegeven arbeidskaart. Om de impact van de gezondheidscrisis op die werknemers en hun werkgevers te temperen, heeft de Vlaamse regering eind maart een verlenging van de arbeidskaarten aangekondigd voor de niet‑Europese onderdanen die zich in Vlaanderen bevinden.

Ik had u daarover vragen gesteld tijdens de informatiesessie van 1 april laatstleden. Het komt me voor dat het Brussels Gewest nog geen mededeling in die zin heeft gedaan.

https://www.sudinfo.be/id176768/article/2020-03-30/coronavirus-le-gouvernement-flamand-prolonge-la-duree-des-permis-de-travail-pour

- Wat vindt u van maatregel in kwestie?

- Hebt u bijzondere instructies gegeven aan het loket ‘Arbeidskaarten’ van Brussel Economie en Werkgelegenheid?

- Is de verlenging van de arbeidskaarten door het Brussels Gewest aan de orde?

- Zo ja, hoe zal de verlenging in de praktijk verlopen om de betrokken werknemers zo goed mogelijk te beschermen?

- Zo neen, overweegt u dan andere mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld de systematisering (of ten minste de versoepeling) van de verlenging van de arbeidskaarten waarvan de duur is beïnvloed door de lockdown?
 
 
Antwoord    Sinds de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten op 24 december 2018, levert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel nog arbeidskaarten B af voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers tot maximaal 90 dagen, grensarbeiders of au-pairjongeren.

Het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, zorgt voor rechtszekerheid voor deze categorieën. Een aankondiging in die zin werd gepubliceerd op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Op basis van artikel 1 van bovengenoemd volmachtbesluit blijven de arbeidskaarten B die tijdens de lockdown vervallen, geldig voor de duur van de opschorting. Op voorwaarde dat de werknemer ook over een machtiging tot verblijf beschikt (indien van toepassing via een kort, uitzonderlijk verblijf zoals voorzien door de Dienst Vreemdelingenzaken), kan de werknemer of au-pairjongere dus blijven werken tijdens de opschortingsperiode.

Voor de beoogde categorieën zorgt deze maatregel voor de nodige rechtszekerheid wat de gewestelijke bevoegdheden betreft en de nodige flexibiliteit voor de werkgever. Momenteel is er dus geen sprake van om aanvullende maatregelen te voorzien.

Wat de
single permits betreft die door de federale overheid worden uitgereikt na een beslissing van het Gewest als het over het luik “Werk” gaat, vervalt de single permit automatisch wanneer het verblijf afgelopen is.

In dit kader heeft het Gewest voorzien dat, indien de federale overheid een voorlopig verblijf toekende als gevolg van een
single permit, kan de werknemer een arbeidskaart B (van maximaal 3 maanden) bekomen.

De dienst “Economische migratie” van de administratie werkt evenwel normaal, met de mogelijkheid om de dossiers elektronisch in te dienen. Aldus worden de werkgevers en de werknemers niet gehinderd om de gebruikelijke procedure te volgen teneinde de verlenging van een bestaande arbeidskaart te verkrijgen.

Besluit: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dus een gelijkaardige aanpak goedgekeurd als wat voorzien is in het Vlaamse Gewest.