Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke subsidies en de vooruitgang bij de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 122)

 
Datum ontvangst: 12/06/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 30 januari 2020 vroeg ik u naar de vooruitgang bij de ontwikkeling, implementatie, wijziging, follow-up en evaluatie van de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen waar u bevoegd voor bent of toezicht op uitoefent, en u gaf mij een antwoord op 2 maart 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=145017&base=1&taal=fr

Op 12 juni 2020 wens ik terug te komen op het onderwerp diversiteit en u volgende vragen te stellen:

Voor elke overheidsinstelling onder uw bevoegdheid of uw toezicht:

1. Welke gewestelijke subsidies werden per jaar toegekend in verband met de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheid (uit wijken waar de werkloosheidsgraad van de bevolking gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijk gemiddelde) in 2018 en 2019?

2. Is het minimumquotum van 10 % van de werkzoekenden uit wijken met een werkloosheidsgraad van de bevolking die gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijk gemiddelde en die werden aangeworven voor contractuele tewerkstelling, in 2019 bereikt? Wat is het precieze quotum dat in 2019 werd bereikt?

3. Werd een evaluatie van het diversiteitsactieplan uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies?

4. Werden belangrijke wijzigingen aangebracht in het diversiteitsactieplan? Zo ja, welke?

5. Werden de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en antiracisme van de Brusselse Gewestregering geïntegreerd in het diversiteitsactieplan?

6. En ten slotte, wordt een nieuw diversiteitsactieplan opgesteld of gevalideerd? Werd rekening gehouden met mensen met een handicap, mensen zonder kwalificatie/diploma en vrouwen? Werd ook gedacht aan de jongeren, de NEET-jongeren, de 50-plussers en andere doelgroepen in verband met diversiteit?
 
 
Antwoord    1. Welke zijn de gewestelijke subsidies van jaar tot jaar toegekend voor de aanwerving van werkzoekenden uit buurten met hoge werkloosheidscijfers (uit buurten met een werkloosheidspercentage van de bevolking gelijk aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde) in 2018 en 2019 ?

In 2018 bedroeg de subsidie in verband met de aanwerving van werkzoekenden uit gebieden met een hoge werkloosheid 4.000 €.

In 2019 kreeg talent.brussel geen subsidie omdat het percentage van 10% niet werd bereikt in de tweede helft van 2018, wat het onderwerp uitmaakt voor de subsidie van 2019.

Ter herinnering, talent.brussels werd opgericht op 1 januari 2018 en had 68 medewerkers op 31 december 2019.


2. Is het minimum percentage van 10% van de werkzoekenden uit buurten met een werkloos-heidspercentage van de bevolking dat gelijk is aan of hoger is dan het gewestelijke gemiddelde, voor contractuele banen in 2019 bereikt? Wat is het precieze percentage dat in 2019 werd bereikt ?

Als de subsidievoorwaarden ongewijzigd blijven, zou het percentage werkzoekenden dat onder de voorwaarden valt 33% bedragen.


3. Is er een evaluatie van het diversiteitsactieplan uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies ?

Gezien de nog jonge leeftijd van talent.brussels wordt een eerste actieplan uitgewerkt. De begeleidingscommissie is haar werkzaamheden hieromtrent begonnen, deze werden onderbroken door de inperkingsperiode, en zullen in september hervatten.


4. Zijn er belangrijke wijzigingen aangebracht in het diversiteitsactieplan? Zo ja, welke ?

Aangezien talent.brussels bezig is met de afronding van het eerste diversiteitsplan, zijn er geen wijzigingen ten opzichte van een eerder plan.


5. Zijn de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en de strijd tegen racisme bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, geïntegreerd in het diversiteitsactieplan ?

Bij de uitwerking van dit eerste plan houdt de Begeleidingscommissie rekening met alle wetteksten en met de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn vastgesteld.


6. En ten slotte, wordt er een nieuw diversiteitsactieplan ontwikkeld of gevalideerd ? Is er rekening gehouden met mensen met een handicap, mensen zonder kwalificaties/diploma's en vrouwen? Is er nagedacht over jongeren, NEET's, 50-plussers en andere doelgroepen met betrekking tot diversiteit ?

Het plan dat wordt uitgewerkt, beantwoordt aan de diversiteitsdoelstellingen van de regering en omvat acties voor de door u vermelde doelgroepen.

Dit plan zal erop gericht zijn het aantrekken en behouden van een gevarieerd publiek binnen talent.brussels te stimuleren, maar ook om ervoor te zorgen dat het personeel van talent.brussels rekening houdt met deze verschillende doelgroepen in hun selectieopdrachten en andere projecten die het organisme voor andere gewestelijke structuren en dus uiteindelijk voor de Brusselse burgers in al hun diversiteit uitvoert.