Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de organisatie van winkeltijden voor kwetsbare personen in de supermarkten

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 281)

 
Datum ontvangst: 09/07/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Vanaf het begin van de lockdown en overeenkomstig de aanbevelingen van de federale overheid om de kwetsbaarste personen zoveel mogelijk te beschermen, hebben sommige supermarkten op vrijwillige basis besloten om specifieke winkeltijden te reserveren voor bepaalde categorieën personen, onder wie de bejaarden, om het risico op besmetting met Covid-19 zoveel mogelijk te beperken.

Nu de exit uit de lockdown wordt georganiseerd, valt wellicht te overwegen of het opportuun zou zijn om dat type initiatieven uit te breiden en de supermarkten ertoe aan te moedigen dezelfde aanpak en methodologie te volgen en tegelijkertijd te herinneren aan de noodzaak om, waar mogelijk, een beroep te doen op de solidariteit tussen buren of groepen jongeren, opdat de kwetsbaarste personen niet onnodig aan risico’s worden blootgesteld wanneer ze hun boodschappen doen.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Ten eerste, bent u op de hoogte gehouden van eventuele besprekingen op andere gezagsniveaus over stimulansen - of zelfs belastingen - voor de organisatie van specifieke winkeltijden in de winkels en supermarkten?

- Beschikt het Gewest over specifieke hefbomen voor de uitvoering van dergelijke profylactische maatregelen, die ook de blootstellingsrisico's van de kwetsbaarste personen tijdens de eerste fases van de exit uit de lockdown kunnen beperken?

- Beschikt u, tot slot, over een kadaster van de verschillende instellingen die voor die profylactische maatregelen hebben gekozen? Stelt het Gewest die informatie - onder meer via voorlichtings- en bewustmakingscampagnes - ter beschikking van de betrokken risicogroepen?
 
 
Antwoord    Op uw eerste vraag kan ik u antwoorden dat ik niet op de hoogte ben gebracht van stimulerende of verplichtende maatregelen over de invoering van specifieke tijdslots in winkels en supermarkten.


Wat uw tweede vraag betreft, wil ik u eraan herinneren dat krachtens artikel 5, §1, I, tweede lid, 2° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 de federale overheid bevoegd is voor nationale maatregelen inzake profylaxis.

In antwoord op uw derde vraag kan ik u meedelen dat wij niet beschikken over een kadaster van de zaken die gekozen hebben voor bijkomende profylactische maatregelen.