Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de maatregelen ter verbetering van de status van zogenaamde hooggeschoolde werknemers.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 280)

 
Datum ontvangst: 29/04/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit de informatie die te lezen is in de kennisgevingen van de besluiten van de regering blijkt dat de regering op 16 april haar goedkeuring heeft gehecht aan een voorontwerp van besluit dat de status van hooggeschoolde werknemers verbetert. Bovendien zou dat besluit ook tot doel hebben de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versterken en de procedure voor de afgifte van vergunningen te vereenvoudigen.

In het licht van het bovenstaande zou ik u daarom de volgende vragen willen stellen:

- Kunt u ons ten eerste vertellen wat de aard is van de verbeteringen die zijn aangebracht in de zogenaamde hooggeschoolde profielen?

- Op hoeveel mensen zijn deze vereenvoudigings- en verbeteringsmaatregelen gericht?

- Welke methode zal worden toegepast voor de evaluatie van de aldus uitgevoerde maatregelen?

- Met dit besluit wordt beoogd de procedure voor de afgifte van arbeidsvergunningen te wijzigen. Welke termijnen zullen dus gelden voor de behandeling van die aanvragen en welke andere vereenvoudigingen zullen van toepassing zijn?

- Kunt u ons bovendien vertellen hoeveel tijd er op dit moment gemiddeld nodig is om de beroepskaarten te verwerken?
 
 
Antwoord    De Regering zou voor het einde van de maand juni in derde en laatste lezing een besluit moeten goedkeuren waarmee een reeks verbeteringen wordt aangebracht aan de procedure voor het uitreiken van het single permit.

De verbetering van het statuut van hooggeschoolde werknemers vormt een belangrijk onderdeel van dit besluit. Hun tewerkstelling zal niet langer in de tijd beperkt zijn en bovendien zullen ze toegang krijgen tot de onbeperkte gecombineerde vergunning, mits ze vier jaar gewerkt hebben gedekt door een gecombineerde vergunning. Met deze onbeperkte gecombineerde vergunning zullen ze kunnen werken voor gelijk welke werkgever en in elke functie, waardoor ze niet langer afhankelijk zullen zijn van een werkgever die voor hen een aanvraag voor een vergunning dient in te dienen. Deze mogelijkheid geldt evenwel enkel voor werknemers die hun sociale bijdragen in België betaalden.


In 2019 werden 2.574 toelatingen tot arbeid afgeleverd aan hooggeschoold personeel die hun sociale bijdragen in België betaalden, tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1.803 daarvan werden toegekend in het kader van een hernieuwing van de vergunning. Al deze werknemers komen in principe in aanmerking om te genieten van deze aanpassing.


De evolutie van het aantal toegekende toelatingen tot arbeid, die de impact van deze maatregel zou moeten tonen, wordt trimestrieel opgevolgd. Deze methodologie zal toelaten de impact van deze maatregel te evalueren.


De procedure aan de basis van de gecombineerde vergunning wordt geregeld door het Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. Deze blijft onveranderd van toepassing. De procedures en wettelijke behandeltermijnen blijven dus onveranderd.

Het voorstel van besluit voorzien evenwel in enkele andere inhoudelijke wijzigingen aan de gewestelijke regelgeving, met name:

- Werknemers met een blauwe kaart zullen zich voortaan moeten richten tot de administratie van het Gewest om de hernieuwing te bekomen, en niet meer bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
- Met het oog op de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen worden de perioden van moederschaps-bescherming en geboorteverlof voortaan meegeteld voor de berekening van de arbeidsperiodes met het oog op de verkrijging van de onbeperkte gecombineerde vergunning, voor zover de betrokkene tijdens deze verloven op regelmatige wijze door een in België gevestigde werkgever werd tewerkgesteld.
- De toelating tot arbeid zal niet langer voorbehouden blijven aan werknemers die onderdaan zijn van landen waarmee België verbonden is door internationale overeenkomsten of akkoorden inzake tewerkstelling van werknemers. Dit voorbehoud is achterhaald, aangezien het economische migratiebeleid nu inspeelt op de behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt, in het licht van de specifieke competenties van buitenlandse onderdanen.
- Overheidsambtenaren zullen bij de indiening van de aanvraag meteen hun statutaire betrekking kunnen laten spelen, zonder dat ze beroep moeten aantekenen.


De beroepskaarten voor zelfstandigen betreffen een heel andere regelgeving en vragen een veel diepgaander onderzoek dan de aanvragen tot het bekomen van een arbeidsvergunning voor loontrekkenden. In 2019 duurde het gemiddeld 62 kalenderdagen om een aanvraag tot het bekomen van een beroepskaart te behandelen (mediaan). Er dient wel aangestipt te worden dat een weigeringsbeslissing gemiddeld meer tijd vraagt, gezien de omstandige argumentering die dient te worden uitgewerkt (120 kalenderdagen in 2019). De wetgeving voorziet niet in wettelijke behandelingstermijnen.