Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende inning van de administratieve boetes voor de overschrijding van de geluidsnormen door de vliegtuigen die boven het Brussels Gewest vliegen.

Indiener(s)
Ariane de Lobkowicz
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 126)

 
Datum ontvangst: 05/06/2020 Datum publicatie: 17/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De overschrijdingen van de geluidsnormen worden vastgesteld en behandeld door Leefmilieu Brussel, dat in eerste instantie de boetes oplegt en int.

Vervolgens zorgt Brussel Fiscaliteit voor de gedwongen invordering van de onbetaalde boetes die door de milieuadministratie worden overgezonden.

Hoeveel boetes zijn sinds uw aantreden opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen? Voor welke bedragen?

Wat de boetes betreft, welke bedragen werden al spontaan betaald?

Hoeveel ingebrekestellingen heeft Brussel Fiscaliteit al verstuurd naar hoeveel betrokken luchtvaartmaatschappijen?

Hoeveel luchtvaartmaatschappijen hebben als gevolg daarvan de boetes betaald? Voor welke bedragen?

Hoeveel luchtvaartmaatschappijen hebben in hun antwoord gewoon om meer informatie gevraagd?

Welke gevolgen werden gegeven aan het stilzwijgen van bepaalde maatschappijen na de minnelijke invorderingsprocedure? Met welke resultaten?

Over de huidige situatie van het milieubeschermingsfonds, waaraan de geïnde bedragen worden gestort, zal een afzonderlijke vraag worden gesteld aan de minister bevoegd voor het leefmilieu, tot wie ik deze vraag eveneens richt voor de goede orde.
 
 
Antwoord    Sinds mijn aantreden werden 134 alternatieve administratieve boetes voor een totaalbedrag van 1.669.591 EUR opgelegd voor inbreuken op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1991 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer. Daarvan werd tot op heden 267.705 EUR spontaan betaald.

Van deze 134 werden 28 boetes recentelijk overgemaakt aan Brussel Fiscaliteit voor invordering. Deze boetes betreffen 23 verschillende luchtvaartmaatschappijen en vertegenwoordigen in totaal 391.331 EUR.

Er moet evenwel op worden gewezen dat het Grondwettelijk Hof op 28 mei 2020 een belangrijk arrest heeft geveld in antwoord op een prejudiciële vraag met betrekking tot de sanctiemechanismen die voorzien zijn voor onder meer de overschrijding van geluidsnormen door vliegtuigen.

Het Grondwettelijk Hof heeft in dit arrest een discriminatoire behandeling vastgesteld tussen inbreuken die het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke vervolging dan wel van een alternatieve administratieve boete.

In geval van recidive, kan de geldboete bij een strafrechtelijke vervolging enkel worden verzwaard na een uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, terwijl de boete in een administratieve procedure kan worden verzwaard zelfs wanneer de inbreuk niet werd bestraft via een definitieve beslissing.

Het betrokken artikel 52 van de Inspectiecode zal op korte termijn worden aangepast aan dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 mei jl., maar dit arrest kan een impact hebben op een aantal van de boetes die werden overgemaakt aan Brussel Fiscaliteit, en dus is enige voorzichtigheid geboden op het vlak van de invordering.

Leefmilieu Brussel, die het dossier opvolgt en de mogelijke consequenties van dit arrest verder nagaat, heeft aangegeven verdere instructies aan Brussel Fiscaliteit te zullen bezorgen voor wat betreft het verdere verloop van deze specifieke dossiers.

Brussel Fiscaliteit zal vervolgens in overeenstemming met deze instructies en de geldende procedureregels de nodige dwangbevelen uitvaardigen.