Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanleg van fietspaden in de Louizalaan.

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 390)

 
Datum ontvangst: 22/05/2020 Datum publicatie: 29/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk p.m.
29/06/2020 Bijlage aan het antwoord Bijlage
 
Vraag    In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 330 informeerde u mij dat de heraanleg van de Louizalaan deel uitmaakt van de grote interventieprogramma’s die in het Gewestelijk Mobiliteitsplan (specifiek gedeelte) worden bepaald.

De herkwalificatie van de ruimten aan de zijkant van de laan heeft bovendien het voorwerp uitgemaakt van een studie die werd geleid door Brussel Mobiliteit in 2017. Die studie had tot doel een coherent globaal kader te bieden van de toen geplande interventies om, enerzijds, de omstandigheden van het gebruik en de circulatie van het openbaar vervoer te verbeteren en anderzijds, de befietsbaarheid en de wandelkwaliteit van de laan te verbeteren.

Kunt u mij voor het bestudeerde project het volgende meedelen:

- Welke oppervlakten worden voorbehouden voor auto’s voor en na de geplande aanleg?

- Het aantal parkeerplaatsen voor en na de geplande aanleg?

- Het aantal bomen voor en na de geplande aanleg?

- De geplande reisroute voor bus 54?
 
 
Antwoord    Ik wil voorafgaand benadrukken dat het hier om een oude studie gaat. De scope ervan was beperkt tot de ventwegen en enkele kruispunten, wat eigenlijk het topje van de ijsberg is van deze autostrade door het hart van onze stad. De Louizalaan wordt in deze studie vooral gezien als een ruimte waar mensen zich door bewegen en niet één waar mensen ook leven, wonen en werken. De studie gaat zo ook enkele belangrijke vragen uit de weg over het nut van zo’n gigantische ruimte voor transitverkeer in onze stad van de 21ste eeuw.

Het onderzoek gevoerd door Brussel Mobiliteit en toegekend aan de onderzoeksbureaus Espaces-Mobilités en Transitec boog zich over een ingewikkelde kwestie, m.n. de herstructurering en herinrichting van de Louizalaan. Het doel hiervan was de toekomstige ontwikkeling van een project in goede banen te leiden en in zekere zin een kader en richtschema voor te stellen waarbij de openbare ruimte wordt herverdeeld ten gunste van de actieve verplaatsingswijzen alsook ten gunste van de kwaliteit en het comfort van het openbare domein.

Wat de verdeling van de ruimte tussen het autoverkeer en de andere verplaatsingswijzen betreft, heeft het onderzoek geen cijfers opgeleverd. De manier waarop deze studie zich ontwikkelt houdt niet uitsluitend in dat de ruimte wordt gesegmenteerd al naargelang de vervoerswijzen, een zeker gemengd karakter kan worden behouden: de zijwegen van de Louizalaan worden vaak omgevormd tot “verkeersluwe straten met een beperkt eenrichtingsverkeer” (of tot fietsstraten), wat voor een mix van fietsers en autoverkeer zorgt. Dit autoverkeer vindt echter in zeer beperkte mate plaats wegens het circulatieplan dat voorgesteld wordt. Men overweegt sommige rijstroken om te vormen tot fiets- en voetgangersruimten. Wat telt is dat de verplaatsingen met de actieve modi over het algemeen, en de toegankelijkheid voor fietsers in het bijzonder, in optimale omstandigheden kan verlopen op de volledige laan. Het bijgevoegde schema schetst een beeld van de verdeling van inrichtingen volgens de stroken: fietsstraten, fietspaden en fiets- en voetgangersruimten. De visie van de studie is zoals die van de kleine ring, namelijk de verschillende vervoersmodi op elkaar afstemmen dankzij inrichtingen.

De in het richtschema overwogen principes voor de reorganisatie van het verkeer hebben het voorwerp uitgemaakt van twee verschillende schetsen voor ruimtelijke indeling. Deze schetsen hebben geen enkele waarde als voorontwerp, de bedoeling ervan was louter de ruimtelijke haalbaarheid van de voorstellen na te gaan. Via deze schetsen kon worden nagegaan dat er zo’n 370 à 450 parkeerplaatsen (al naargelang de gekozen variant) op een totaal van 1.000 zouden moeten worden geschrapt. Deze schrapping is te wijten aan de creatie van fietsinfrastructuur alsook aan de uitbreiding van de voetgangersruimten. Het betreft hier louter indicatieve cijfers, die nog kunnen worden gewijzigd in het kader van de uitwerking van dit project.

Volgens diezelfde, nog steeds louter indicatieve schetsen van de ruimtelijke indeling zouden 33 bomen worden aangeplant en 14 bomen worden verwijderd (verplaatsing van de verbinding tussen de zij- en hoofdwegen), wat dus neerkomt op 19 extra bomen.

Het voorstel van richtschema voorziet niet in de wijziging van het traject van bus 54.

Wij voegen voor mevrouw de volksvertegenwoordigster twee documenten toe. Het ene document omvat de verdeling van de inrichtingen, het andere de samenvattende voorstelling van het onderzoek dat werd gevoerd. Wij beseffen maar al te goed dat dit dossier ingewikkeld is en dat er tal van uitdagingen zijn op het vlak van openbare ruimte, mobiliteit en toegankelijkheid die rusten op deze belangrijke as in Brussel-Stad die doorheen de gemeente Elsene loopt en deze gemeente in twee verdeelt.