Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwerving van ongeveer 2.000 medewerkers voor de calls centers met het oog op tracing.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 251)

 
Datum ontvangst: 28/04/2020 Datum publicatie: 27/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gelet op de rol die aan de callcenters wordt toegekend in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus binnen de bevolking en gelet op het feit dat dit een bevoegdheid van de gewesten is, werd beslist dat een aanwerving van 2.000 werknemers nodig is om de traceringsopdrachten van de callcenters te organiseren.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Ten eerste, welke methodologie hanteert de regering voor de aanwerving van deze medewerkers? Beschikt het Gewest bijvoorbeeld over een wervingsreserve voor deze specifieke profielen?

- Zo niet, hebt u Actiris belast met een prospectie-opdracht met betrekking tot de vereiste profielen?

- Beschikt u over een nauwkeuriger tijdschema voor de start van de operationalisering van deze callcenters, in samenwerking met uw ambtgenoot in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie?

- Kan u ons ten slotte zeggen of deze medewerkers een specifieke opleiding moeten krijgen, met name inzake het gebruik en de beveiliging van gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren? Zo ja, door middel van welke opleiding zullen de operatoren worden opgeleid? Zijn dergelijke trainingen al beschikbaar?
 
 
Antwoord    Er is nood aan voorzieningen om de contacten van besmette personen of van personen die in contact geweest zijn met besmette personen, op te sporen en op te volgen (contact tracing), om de afbouw voor te bereiden van de lockdownmaatregelen die de federale overheid voor de bevolking heeft genomen. Deze voorzieningen worden in overleg uitgewerkt tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten. De ministers bevoegd voor Gezondheidsbeleid en Bijstand aan Personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie zijn verantwoordelijk voor de verwezenlijking van deze voorzieningen.

Om de enorme uitdaging aan te gaan die de aanwerving van een aanzienlijke hoeveelheid personeelsleden op korte tijd betekent voor de samenstelling van de geplande voorziening, hebben de Diensten van het Verenigd College tegelijkertijd verschillende pistes bewandeld:

• Op vrijdag 24 april werden vacatures verspreid voor callcenteroperatoren die op 4 mei operationeel zouden moeten zijn.

• De GGC heeft vanaf 24 april geanticipeerd op de rekrutering van de operatoren. Er werden verschillende pistes bewandeld:

- Mogelijke detachering van het personeel van de GGC en van Bruxelles Formation, in nauwe samenwerking met de respectievelijke leidend ambtenaren.
- Gebruik van de wervingsreserves van Bruxelles Formation: er werd een beroep gedaan op het departement opleiding “Bureaux et Services” om contact te leggen met de personen die een opleiding volg(d)en voor het beroep van callcenteroperator.
- Actiris: voor de door de federale overheid vastgestelde profielen (callcenteroperator en terreinoperator) werden bij Actiris vanaf maandag 27 april dossiers geopend. De oproepen tot kandidaatstelling werden via de gebruikelijke kanalen van Actiris verspreid: we ontvingen de eerste pregeselecteerde kandidaturen reeds op 30 april.

• De verzekeringsinstellingen (namelijk de ziekenfondsen) hebben een partnerschap voorgesteld dat de vastgestelde behoeften voor de callcentervoorziening dekt, alsook de omkadering en de operationele uitvoering op geïntegreerde wijze, en dat door hun sociale expertise te activeren; hun voorstel doet gedeeltelijk een beroep op onderaanneming via gespecialiseerde beroepsoperatoren.

Het Verenigd College heeft het aanbod van de verzekeringsinstellingen goedgekeurd op 2 mei. Het omvat een samenwerking met een private callcenterdienstverlener die de aanwerving van de eerstelijnsoperatoren van het callcenter zal verzekeren. De tweede- en derdelijnsoperatoren (profielen van verpleegkundigen en artsen) worden ter beschikking van de verzekeringsinstellingen gesteld.

Er wordt overigens een tiental ambtenaren van de Franstalige Brusselse Overheidsdienst ter beschikking gesteld van de DVC om mee te werken aan de voorziening inzake contact tracing. Sommigen worden ingezet voor de eigenlijke organisatie van de voorziening; anderen worden betrokken bij de uitvoering ervan, hetzij in de cel hygiëne, hetzij binnen het callcenter zelf. Waarvoor deze tweede groep precies zal worden ingezet, zal in de loop van de week van 11 mei worden bepaald.

De opleiding op afstand van de operatoren zal overeenkomstig de bepalingen van de federale overheid gebeuren (e-learning via het coördinatieplatform) en het gebruik van de software en de door het federale niveau geleverde scripts bevatten. De opleiding omvat eveneens een luik in verband met vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. Bovendien worden binnen de voorziening de privacyregels gewaarborgd. De medische gegevens zullen worden verwerkt via één federale databank, met name via Sciensano, en via de gezondheidsprofessionals of behoorlijk gemachtigde personen.