Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Stage First na de Covid-crisis

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 376)

 
Datum ontvangst: 20/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Onze jongeren werden onlangs geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden: de lockdown, de onmogelijkheid om hun stages aan te vatten, de sluiting van veel bedrijven waardoor veel stageplaatsen verloren zijn gegaan; veel jongeren hebben ons gewezen op hun problemen om een stageplaats te vinden, vooral in de KMO’s in deze periode.

Deze opeenstapeling van gebeurtenissen brengt me ertoe u de volgende vragen te stellen:

1. Het vermogen van Actiris om onze jongeren een gediversifieerd stageaanbod te bieden. Kunt u een tussentijdse balans voor 2020 opmaken; hoeveel Stages First werden sinds januari 2020 gerealiseerd volgens de duur van de stage, de grootte, de categorie en de activiteitensector van het bedrijf? Hoeveel stagiairs hebben sinds maart hun stageplaats voortijdig verloren? Is dat een gevolg van overmacht (Covid-crisis) of van het feit dat de werkgever de voorwaarden van de stage, zoals bepaald in artikel 17 van de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden, heeft geschonden?
2. De selectiecriteria voor de jonge stagiairs. Zal Actiris, afgezien van de bij artikel 4 e.v. van de ordonnantie en door Actiris vastgestelde stagevoorwaarden, overwegen om in volgorde van prioriteit te werk te gaan bij de aanwerving, teneinde ervoor te zorgen dat de jongeren worden aangenomen en rekening houdend met het feit dat er sinds de Covid-crisis minder stageplaatsen zijn, wetende dat veel jongeren afhankelijk zijn van de stages om hun eindejaarswerk te maken en/of hun einddiploma te halen.
3. Zullen de oorspronkelijke begrotingsmiddelen 2020 voor Stage First, die 3.926.000 € bedragen (zijn deze middelen opgenomen onder basisallocatie 16.004.15.04.41.40 van de gewestbegroting?) worden gewijzigd? Zo ja, met welk doel? Zal er steun worden gegeven aan jongeren die (in het kader van hun studies) hun verplichte stage voortijdig hebben moeten stopzetten en niet konden telewerken?
 
 
Antwoord    Dans les huit premiers mois de l’année 2020, 463 stages First ont commencé, ce qui représente une baisse de 34% par rapport au huit premiers mois de 2019.
Les tableaux ci-dessous vous donnent la répartition sur base des critères demandés. La répartition par catégorie n’est pas disponible. 

Tabel 1. Evolutie van de First-stages gestart in de eerste 8 maanden van 2020

 

januari

februari

maart

april

mei

juin

juli

augustus

totaal

Mannen

Vrouwen

37

35

50

57

25

46

-

-

-

-

25

27

54

40

35

32

226

237

Totaal

72

107

71

-

-

52

94

67

463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Actiris, calculs view.brussels

 

Tabel 2. First-stages gestart in de eerste 8 maanden van 2020 volgens de voorziene duur

 

 

Stages

3 tot 5 maanden

138

325

Totaal

463

Bron: Actiris, calculs view.brussels

 

 

Tabel 3. First-stages gestart in de eerste 8 maanden van 2020 volgens de grootte van de onderneming

 

 

Stages

Kleine ond. (<50 werkn.)

Middelgrote ond. (van 50 tot 199 werkn.)

Grote ond. (> 200 werkn.)

276

28

159

Totaal

463

Bron: Actiris, calculs view.brussels

 

 

 

Tabel 4. First-stages gestart in de eerste 8 maanden van 2020 volgens de NACE-sector van de onderneming

 

A. Landbouw, bosbouw en visserij

8

C.  Industrieën

8

F. Bouwnijverheid

6

G. Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

96

H. Vervoer en opslag

1

I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden

28

J. Informatie en communicatie

10

K. Financiële activiteiten en verzekeringen

2

L. Exploitatie van en handel in onroerend goed

6

M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

19

N. Administratieve en ondersteunende diensten

30

O. Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen

127

P. Onderwijs

32

Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

57

R. Kunst, amusement en recreatie

10

S. Andere dienstenactiviteiten

21

Onbekend

2

Totaal

463

 

 

 

 Depuis le mois de mars 2020, 118 stages First ont été arrêtés prématurément. Quatre fins prématurées sont dues directement à la crise sanitaire, les autres sont dus à d’autres facteurs tels que reprises d’études/formation, contrat de travail, abandon de stage, fin de stage à la demande de l’employeur.
Aucune fin de collaboration n’a été actée depuis mars 2020 tel qu’indiqué dans l’article 17 de l’Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi du 10 mars 2016
Il est à noter que bon nombre d’employeurs ont trouvés des solutions pour leurs stagiaires soit en suspendant le stage soit en les dispensant de service pendant la période la plus critique de la crise sanitaire

Concernant les critères de sélection des jeunes stagiaires, à ce jour, Actiris continue à appliquer les critères tels que prévus dans les textes cités précédemment.
Les personnes actuellement inscrites dans des études de plein exercice, et donc occupées, ne font pas partie du public admissible à la mesure Stages First. Dès lors, il n’est pas prévu d’aide pour les jeunes qui ont perdu leurs stages obligatoires dans le cadre de leurs études.

Actuellement il n’est pas prévu de modifier le budget prévu à l’allocation de base 16.004.15.04.4140.