Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd tegen de Amerikaanse vogelkers.

Indiener(s)
Ariane de Lobkowicz
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 373)

 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie: 07/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Amerikaanse vogelkers of bospest, die de wetenschappelijke naam prunus serotina draagt, is een boom die 20 meter hoog kan worden. Zijn schors is donkergrijs en barst met de jaren.

Door in het steeltje van de bladeren te knijpen, verkrijgt men een sap met een zure smaak die zeer kenmerkend is en de identificatie ervan door leken vergemakkelijkt.

Het donkerrode fruit is eetbaar … helaas.

Helaas, want het gaat om een invasieve soort en wie hem thuis ziet groeien, kan geneigd zijn hem te houden.

Deze boom werd in de XVIIe eeuw vanuit Amerika in Europa geïntroduceerd voor zijn hout. Maar hij is de laatste veertig jaar in het noorden van West-Europa een van de voornaamste invasieve planten geworden, zozeer dat de specialisten systematisch aanraden om ze te kappen en daarbij benadrukken dat de stronk na de opruiming van de boom in het oog moet worden gehouden, omdat deze boom gemakkelijk opnieuw aangroeit.

Is uw bestuur het eens met dat oordeel?

Worden deze bomen systematisch weggehaald wanneer zij worden geïdentificeerd in de door Leefmilieu Brussel beheerde parken en bossen?

Geeft uw bestuur raad voor het kappen van de bomen aan particulieren die daarover advies inwinnen?
 
 
Antwoord    1)
De Amerikaanse vogelkers is inderdaad een invasieve soort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onder controle moet worden gehouden.

De soort is opgenomen in de lijst van invasieve soorten in bijlage IV van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.

Onder invasieve soort moet worden verstaan: een uitheemse soort die de neiging heeft om zich uit te breiden of te verspreiden in groten getale, in buitensporige mate of op een manier die een bedreiging vormt voor het behoud van de biodiversiteit.

2)
De soort wordt vooral in het zuiden en het oosten van het gewest aangetroffen. Ze heeft bepaalde sites met zanderige grond, zoals de Kauwberg of het Vorserijplateau, massaal ingepalmd, wat heeft bijgedragen tot een vermindering van de biologische en landschappelijke diversiteit op deze plaatsen. De soort is ook te vinden in het Zoniënwoud, en dat niet alleen op zanderige grond, maar ook op leemgrond, zoals in de eikenbossen in de buurt van het Rood Klooster. Tot slot is de soort ook her en der verspreid aanwezig in het noorden van Brussel en in het Laarbeekbos.

Gezien de gewestelijke verspreidingsgraad is de soort moeilijk uit te roeien. Leefmilieu Brussel tracht de verspreiding van de soort te beheersen door middel van de volgende maatregelen:
- De soort niet aanplanten in tuinen of groene ruimten.
- In eerste instantie op zoek gaan naar de zaadproducerende exemplaren en deze kappen om de verspreiding van de vruchten te voorkomen.
De ontwikkeling van loten beperken door de bomen op 1 m van de grond te kappen en de stammen vervolgens zorgvuldig te ontschorsen. De stamloten moeten gedurende meerdere jaren worden opgevolgd.
- In beboste gebieden radicale kaalslag, die de ontwikkeling van de soort bevordert, zoveel mogelijk beperken door middel van gematigde uitdunningen waarbij in de eerste plaats de Amerikaanse vogelkersen worden verwijderd.
- Jonge zaailingen met de hand uittrekken.

3)
Leefmilieu Brussel heeft op zijn website een pagina gewijd aan invasieve flora (
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/ecologische-en-sanitaire-problemen-0), waarin ook de Amerikaanse vogelkers aan bod komt.

Er kan een infofiche over deze soort worden gedownload met essentiële informatie over deze plant, inclusief hoe ze te bestrijden. Daarin wordt met name het volgende vermeld: “Plant deze soort niet in particuliere tuinen en als er al exemplaren van aanwezig zijn, moeten deze bomen verwijderd worden in overeenstemming met de wettelijke procedures, moeten de loten vanaf de stam systematisch worden bijgesnoeid en moeten de jonge planten worden uitgetrokken.” 

Deze infofiche wordt momenteel herzien met het oog op de opname erin van de huidige wetgeving inzake een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.