Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanvraag van de BMWB voor een verkavelingsvergunning op een perceel in Sint-Lambrechts-Woluwe

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 377)

 
Datum ontvangst: 15/07/2020 Datum publicatie: 08/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens mijn gegevens zou de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer eind 2019 een verkavelingsvergunning hebben aangevraagd voor een perceel dat ze in Sint-Lambrechts-Woluwe bezit en waarop zich een stormbekken bevindt. Het gaat om het perceel met de volgende identificatie: nr. 17f, sectie C, 2e afdeling.

De BMWB zou van meet af aan de intentie hebben uitgesproken om een deel van het perceel aan de gemeente over te dragen opdat er een aantal sociale woningen kan worden gebouwd.

Deze aanvraag voor een verkavelingsvergunning is niet nieuw. In 2007 was er immers een eerste openbaar onderzoek opgestart, waarbij ongeveer 51 klachten en opmerkingen en tevens een petitie met bijna 304 handtekeningen van omwonenden werden ingediend. Deze laatsten vreesden onder meer dat de landschappelijke impact te groot zou zijn, gezien de hoogte van de gebouwen (gelijk aan de maximumhoogte volgens het BBP) en dat er grote gevolgen zouden zijn voor de parkeerplaatsen in de wijk, gelet op de onvoldoende capaciteit van de toekomstige parking in verhouding tot het aantal woningen.

Hoewel men beloofd had dat het project naar aanleiding van de klachten zou worden gedownsized, lijkt dat nog niet het geval te zijn in de eind 2019 ingediende vergunningaanvraag.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoe staat het met de aanvraag voor de verkavelingsvergunning? Is de aanvraag ingewilligd?
2. Wat is de huidige visie van de regering op de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkeling van die site? Welke bestemming is het Gewest van plan te geven aan de toekomstige constructies op het perceel in kwestie? Is er nog steeds sprake van het bouwen van een aantal sociale woningen en van een overdekte parkeerplaats binnen het huizenblok?
3. De akten van overdracht zouden al zijn voorbereid, maar zouden pas kunnen worden ondertekend wanneer het verkavelingsplan definitief vastgesteld is. Is er al een datum vastgesteld voor de ondertekening van de akten? Is het mogelijk er een kopie van te krijgen?
 
 
Antwoord    Het onderwerp dat u aanhaalt valt niet onder mijn toezichtsbevoegdheid op de gemeenten. Ik kan u dan ook de informatie die u me vraagt niet geven.


De Brusselse Maatschappij voor het Waterbeheer valt onder de bevoegdheid van de Minister belast met leefmilieu.