Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende snelheidsovertredingen tijdens de inperkingsperiode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 371)

 
Datum ontvangst: 10/04/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Vias-instituut heeft een onderzoek verricht op basis van de gegevens die door autonavigatiesystemen zijn verzameld. Ze stelden vast dat de gemiddelde snelheid op lange trajecten met 6% toenam en in de Brusselse straten met 8%.1

Hetzelfde geldt voor onze Franse buren, waar het aantal grote snelheidsovertredingen sinds het begin van de inperking met 16% is toegenomen.
2

In het besef dat we een bijzondere periode doormaken, wens ik een antwoord op volgende vragen:

- Hebben de politiediensten de cijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevestigd?

- Werden bijzondere maatregelen genomen of werden de sancties aangepast tijdens deze bijzondere periode?


1 Pas d'impunité sur la route ! - Céline Liegois pour RTBF – 03/04/2020 –
2 Confinement : les gros excès de vitesse en hausse de 16% ! - Auto plus - 03/04/2020
 
 
Antwoord    Het wegennet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bijzonder divers. Ik pin niet graag dit hele wegennet vast op een globaal cijfer, dit zou immers geen precieze weergave zijn van de bijzondere situatie van onze buurten en wegen.

De gemiddelde snelheidsverhoging met 8% volgens Vias is een cijfer dat gekend is op basis van de vaste tellingen en de gegevens die ze opleveren voor de tunnels. Deze hogere snelheid schommelt echter tussen +0,1% in de Montgomerytunnel richting Meiser en +19% in de Rogiertunnel richting Basiliek. Enige nuancering van deze stelling is dus op haar plaats.

Brussel Mobiliteit heeft de snelheidsgegevens uit Lidars, vaste radars, telramen en gegevensopmetingen in de tunnels geanalyseerd, en er een aantal grote tendensen uit afgeleid, die worden bevestigd in de vaststellingen van de politiezones.

Algemene tendensen:

· Er wordt op verschillende plaatsen – met name in de tunnels, maar niet zozeer daarbuiten – een significante verhoging van de gemiddelde snelheid vastgesteld.
· Het geobserveerde effect is erg verschillend, afhankelijk van de precieze meetplaats
· Op een grote meerderheid van de plaatsen met data wordt wel een stijging genoteerd van het percentage auto’s dat boven de snelheidslimiet rijdt. Over het algemeen zien we een +/- stabiel blijven van het aantal auto’s boven de snelheidslimiet, terwijl het totaal verkeer slechts minder dan de helft van voor de lockdown is. Ook hier is er een grote variatie afhankelijk van de precieze meetplaats.
· Een deel van de geobserveerde stijging van de snelheid, alsook van het percentage hardrijders, kan verklaard worden door het wegvallen van druk verkeer

Alle zones die ons hebben geantwoord, bevestigen de toename van de snelheidsovertredingen tijdens de lockdown. Wat het percentage overtredingen en de snelheidsinbreuken betreft, zal u echter opnieuw grote verschillen vaststellen tussen de zones, wat overeenstemt met de bevindingen van Brussel Mobiliteit.

Tot slot: wat de controles betreft, hebben alle zones minstens even vaak snelheidscontroles verricht als voor de lockdown; een aantal hebben ze zelfs opgedreven.


De zone Brussel-Noord:

In het kader van zijn zonale veiligheidsplan heeft deze zone een actieplan verkeersveiligheid opgesteld, met een onderdeel snelheid.

De regelmatige controleacties op overdreven snelheid verliepen gewoon zoals gepland, niettegenstaande de gezondheidscrisis veroorzaakt door het COVID-19-virus. Daartoe werden vaste radars, trajectcontroles, Lidars en mobiele radarinstallaties ingezet.

In de periode januari-april 2020 heeft de zone 13.440 overtredingen vastgesteld, een verhoging met 14% in vergelijking met de periode januari-april 2019 (11.814).

In dezelfde periode is het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel echter met 7% afgenomen.

Sinds de invoering van de procedure inzake administratief beslag van voertuigen, namelijk indien het gedrag van de bestuurder de zwakkere weggebruiker in gevaar brengt, heeft de zone Noord 16 voertuigen in beslag genomen, waarvan 8 sinds het begin van de gezondheidscrisis.


Door de vrijgemaakte verkeersassen stelt de
zone Brussel-Elsene een toename van de gemiddelde snelheid van de voertuigen vast.

Naast de gebruikelijke snelheidscontrolemiddelen (vaste radars, Lidars, trajectcontroles) heeft de zone het aantal controles verdubbeld via mobiele radars, met name het aantal onderscheppingsacties door motoragenten om in de ergste gevallen het rijbewijs te kunnen intrekken.

In een persmededeling meldt deze politiezone dat hij de controles zal opvoeren opdat de bestuurders die tijdens de lockdown essentiële verplaatsingen moeten verrichten de snelheidsbeperkingen zouden naleven.


In vergelijking met de periode voorafgaand aan de lockdown heeft
de zone West zijn controle-uren verdrievoudigd tijdens de verplichte afzondering.

Na de gegevensanalyse m.b.t. de snelheidsovertredingen die werden vastgesteld door mobiele camera’s, Lidars en vaste palen, blijkt dat het percentage inbreuken is toegenomen tijdens de lockdown. 

Vóór de lockdown (periode van 1.2 tot 17.3): 2,7% van de bestuurders beging een snelheidsovertreding. Van de 41.310 gecontroleerde voertuigen waren er immers 1.127 in overtreding.

Tijdens de lockdown (periode van 18.3 tot 06.05): 3,5% hield zich niet aan de snelheidsbeperking (namelijk 1.085 vastgestelde overtredingen op 30.845 gecontroleerde voertuigen).


De zone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde
meldt ons dat er

- in 2019 9,7% autobestuurders werden geverbaliseerd tijdens een snelheidscontrole tussen maart en april.
- in 2020 het aantal geverbaliseerde autobestuurders in de lockdown is gestegen tot 10,9%.

Ook wordt vastgesteld dat het aantal zware snelheidsovertredingen toeneemt.

Tegelijkertijd leefde in 2020 57% van de chauffeurs de snelheidsbeperkingen na, tegen 53% in 2019.
 
Of de snelheid in het algemeen is toegenomen, kan men echter niet met zekerheid bevestigen; vast staat daarentegen dat het aantal zware verkeersovertredingen stijgt. Ook zouden de weersomstandigheden voor beide periodes moeten worden vergeleken om deze variabele uit de resultaten te weren.
 
In vergelijking met vorige jaren heeft de zone echter niet meer ongevallen met gewonden vastgesteld.  


De zone Montgomery
meldt dat de maximumsnelheid niet echt is toegenomen.

Van het Parket zijn er geen bijzondere adviezen m.b.t. controles tijdens de lockdown ontvangen; het heeft geen bijzondere maatregelen getroffen, maar dringt erop aan de snelheidscontroles zoveel mogelijk te handhaven.