Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende gender mainstreaming in de Brusselse taskforces.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 195)

 
Datum ontvangst: 12/05/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de laatste vergadering van de commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten hebt u de genderdimensie aan de orde gesteld, inzonderheid de aanwezigheid van vrouwelijke deskundigen gender mainstreaming in de Brusselse taskforces voor de coronacrisis.

Ik ben ervan overtuigd dat het gaat om een voorwaarde voor een betere exit uit de lockdown op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is een ‘conditio sine qua non’ opdat de genomen beslissingen systematisch rekening houden met de genderproblematiek.

Kunt u daarover enkele toelichtingen verstrekken?

- Wie zijn de referentiepersonen gender mainstreaming in de taskforces die u hebt vermeld?

- Zijn er plannen om deze praktijk te veralgemenen naar alle denkgroepen, zelfs die welke zich niet over het coronavirus buigen?

- Hoe zorgt u voor pariteit zonder afwijkingen? Worden er regelgevende instrumenten ingevoerd om te zorgen voor systematische pariteit in de taskforces?
 
 
Antwoord    De taskforce waarnaar ik tijdens de laatste Commissie voor gelijke kansen heb verwezen, is de Intra-Brusselse taskforce "Intrafamiliaal- en huiselijk geweld". Deze taskforce wordt door mijn kabinet geleid om de acties in het Brussels Gewest te coördineren en zo goed mogelijk in te spelen op de specifieke verzoeken uit het Brusselse werkveld, waarbij ze indien nodig worden doorgegeven aan de twee andere instanties, namelijk de IMC Vrouwenrechten en de taskforce die bestaat uit het Brussels Gewest, de COCOF, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel.

Deze taskforce heeft tot doel zowel het institutionele niveau als de eerstelijnsactoren en actoren uit het werkveld samen te brengen.

Zo zijn naast mijn kabinet, het kabinet van minister-president Rudi Vervoort, de minister-presidente van de COCOF Barbara Trachte, de VGC, de Federatie van Brusselse OCMW's, de Brusselse besturen Brussel Preventie & Veiligheid en Equal.brussels en het centrum voor slachtofferhulp Tam Brussel ook de volgende actoren uit het werkveld aanwezig: het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), Praxis VZW, het Centrum voor de Preventie van huiselijk en familiaal geweld (CPVCF) en AMA (Federatie van opvangcentra en hulpverleningsdiensten voor daklozen).

Deze interdisciplinaire samenstelling heeft tot doel problemen die zich in het veld voordoen direct aan het licht te brengen en gecoördineerde oplossingen door te voeren in het kader van de gezondheidscrisis.

De aanwezigheid van de verschillende protagonisten, die elk hun eigen instellingen vertegenwoordigen, wordt gerechtvaardigd door hun acties, ervaring en veldwerk ter zake. Het gaat niet om een instelling met deskundigen. De samenstelling kan variëren afhankelijk van de aangesneden onderwerpen.

De manier waarop ze naar de dossiers en thema's op de agenda kijken, kan echter niet zonder een gendergeoriënteerde visie.

Zoals u weet, werd tijdens de vorige IMC-vrouwenrechtenvergadering overeengekomen dat elke deelstaat en de federale overheid de genderdimensie (gender mainstreaming) moet integreren in de herstelstrategieën na de crisis en de aanwezigheid van genderdeskundigen in de verschillende werkgroepen en taskforces moet bevorderen.

Op mijn niveau zal ik ervoor pleiten dat de gelijke kansendimensie aanwezig is in het herstelplan dat binnenkort binnen onze regering zal worden besproken. Bovendien wil ik de gender mainstreaming graag toepassen in alle post-covid herstelstrategieën.

De pariteit binnen de Task Forces wordt niet vastgelegd in een bepaalde regeling, maar er moet worden opgemerkt dat de meerderheid van de Task Forces uit vrouwen bestaat.