Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanvraag van de BMWB voor een verkavelingsvergunning op een perceel in Sint-Lambrechts-Woluwe

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 415)

 
Datum ontvangst: 23/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens mijn gegevens zou de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer eind 2019 een verkavelingsvergunning hebben aangevraagd voor een perceel dat ze in Sint-Lambrechts-Woluwe bezit en waarop zich een stormbekken bevindt. Het gaat om het perceel met de volgende identificatie: nr. 17f, sectie C, 2e afdeling.

De BMWB zou van meet af aan de intentie hebben uitgesproken om een deel van het perceel aan de gemeente over te dragen opdat er een aantal sociale woningen kan worden gebouwd.

Deze aanvraag voor een verkavelingsvergunning is niet nieuw. In 2007 was er immers een eerste openbaar onderzoek opgestart, waarbij ongeveer 51 klachten en opmerkingen en tevens een petitie met bijna 304 handtekeningen van omwonenden werden ingediend. Deze laatsten vreesden onder meer dat de landschappelijke impact te groot zou zijn, gezien de hoogte van de gebouwen (gelijk aan de maximumhoogte volgens het BBP) en dat er grote gevolgen zouden zijn voor de parkeerplaatsen in de wijk, gelet op de onvoldoende capaciteit van de toekomstige parking in verhouding tot het aantal woningen.

Hoewel men beloofd had dat het project naar aanleiding van de klachten zou worden gedownsized, lijkt dat nog niet het geval te zijn in de eind 2019 ingediende vergunningaanvraag.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoe staat het met de aanvraag voor de verkavelingsvergunning? Is de aanvraag ingewilligd?
2. Wat is de huidige visie van de regering op de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkeling van die site? Welke bestemming is het Gewest van plan te geven aan de toekomstige constructies op het perceel in kwestie? Is er nog steeds sprake van het bouwen van een aantal sociale woningen en van een overdekte parkeerplaats binnen het huizenblok?
3. De akten van overdracht zouden al zijn voorbereid, maar zouden pas kunnen worden ondertekend wanneer het verkavelingsplan definitief vastgesteld is. Is er al een datum vastgesteld voor de ondertekening van de akten? Is het mogelijk er een kopie van te krijgen?
 
 
Antwoord    1)
De door de BMWB ingediende aanvraag voor een verkavelingsvergunning was het voorwerp van een eerste advies van de overlegcommissie op 27 september 2019: "Aangezien de aanvrager tijdens de vergadering heeft bevestigd dat hij bereid is zijn verkavelingsaanvraag te wijzigen, brengt de overlegcommissie geen advies uit. Advies uitgesteld".
Na de overlegcommissie heeft de BMWB de gemeente schriftelijk bevestigd dat zij goed nota heeft genomen van de wil van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe om geen woongebouwen of andere bouwwerken meer te bouwen op het terrein en een groene ruimte te creëren op het hele terrein.
Tijdens haar vergadering van 8 november 2019 heeft de overlegcommissie Stedenbouw van Sint-Lambrechts-Woluwe het volgende advies uitgebracht: "De commissie brengt geen advies uit over het project zoals dat is ingediend, aangezien bepaalde afwijkingen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (art. 4 diepte en art. 6 hoogte) niet zijn opgenomen in de motivering van het openbaar onderzoek. Aangezien dit een essentieel gegeven van het dossier uitmaakt, acht zij het onontbeerlijk een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Het is aan de aanvrager om te bevestigen of hij zijn aanvraag voor een verkavelingsvergunning handhaaft.”
De BMWB heeft op dit moment geen nieuwe stappen ondernomen.
Als gevolg daarvan is de aanvraag voor de verkavelingsvergunning niet aanvaard en is de procedure opgeschort.

2)
Toen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe deze grond ter beschikking stelde van de BMBW voor de bouw van een stormbekken, werd overeengekomen dat de ruimten op het stormbekken, onder voorbehoud van nader overeen te komen afspraken, van de gemeente zouden blijven. De gemeente wil er een groene ruimte ontwikkelen.

3)
Er zijn geen overdrachtsakten opgesteld en er is geen datum van ondertekening gepland.