Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproep tot projecten Toegankelijkheid van evenementen (editie 2019).

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 235)

 
Datum ontvangst: 16/06/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Elk jaar lanceert equal.brussels een oproep tot projecten ter ondersteuning van initiatieven die de toegankelijkheid van evenementen bevorderen. Toegankelijkheid betekent de mogelijkheid voor iedereen om gelijke en onafhankelijke toegang te hebben tot het openbare leven, zich te verplaatsen, gebruik te maken van en inzicht te krijgen in alle plaatsen, diensten en activiteiten die door de samenleving worden aangeboden. Deze aanpak is dus niet alleen voor mensen met een handicap, maar omvat alle burgers. Aanvragen voor subsidies ter zake moesten uiterlijk 4 november 2019 worden ingediend.1

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. Wat is het budget voor deze oproep tot het indienen van projecten?

2. Hoeveel projecten werden ingediend, met een uitsplitsing van de gegevens per gemeente?

3. Hoeveel intersectorale projecten2 werden ingediend, met een uitsplitsing van de gegevens per gemeente?

4. Wat was de evaluatiemethode en wat waren de criteria die werden gebruikt om de evaluatie uit te voeren? Wie was belast met deze evaluatie?

5. Welke projecten werden niet geselecteerd of behouden, met voor elk project: projectleider en rechtsvorm, naam van het project, al dan niet een intersectoraal project, door het project nagestreefde doelstellingen, uitgavencategorie, score(s) toegekend aan het project en reden(en) voor weigering? Werden klachten of bezwaren ingediend? Zo ja, hoeveel, wie heeft deze klachten ingediend, waarom en voor welke projecten?

6. Welke projecten werden geselecteerd en behouden, met voor elk project: projectleider en rechtsvorm, naam van het project, mogelijkheid om te weten of het een intersectoraal project is of niet, nagestreefde doelstellingen en toegevoegde waarde van het project, uitgavencategorie, aan het project toegekende financiële steun, periode van uitvoering van het project en score(s) toegekend aan het project?

7. Welke financiële steun werd toegekend aan de geselecteerde projecten, met een uitsplitsing van de gegevens per gemeente? Wat zijn de financieringsvoorwaarden wat betreft de duur en het aantal betalingen?

8. Wordt voor de geselecteerde projecten voorzien in ondersteuning of begeleiding? Zo ja, door wie worden de geselecteerde projecten dan begeleid of begeleid tijdens de uitvoering van de projecten?


1 https://equal.brussels/
2 D.w.z. dat een of meer dimensies (zoals geslacht, etnische of culturele afkomst, seksuele geaardheid, handicap, enz.) worden geïntegreerd.
 
 
Antwoord    In 2019 lanceerde equal.brussels 2 projectoproepen ter bevordering van de toegankelijkheid van Brusselse evenementen. Er zullen u antwoorden worden verschaft met betrekking tot de oproep uit uw vraag: die met als deadline november 2019.


Wat betreft het budget toegekend in deze projectoproep:

In het totaal is 31.500€ toegekend aan projecten.

Wat betreft de ingediende projecten:

Er zijn in totaal 7 projecten ingediend.
De locaties van de voorgestelde evenementen waren de volgende:

Brussels Games Festival 2020 (Ludiris)

Stad Brussel

Ressentir - dire - agir et autres évènements (Ras El Hanout)

 

Sint-Jans-Molenbeek

Festival Couleur Café 2020 (Zig Zag)

Stad Brussel

Brussels Biennale - Neoclassic (BBN) 2020 aspects accessibilité pour tous (explores.brussels)

20-tal plaatsen in
 het BHG

Toegankelijkheid van tentoonstelling "Urban space and female symbols" (Amazone)

Sint-Joost-ten-Noode

Wheelchairity Festival 2020 (Wheelcharity)

 

Jette
Wat betreft de ‘intersectionele projecten’:

Het intersectionele perspectief is bij andere algemene en specifieke projectoproepen een apart criterium, maar niet bij deze oproep die rond het toegankelijk maken draait.


Wat betreft de evaluatie van de projecten en de selectiecriteria:

Er werd voor deze oproep een subsidiegids gepubliceerd, waarin volgende procedure en criteria beschreven staan:

o Criteria i.v.m. het evenement:
o Een gedetailleerde en realistische planning, timing, budget en de verwachte resultaten;
o Criteria i.v.m. de toegankelijkheid:
o Duidelijke impact op de betrokken doelgroepen;
o Geraamde meetbare en significante resultaten in het licht van de doelstelling inzake toegankelijkheid;
o Samenhang tussen de doelstellingen en de verwezenlijkte activiteiten;
o Ervaring inzake de bevordering van de toegankelijkheid/een beroep doen op de expertise van de verenigingen die ter zake actief zijn (de kosten voor de interventie van toegankelijkheidsprofessionals, zoals advies, audit, de levering van specifiek materiaal... kunnen worden opgenomen in het bedrag van de gevraagde subsidie);
o Keuze van relevante en geschikte acties en communicatiekanalen ten opzichte van de doelgroepen.


equal.brussels stond in voor de analyse van de projecten op basis van deze criteria, waarna een advies werd gegeven aan het kabinet-gelijke kansen.


Wat betreft de niet-weerhouden projecten:


Het project ‘Boterhammen in het Park’ van Ancienne Belgique was niet ontvankelijk en is dus niet weerhouden.

Het project ‘Brussels Biennale’ (explores.brussels) werd eveneens ingediend tijdens een andere projectoproep (betreffende de openbare ruimte), is in dat kader aanvaard en dus niet binnen deze oproep.


Wat betreft de weerhouden projecten:

De andere 5 projecten kregen een positief advies. De gevraagde informatie erover staat in de tabel in bijlage.

Wat betreft de verdeling per gemeente en betalingsdetails:

De verdeling per gemeente is als volgt:

Brussels Games Festival 2020 (Ludiris)

Stad Brussel

Ressentir - dire - agir et autres évènements (Ras El Hanout)

 

Sint-Jans-Molenbeek

Festival Couleur Café 2020 (Zig Zag)

Stad Brussel

Toegankelijkheid van tentoonstelling "Urban space and female symbols" (Amazone)

Sint-Joost-ten-Noode

Wheelchairity Festival 2020 (Wheelcharity)

 

Jette

 De betalingen gebeuren in 2 schijven voor projecten van meer dan 3200€:

o 1e schijf (80%) bij de vastlegging van de subsidie;
o 2e schijf (20%) na verificatie van de rechtvaardigingsstukken.

Voor projecten van minder dan 3200€ gebeurt de betaling volledig na verificatie van de rechtvaardigingsstukken.

Wat betreft de begeleiding en omkadering:

equal.brussels staat verenigingen bij tijdens de uitvoering van projecten op hun vraag. De contactgegevens van de dienst worden aan verenigingen meegegeven bij hun aanvraag en bij de bevestiging, zodat ze voor vragen of advies steeds bij hen terecht kunnen.