Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende uw medewerking aan de City Climate Challenge 303030 en aan de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit van het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 447)

 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie: 15/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 18 november 2019 stelde ik u vragen over uw medewerking aan Brussels Meet Brussels en aan de City Climate Challenge 303030 en u antwoordde mij op 10 januari 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=143987&base=1&taal=fr

De eerste projecten betreffende CCC303030 moesten worden voorgesteld op 31 maart 2020, met de overhandiging van een Green Book.

Vandaag, 22 juni, wens ik volgende aanvullende informatie sedert uw antwoord op 10 januari 2020.

1. Welke ideeën met betrekking tot de klimaatuitdagingen werden sindsdien door uw kabinet of door u naar voren gebracht?

2. Werd een (publiek-private) werkgroep opgericht waarbij uw kabinet betrokken is? Welke besturen onder uw bevoegdheid of toezicht nemen deel aan een werkgroep? Omvat de werkgroep ook andere ministeriële kabinetten?

3. Welke projecten met betrekking tot uw bevoegdheden werden ontwikkeld die een oplossing zouden kunnen bieden voor de klimaatuitdaging? Werden deze projecten alleen ontworpen voor Brussel?

4. Hebt u (of leden van uw kabinet/bestuur) deelgenomen aan het grote evenement dat gepland was voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 om de ontstane projecten te presenteren die een oplossing zouden kunnen bieden voor de klimaatuitdaging? Hebt u het Green Book ontvangen? Wat zijn de eventuele samenwerkingen en/of gemaakte kosten?

5. Zijn nieuwe gewestelijke autoriteiten (besturen) onder uw bevoegdheid of toezicht betrokken geweest bij het CCC3030-initiatief? Op welke manier(en) werken zij aan het faciliteren van de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten?

6. Werd de klimaatdimensie geïntegreerd binnen elk overheidsorgaan (en bestuur) dat onder uw bevoegdheden of toezicht valt? Werden nieuwe becijferde operationele doelstellingen opgenomen in de richtsnoeren? Zo ja, wat zijn deze doelstellingen en cijfers?

 
 
Antwoord   

Met de City Climate Challenge 303030 verbinden bedrijven zich bedrijven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich er toe hun middelen, kennis, advies en innovaties te delen. Op die manier willen ze de CO2-uitstoot van het Gewest in 10 jaar tijd met 30% terugschroeven. Het project is officieel van start tijdens het Brussels Meets Brussels evenement op 16 oktober 2019.

 

Concreet gaat het over 30 samenwerkingsprojecten met als doel de CO2-uitstoot tegen 2030 (in 10 jaar tijd!) met 30% te verminderen. Het initiatief 303030 is een open samenwerking om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen, de maatschappelijke en politieke transitie te versnellen, de kosten te verlagen en de impact van acties te vergroten.

 

Uit hun Charter 2030  blijkt hoezeer de partnerbedrijven van de City Climate Challenge 303030 overtuigd zijn van de dringende noodzaak om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Ze verbinden er zich toe samen te werken, van elkaar te leren en kennis te delen om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. Het is de bedoeling om concrete projecten te identificeren en ook andere actoren in het Gewest bij het initiatief te betrekken. Zo profiteert elke deelnemer al gaande van wat hij leert en werkt hij samen met de gewestelijke overheden. Het reglementair kader moet namelijk initiatieven op het vlak van energietransitie vergemakkelijken.

 

Het overleg dat bij aanvang gepland stond op 31 maart 2020 werd helaas geannuleerd omwille van cornona-maatregelen. Op 10 juli echter nam ik deel aan een zoom-meeting waarin een aantal projecten werden voorgesteld van verschillende partners zoals  een presentatie over het project "Greening of Fleets, het project “Electric Avenue, het project "From Monomodality to Multimodality”, en  het project “Up4North: Electric Shuttles”.

 

Behalve onze deelname aan de CCC 30303030 wat als doel heeft om uit te wisselen tussen verschillende organisaties, nemen de klimaat- en milieudoelstellingen een belangrijke plaats in binnen het mobiliteitsbeleid, wat tot uiting komt in het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move. De uitdagingen met het oog op een duurzame stadsontwikkeling in het Gewest zijn immers het uitgangspunt voor de te ondernemen acties waarin dit plan voorziet.

 

Om ervoor te zorgen dat die acties een concrete invulling krijgen en opgevolgd worden bij de overheidsdiensten en besturen zijn alle acties uit het Gewestelijke Mobiliteitsplan opgenomen in de oriënteringsnota van de minister. Daarin is ook een bijkomende strategische doelstelling opgenomen die specifiek het klimaat betreft: "EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE KLIMAATINSPANNINGEN VAN HET GEWEST OM DE DIRECTE EN INDIRECTE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN TEGEN 2030 MET MINIMAAL 40% TE VERMINDEREN EN OM DE EU-DOELSTELLING VAN KOOLSTOFNEUTRALITEIT TEGEN 2050 TE BEREIKEN".

 

Het omzetten van elke strategische doelstelling uit de oriënteringsnota in subacties en specifieke projecten gebeurt bij de afzonderlijke instellingen. Brussel Mobiliteit bepaalt momenteel via zijn operationele plan de projecten en activiteiten die invulling geven aan elk van de doelstellingen met het oog op het uitwerken van de volgende beleidsbrief en de indicatoren voor de evaluatie en de opvolging in het kader van die doelstellingen.

 

Wat deze specifieke doelstelling betreft, kunnen wij momenteel volgende lopende en toekomstige projecten melden:

?         Aanwijzing van een duurzaamheidscoördinator bij Brussel Mobiliteit

?         Deelname van Brussel Mobiliteit aan de intergewestelijke werkgroep "CO2-prestatieladder". Op 23 mei 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ingestemd met de deelname van het BHG aan het testproject "CO2-prestatieladder". (BHG-CF-31.64594)

?         BM neemt als vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samen met Citydev, deel aan het Europese project "Zero Emission Construction Sites". Dit project beoogt alle vormen van uitstoot te verminderen die zich voordoen op een bouwplaats: CO2, lawaai, NOX, ... Momenteel vinden er testen plaats i.v.m. de bevordering en de haalbaarheid van het gebruik van elektrische toestellen. Het is de bedoeling dat er testprojecten voorgesteld worden (o.a. door BM) om de vraag naar en het aanbod van dergelijke toestellen op gang te brengen.

?         BM neemt deel aan het Europese project "Mimic". Dit project beoogt het optimaliseren van de logistiek op scheepswerven door alle toeleveringsstromen in kaart te brengen. Er werd ook een project opgezet in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) om de logistiek van werken in kaart te brengen voor Brussel.

?         Inachtneming van volgende aspecten in de ontwerpen voor aanlegprojecten (beperking van hitte-eilanden, waterinsijpeling, gebruik van ethisch verantwoorde materialen, minder verpakkingen, recyclering, pocket parks, biodiversiteit, ...)

?         Deelname aan de werkgroep "Geluidshinder" met de drie gewesten.

?         Denkoefening rond technische goten

?         Installatie van elektrische laadpalen 

?         Implementering van de bewegwijzering voor de Low Emission Zone 

?         Realisatie van het groene en het blauwe netwerk

?         Herziening van het typebestek (TB)  

?         Voorbereiding van de invoering bij het BHG van het FORS-label voor logistieke stadsdistributie

?         Coördinatie van het onderdeel Logistiek van het Gewestelijke Programma voor Circulaire Economie

?         Doorlichting van de logistieke organisatie van de GOB (transport en uitstoot) en oprichting van een werkgroep rond aankoopprocedures in samenwerking met Leefmilieu Brussel

 

 

De volgende projecten voorzien in een precisering of aanvulling van alle lopende projecten en initiatieven voor de andere doelstellingen van de oriënteringsnota (zoals, maar niet uitsluitend): 

  • de invoering van een snelheidsbeperking tot 30 km/u in heel het Gewest, met uitzondering van de structurerende assen, tegen 1 januari 2021;
  • het opzetten van partnerships met de gemeenten voor de studie en programmering van het verkeersluw maken van 10 wijken;
  • de uitbouw van het fietsnetwerk via voorlopige inrichtingen;
  • het draagvlak voor mobiliteitsprojecten bij de burgers vergroten door burgers inspraak te geven in het kader van de ontwikkeling van het openbaarvervoernetwerk (project Neder-Over-Heembeek, verlenging tramlijn 7);
  • ondersteuning van de gemeenten voor het realiseren van voorlopige of tijdelijke inrichtingen in de openbare ruimte om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren.

 

 

Wat parking.brussels betreft, werden deze vragen in juli 2019 behandeld als antwoord op parlementaire vragen 45 en 47 van mevrouw Czekalski.  Naast zijn missie in eerste instantie, zijnde de verbetering van de mobiliteit door een geïntegreerd parkeerbeleid dat de autodruk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil reduceren door de oprichting van park & rides in de rand en door de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur in de vorm van beveiligde fietsparkings, heeft parking.brussels een intern beleid omarmd dat erop gericht is de milieu-impact van zijn activiteiten te reduceren. 

Daarom sprong het Agentschap in januari 2020 op de kar van aankoopcentrale Sibelga, die het sindsdien 100% groene energie levert. Parking.brussels streeft zo veel mogelijk naar het gebruik van duurzame materialen (specifieke clausules opgenomen in bestekken, lancering van nieuwe overheidsopdrachten die rekening houden met de milieuvereisten, enz.).  Het bestelde kantoormateriaal draagt in de mate van het mogelijke het Europese ecolabel. Er is een referentiepersoon aangeduid om het label van ecodynamische onderneming te behalen. Die ziet toe op de toepassing van goede praktijken (gebruik van papier met het Europees ecolabel, IT-park met het Energy Star-label, geïmplementeerd systeem voor afvalsortering, vervanging van halogeenverlichting door ledverlichting, enz.). Er werden sensibiliseringsaffiches inzake sorteren opgehangen in de lokalen. Er zijn ook afvalsorteerbakken geplaatst in de lokalen. Affiches met de goede praktijken op het vlak van afdrukken en energieverbruik hangen in de buurt van de printers. De communicatie met het personeel van het Agentschap gebeurt zoveel mogelijk via digitale middelen (tv, e-mail, enz.). De afgifte van parkeerkaarten gebeurt digitaal, behalve voor de gewestelijke kaarten, aangezien het Agentschap niet het parkeren van alle 19 gemeenten beheert. Het Agentschap stapt meer en meer over op digitale communicatie (Facebook, newsletter, website, mogelijkheid om te betalen met sms/apps, enz.). De waterfonteintjes zijn aangesloten op het leidingwater; tijdens evenementen/vergaderingen, worden water, thee, koffie geserveerd in kruiken, thermoskannen, enz. Plastic waterflessen zijn verboden. Al die bepalingen hebben de hoofdzetel van het Parkeeragentschap in het kader van het ecolabel mee aan drie sterren geholpen.

 

 

 

In het contract van openbare dienst engageerde de MIVB zich om de uitstoot van broeikasgassen (gCO2/plaatskm) met minimum 39% te verminderen tegen 2030, met de ambitie om een vermindering van 55% te bereiken. De inspanningen om deze doelstelling te bereiken gaan zowel over infrastructuur (gebouwen) als rollend materieel. 

Wat betreft infrastructuur kan het MIVB een aantal projecten van ecoconstructie opsommen of de plaatsing van zonnepanelen op de daken van bepaalde gebouwen van de MIVB.

 

Wat betreft het rollend materieel vervolgt de MIVB haar koers naar een elektrificatie van haar vloot. In 2019 werden 25 elektrische gelede bussen toegevoegd aan de 7 elektrische midibussen en de 5 elektrische standaardbussen die al in dienst waren. 

Naast deze 37 bussen die uitsluitend op elektriciteit rijden, nam de MIVB vanaf mei 2019 ook 141 hybride gelede bussen in dienst. Deze bussen versterken het park van 110 hybride standaardbussen die al geleverd zijn. Deze bestellingen en de progressieve indienstname bevestigen de wil van de MIVB om zich te keren richting innoverende technologieën die milieuvriendelijker zijn.