Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontslagen tijdens tijdelijke werkloosheid coronacrisis.

Indiener(s)
Bianca Debaets
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 257)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 30/04/2020 Datum publicatie: 02/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vandaag wordt de economie zwaar getroffen door de coronacrisis. Om het banenverlies zo beperkt mogelijk te houden en het economisch leed zo veel mogelijk te dempen doen veel bedrijven beroep op tijdelijke werkloosheid.

De voorvallen van bedrijven die de tijdelijke werkloosheid door overmacht aangrijpen om werknemers hun C4 te geven nemen toe en hoewel dit geen inbreuk is op de wetgeving gaat dit in tegen de zin van de wetgeving. Dit is ook een bijkomende belasting op ons systeem dat reeds danig op de proef gesteld wordt. Er heerst eensgezindheid over de noodzaak van de maatregel van tijdelijke werkloosheid, net zoals er eensgezindheid bestaat over de weerstand tegen deze uitwassen.

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:

- Hebt u vernomen of dit in BHG courant gebeurt? Beschikt u hierover cijfers?

- Hebt u reeds samengezeten met de sociale partners en de andere overheden omtrent deze problematiek? Zo neen, wanneer staat dit gepland? Zo ja, werden er afspraken gemaakt om deze praktijken te ontmoedigen?

- De werknemers die ontslagen werden tijdens de tijdelijke werkloosheid zijn dubbel gestraft. Hebt u opdracht gegeven aan Actiris om een plan op te maken deze mensen die concrete, relevante en recente werkervaring hebben, snel terug in te schakelen? Waar liggen de klemtonen en welk tijdskader stelt u voorop?

- De meeste ontslagen zijn te verwachten in de sectoren die het hardst getroffen zullen worden. Hebt u reeds een sensibilisatiecampagne, in samenspraak met de sociale partners, ingepland die de gedupeerden bewust maakt van de ondersteuning die vanuit het Gewest geboden wordt? Wanneer wordt deze gelanceerd?
 
 
Antwoord    Ik heb geen weet van het fenomeen dat u beschrijft. Bovendien lijkt het me moeilijk om cijfers over dit onderwerp te bekomen, aangezien Actiris niet over persoonlijke informatie beschikt van personen die in tijdelijke werkloosheid werden gesteld. Het is dan ook onmogelijk om de gegevens te kruisen teneinde een ontslagen persoon in een periode van tijdelijke werkloosheid te identificeren.

We hebben geregeld contact met de sociale gesprekspartners en tot nog toe werd deze problematiek niet aangekaart, noch besproken.

Bijgevolg is er geen sensibiliseringscampagne over dit onderwerp gepland.

Mijn prioriteit, en die van de overheidsdienst werkgelegenheid, is meer dan ooit om de mensen die ontslagen werden als gevolg van deze Covid-19-crisis, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Aangezien we al de gelegenheid hadden om hierover te debatteren in het Parlement, wordt momenteel een plan voor de heropleving en de omschakeling uitgewerkt op regeringsniveau. En Actiris is eveneens bezig met uit te zoeken welke initiatieven genomen moeten worden om zo gepast en efficiënt mogelijk de gevolgen van deze crisis aan te pakken.