Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de door parking.brussels geïnde boetes op het grondgebied van Schaarbeek tussen januari en april 2020.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 411)

 
Datum ontvangst: 05/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds 2009 beschikt het Brussels Gewest over een parkeeragentschap, parking.brussels. Met het oog op de harmonisering en vereenvoudiging van het parkeerbeleid in de 19 gemeenten heeft het parkeeragentschap al het parkeerbeleid van 10 gemeenten overgenomen. Schaarbeek is een van de recentste gemeenten die hun parkeerbeleid hebben overgedragen.

Sinds 1 januari van dit jaar staat de gemeente op de lijst van de lokale besturen die hun parkeerbeleid hebben gedelegeerd aan het gewestelijk agentschap. Ik stel u deze vraag om een procedurefout op gemeentelijk niveau aan de kaak te stellen, die gevolgen kan hebben voor ons gezagsniveau.

Het lijkt er immers op dat Schaarbeek de wettelijke bekendmakingsprocedure voor de inwerkingtreding van alle gemeentelijke verordeningen niet is nagekomen. In de praktijk heeft het agentschap het beheer van de parkings overgenomen op 1 januari, terwijl de verordening tot wijziging van de verordening betreffende het wegverkeer pas op 14 april werd bekendgemaakt.

Ik wil hier geen gemeentelijke debatten voeren, maar deze procedurefout doet vragen rijzen over de boetes die het agentschap in die periode heeft opgelegd.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Bent u op de hoogte van de procedurefout?

- Hoeveel boetes werden in de betrokken periode uitgeschreven? Zijn er aanvragen tot terugbetaling ingediend voor de boetes die tussen 1 januari en 14 april werden uitgeschreven?

- Wat zijn de gevolgen van de procedurefout voor het agentschap? Wat zijn de gevolgen voor de financiën van het agentschap?

- Hebben de gemeente Schaarbeek en parking.brussels het probleem besproken?

- Welk gevolg zal u aan dit dossier geven?
 
 
Antwoord    Het Gewest is blij dat er samengewerkt kan worden met de gemeentes. Dat versterkt de harmonisatie van het parkeerbeleid.

Parking.brussels wordt door de gemeente regelmatig ingelicht over de juridische procedure die tegen haar ingesteld is en kan uiteraard geen standpunt innemen over het feit dat er een procedurefout is gemaakt.

In totaal zijn er voor de periode 01/01/20 tot 14/04/20 door parking.brussels in Schaarbeek 60.218 retributies geregistreerd. Parking.brussels houdt geen statistieken bij over de gronden van betwisting van retributies maar volgens haar klantendienst is er geen enkele vraag tot terugbetaling geweest in Schaarbeek tussen 1/1 en 14/4 voor de aangehaalde reden.

De gemeente en het Agentschap hebben de mogelijke gevolgen van deze gerechtelijke procedure besproken. Er is geen budgettaire raming gebeurd.

Cf. supra.

Er is geen vervolg gepland zolang het gerecht zich niet heeft uitgesproken in dit dossier waarin parking.brussels geen enkele verantwoordelijkheid draagt.