Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende digitale armoede bij vrouwen.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 263)

 
Datum ontvangst: 05/05/2020 Datum publicatie: 17/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige gezondheidscrisis en de beperkende maatregelen die daaruit voortvloeien, brengen ons ertoe de digitale tools te gebruiken om met elkaar in contact te blijven. Onderwijs, werk en contact met de overheden zijn activiteiten die ons dagelijks leven bepalen en werden in een hoog tempo gedigitaliseerd.

Alle lagen van de samenleving hebben zich moeten aanpassen aan die paradigmaverschuiving, maar de aanpassing verloopt moeilijker voor bepaalde doelgroepen. De kansarmen zijn het meest getroffen. Ook vrouwen zijn een bevolkingsgroep die zwaar getroffen wordt. Zo wordt bijvoorbeeld geschat dat 12% minder vrouwen dan mannen het internet gebruikt (UNICEF). De ingeburgerde seksistische stereotypen als zouden vrouwen minder digitale vaardigheden hebben, vergroten de bestaande kloof.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Beschikt u over cijfers over het aantal vrouwen die worden getroffen door digitale armoede in het Gewest?

- Welke maatregelen zijn getroffen om de digitale kloof bij de vrouwen tijdens de lockdown en daarna aan te pakken?

- De regering verbindt er zich in de gewestelijke beleidsverklaring toe aandacht te schenken aan de problematiek van digitale armoede bij vrouwen. Hoever staat het met de bewustmakingscampagne “Women in Business"? Hoe staat het voorts met het STE(A)M‑plan?
 
 
Antwoord    De coördinatie digitale inclusie van het CIBG monitort de tendensen op het vlak van digitale kwetsbaarheid, met name bij vrouwen. Dit zijn de resultaten van verschillende recente studies over dit onderwerp:

- Uit een studie van het BISA uit 2019 betreffende “De Brusselaars in het digitale tijdperk” blijkt dat het gebruik van het internet bijna gelijk is bij mannen en vrouwen. Er zijn daarentegen wel verschillen tussen sociale categorieën en/of in functie van de leeftijd.

- Dit wordt bevestigd door een andere studie uitgevoerd door onderzoeksters van de UCL (op vraag van het CIBG) betreffende de analyse van de digitale kloof in het BHG, die aantoont dat vrouwen ouder dan 55 jaar met een lage scholingsgraad meer onderhevig zijn aan de digitale kloof. Het verschil tussen mannen en vrouwen – hoewel klein – blijft niettemin groot onder oudere personen en/of de laagst gediplomeerden. 27% van de mannen en 34% van de vrouwen tussen 55 en 74 jaar hebben nooit internet gebruikt. De ongelijkheden per gender worden zichtbaar met het aantal jaren.

- Een studie uit 2019 over het profiel van de bezoekers van de Openbare ComputerRuimtes (OCR) in de 18 gelabelde OCR’s toont aan dat 58% van de bezoekers van de OCR’s vrouwen zijn. De typische bezoeker van een Brusselse OCR is inderdaad een vrouw (58%), alleenstaand (53%), ouder dan 30 jaar en werkzoekend (39%).


Tijdens de lockdown werden geen specifieke maatregelen getroffen voor vrouwen, maar werden wel maatregelen genomen om de digitale kloof voor iedereen te verkleinen, zoals:

- De declassering van IT-materiaal dat aan verenigingen werd geschonken, zodat zij het konden uitdelen aan de meest kwetsbare personen, onder meer aan jongeren uit eenoudergezinnen of uit gezinnen die armoede lijden, om hen te helpen bij het voortzetten van hun studies. Tijdens de maand maart heeft het CIGB bijna 100 laptops verdeeld. Andere ION’s hebben dat voorbeeld gevolgd, waardoor het CIBG de daaropvolgende dagen 190 bijkomende laptops kon leveren (cijfers op 19 mei 2020). Bovendien worden alle verenigingen die IT-materiaal aan een geringe prijs ter beschikking stellen, vermeld op de gewestelijke portaalsite be.brussels.

- Vervolgens heeft mijn kabinet, samen met dat van minister Maron, een project opgezet waardoor 150 tablets geleverd konden worden in de 138 Brusselse homes, zodat de senioren met hun familie konden communiceren. Op deze tablets, die geconfigureerd werden door de OCR’s van het netwerk CABAN om tegemoet te komen aan de vereisten van een gebruik door een doelgroep die niet digitaal geletterd is, staan eveneens data-abonnementen voor 3 maanden die geschonken werden door Orange.

- Dankzij de veelvuldige contacten met de OCR’s konden de OCR’s die bijstand, begeleiding en opleidingen op afstand verstrekten, eveneens op de gewestelijke portaalsite worden vermeld.


Wat de vorderingen betreft in verband met de sensibiliseringscampagne via “Women in Business” en het plan STE(A)M, verwijs ik u door naar mijn collega, staatssecretaris Barbara Trachte, omdat dit onder haar bevoegdheden valt.