Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het onderzoek van het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn over de impact van de inschakelingscontracten

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 375)

 
Datum ontvangst: 30/06/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In 2016 heeft Didier Gosuin, toenmalig minister van Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van zijn beleid ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en discriminatie bij de aanwerving, de regeling van de inschakelingscontracten ingevoerd.

De inschakelingscontracten strekken ertoe jongeren die problemen hebben om een eerste baan te vinden, in staat te stellen een eerste nuttige werkervaring op te doen in de overheids- of de non‑profitsector.

Het project ging van start met 655 banen en een gewestelijke financiering van 5,5 miljoen euro.

Zoals we weten, is de jeugdwerkloosheid tijdens de ambtsperiode van minister van Didier Gosuin verder blijven dalen en is het jeugdwerkloosheidscijfer nog nooit zo laag geweest sinds 1990.

Die resultaten zijn weliswaar bemoedigend, maar toch is het interessant en noodzakelijk om de reële impact van de inschakelingscontracten op die cijfers te evalueren en te meten en ze, zo nodig, bij te stellen. Daartoe heeft het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een onderzoek uitgevoerd over de impact van de regeling van de inschakelingscontracten.

De conclusies van het onderzoek zijn niet gepubliceerd, maar bezorgd aan minister Gosuin.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Kunt u de belangrijkste conclusies van het onderzoek meedelen?
- Werden naar aanleiding van het onderzoek aanpassingen aangebracht in het beleid inzake inschakelingscontracten? Zo ja, welke? Zo neen, is dat proces aan de gang?
 
 
Antwoord    Uit de impactstudie van de inschakelingsovereenkomsten uitgevoerd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, in samenwerking met view.brussels, blijkt dat de maatregel een positieve impact heeft bij de jongeren die er gebruik van kunnen maken en wel op de volgende vlakken :
- een verhoging van hun inzetbaarheid,
- een verbetering van hun levensomstandigheden, hun mentaal welzijn.

Maar de studie brengt ook meer negatieve effecten naar voren, namelijk:
- de inschakelingsovereenkomst is soms verschillend van het beroepsproject van de jongere;
- de inschakelingsovereenkomst wordt niet altijd beschouwd als “echt werk”,
- de begeleiding van Actiris wordt soms als onvoldoende ervaren,
- er ontstaat vaak een echte teleurstelling bij de jongere na afloop van zijn contract.

De studie bevat geen conclusies stricto sensu, maar een reeks van 9 aanbevelingen. Er worden twee groepen aanbevelingen onderscheiden:
- aanbevelingen gericht op het verbeteren van de algemene werking van de inschakelingsovereenkomst;
- aanbevelingen gericht op het adviseren van jongeren voor, tijdens en na hun overeenkomst.

Gezien de kleine steekproef die door het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn wordt gebruikt, zal de studie worden aangevuld met een studie van het BISA die zich zal concentreren op de impact van de inschakelingsovereenkomst op de uitstroom van werkloosheid naar werk. De werkzaamheden zouden in mei 2020 beginnen en medio 2021 eindigen. Vanwege de pandemie denk ik echter dat het door het BISA oorspronkelijk voorziene werkplan gewijzigd zal worden.

Op dit ogenblik werd het beleid inzake inschakelingsovereenkomsten nog niet aangepast.