Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de digitale armoede bij vrouwen

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 149)

 
Datum ontvangst: 04/05/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De huidige gezondheidscrisis en de beperkende maatregelen die daaruit voortvloeien, brengen ons ertoe de digitale tools te gebruiken om met elkaar in contact te blijven. Onderwijs, werk en contact met de overheden zijn activiteiten die ons dagelijks leven bepalen en werden in een hoog tempo gedigitaliseerd.

Alle lagen van de samenleving hebben zich moeten aanpassen aan die paradigmaverschuiving, maar de aanpassing verloopt moeilijker voor bepaalde doelgroepen. De kansarmen zijn het meest getroffen. Ook vrouwen zijn een bevolkingsgroep die zwaar getroffen wordt. Zo wordt bijvoorbeeld geschat dat 12% minder vrouwen dan mannen het internet gebruikt (UNICEF). De ingeburgerde seksistische stereotypen als zouden vrouwen minder digitale vaardigheden hebben, vergroten de bestaande kloof.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Beschikt u over cijfers over het aantal vrouwen die worden getroffen door digitale armoede in het Gewest?
- Welke maatregelen zijn getroffen om de digitale kloof bij de vrouwen tijdens de lockdown en daarna aan te pakken?
De regering verbindt er zich in de gewestelijke beleidsverklaring toe aandacht te schenken aan de problematiek van digitale armoede bij vrouwen. Hoever staat het met de bewustmakingscampagne “Women in Business"? Hoe staat het voorts met het STE(A)M‑plan?
 
 
Antwoord    Om de antwoorden van mijn collega Bernard Clerfayt aan te vullen, vindt u hieronder de elementen met betrekking tot de actie ‘Women in Business.brussels’ en het STE(A)M-plan.

In de Gewestelijke Beleidsverklaring heeft de regering aangegeven dat zij het ondernemerschap van vrouwen wilde ondersteunen door vrouwen te begeleiden in de ‘vierde industriële revolutie’ (met name de digitalisering).

Daartoe maakt de regering gebruik van het werk van Women in Business.brussels en Women in Tech.brussels, de twee platformen die deel uitmaken van de dienst 1819 van hub.brussels en die met name als opdracht hebben het ondernemerschap van vrouwen en de insluiting van vrouwen in de digitale economie in Brussel te stimuleren en vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan de steunprogramma's voor startende ondernemers en aan de STE(A)M-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Women in Business en Women in Tech werken voornamelijk via twee hefbomen:
· De eerste is de versterking van de begeleiding van vrouwelijke ondernemers in de nieuwe digitale beroepen;
· De tweede betreft de mentaliteitswijziging: om de ondernemerszin van jonge vrouwen aan te wakkeren, moeten we de aandacht vestigen op vrouwelijke rolmodellen waarmee ze zich kunnen identificeren, ook in technische en wetenschappelijke beroepen, waar vrouwen nog steeds duidelijk in de minderheid zijn.

In het kader van het NextTech-plan heeft Innoviris zich via de ‘Women in Tech’-acties ingezet voor de bevordering van vrouwen in de ICT door hen aan te moedigen complexe IT-taken uit te voeren. Naast IT als vaardigheid vereist de innovatie immers een focus op IT als wetenschap. Empowerment van meisjes in het (algemeen) secundair onderwijs op dit gebied is daarom noodzakelijk.

Daarnaast wordt een strategie ontwikkeld om de bewustmaking van vrouwen voor het ondernemerschap en de nieuwe technologieën te ondersteunen via Women in Business en Women in Tech. Tegelijkertijd is het Brussels Gewest actief betrokken bij het opstellen van een interfederale strategie onder de naam ‘Women in Digital’, die tot doel heeft bewustmakingsacties te ontwikkelen rond het belang van het beheersen van digitale instrumenten gedurende het hele leven.

In overeenstemming met de uitvoering van de Gewestelijke Beleidsverklaring zal tegen november 2020 een nieuw strategisch bewustmakingsplan worden ontwikkeld, het STE(A)M-plan. Het zal gericht zijn op het bevorderen van STE(A)M-onderwerpen bij meisjes en vrouwen.

Uit een analyse die Innoviris (Van Laethem & Verstraete) in 2018 heeft uitgevoerd, bleek al dat vrouwen weliswaar meer dan de helft van de studentenbevolking in het hoger onderwijs in Brussel vertegenwoordigen, maar over het algemeen ondervertegenwoordigd zijn in de STEM-richtingen (wetenschappelijke en technische richtingen). Deze ondervertegenwoordiging is het grootst in ICT (6% vrouwen in het niet-universitair hoger onderwijs en 22% in het universitair onderwijs), gevolgd door burgerlijke bouwkunde, natuurwetenschappen en industriële en technologische wetenschappen (allemaal met minder dan 30% vrouwen) en de disciplines wiskunde, scheikunde en geologie (ongeveer 30% vrouwen).

Om op zijn niveau bij te dragen tot het ombuigen van deze trend, stelt Innoviris acties voor om vrouwen zichtbaarder te maken in de wetenschappen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Brussels Science Ambassadress’-award, die een Brusselse wetenschapster en haar werk in de kijker wil zetten, of het feit dat Innoviris de wetenschappers en -sters actief aanmoedigt om de genderdimensie op te nemen in de bewustmakingsprojecten rond wetenschappen die ze indienen voor financiering.

Een van de belangrijkste doelstellingen van veel door Innoviris ondersteunde bewustmakingsacties rond wetenschappen is aan te tonen dat jonge meisjes ook complexe IT-taken aankunnen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de coderingsworkshops die worden georganiseerd in het kader van het ‘Women in Code’-festival, waar complexe cognitieve taken op een praktische manier en binnen een niet-seksistisch onderwijsdiscours worden aangeleerd. Deze activiteiten stellen jonge meisjes in staat vertrouwen in hun vaardigheden op dit gebied te versterken en hen te motiveren om te ondernemen. Deze doelstelling zal een van de grondslagen zijn van het toekomstige STE(A)M-plan.

Tot slot wil Innoviris zijn hulp richten op sociaal kwetsbare jongeren door wetenschap en technologie naar omgevingen te brengen waar ze over het algemeen minder aanwezig zijn. Zo heeft Innoviris het mobiele fablab (‘Techtruck’) ontwikkeld om jongeren (jonge vrouwen) in achterstandswijken te bereiken. Innoviris financiert ook actoren op het terrein die zich richten op gelijke kansen, zoals Maks vzw, die de digitale kloof wil dichten door activiteiten aan te bieden voor jongeren (jonge vrouwen) uit achterstandswijken. Opgemerkt moet worden dat het toekomstige Wetenschaps- en Innovatiedorp ook een belangrijke rol zal spelen op dit gebied en ik zal erop toezien dat deze dimensie daar goed vertegenwoordigd is.