Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende communicatiebeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 387)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals men weet, maakt communicatie vandaag de dag een integraal onderdeel uit van het beleid, ongeacht het bestuursniveau. Managers kunnen er niet langer mee volstaan over de knowhow te beschikken, want ze moeten die ook kenbaar kunnen maken. Het communicatiebeleid moet niet enkel de ondernomen acties onder de aandacht van de media brengen, maar ook de "cliënten", de bestuurden en de “prospects”, ongeacht wie ze zijn, informeren over de maatregelen die de overheid heeft getroffen en die hen direct of indirect aanbelangen.

De communicatiediensten van de kabinetten en de verschillende gewestelijke instellingen spelen dan ook een belangrijke rol in het overheidsbeleid. Voorts is het mogelijk dat er niet alleen op die permanente diensten een beroep wordt gedaan, maar ook op externe communicatiespecialisten (communicatiebureaus, reclameagentschappen, enz.) om specifieke campagnes over een of ander onderwerp op te zetten of om de communicatieteams binnen de besturen permanente ondersteuning te bieden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel medewerkers telt de communicatiedienst van uw kabinet?

2. Welk budget werd in 2019 en 2020 uitgetrokken voor communicatie door uw kabinet?

3. Voor elk van de ABI’s onder uw toezicht:

a) Hoeveel medewerkers telde de communicatiedienst van de ABI op 31 december 2019?
b) Welk budget heeft de ABI uitgetrokken voor communicatie in 2019 en 2020?
c) Heeft de ABI, afgezien van de interne communicatiedienst, in 2019 en 2020 een beroep gedaan op externe bedrijven om haar te begeleiden in haar communicatiebeleid? Zo ja,

i) Wat is de aard van de opdracht waarmee het (de) externe bedrijf (bedrijven) werd(en) belast?
ii) Met welke bedrijven (naam, adres en maatschappelijke zetel) heeft de ABI een contract gesloten in 2019 en 2020?
iii) Voor welke bedragen?
iv) Zijn in dezelfde periode kaderovereenkomsten gesloten tussen de ABI en een extern bedrijf voor het uitbouwen van het communicatiebeleid van de ABI?
v) Hoe werden de verschillende externe bedrijven geselecteerd door de ABI?
 
 
Antwoord    De cel Communicatie van het kabinet bestaat uit 5 mensen.

Exclusief bezoldigingen bedraagt ​​het communicatiebudget van het kabinet € 1.920,00 in 2019 en € 8.394,26 (niet afgesloten jaar) in 2020.

Wat betreft het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG):

a) bestaat de cel Communicatie van het CIBG uit 5 voltijdse medewerkers. De cel Communicatie beheert ook het gewestelijk portaal www.be.brussels.
b) voor het communicatiebeleid van het CIBG is er een budget van 274.609,33 € voor 2019 en van 39.170,95 € voor 2020 (niet afgesloten jaar).

In bijlage 1 vindt u de lijst van externe bedrijven (met opdracht en bedragen) waarop het CIBG een beroep heeft gedaan om haar te ondersteunen in haar communicatiebeleid.

De dienstverleners worden geselecteerd op basis van wettelijke drempels: via overheidsopdracht of door mededinging tussen verschillende potentiële dienstverleners.


Wat betreft mijn bevoegdheid Dierenwelzijn:

a) heeft de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel geen cel communicatie.
b) bedroeg het budget van de Dienst Dierenwelzijn g in 2019 € 198.630,66 en € 102.658,00 in 2020, maar dit laatste is nog niet vastgelegd (zie details in de bijlage).
c) Ja

i) In 2019 een evenement met als titel "De week van de hond" in het Woluwepark, een bewustmakingscampagne rond de sterilisatie van katten en logistieke steun voor de inhuldiging van een nieuwe losloopweide voor honden in het Albertpark in Molenbeek (in samenwerking met de Groene Ruimten). In 2020 moeten nog verschillende opdrachten worden gegund, met name voor de herstructurering van de informatie op de website van Leefmilieu Brussel.
ii) Shortcut Advertising gelegen te Arduinkaai 29, 1000 Brussel. ActionRéaction - 2 FEEL gelegen te Vorstlaan 205, 1160 oudergem.
iii) zie bijlage
iv) neen
v) op basis van een overheidsopdracht en bijhorende gunningscriteria.


Wat Actiris betreft, bestaat de Directie Communicatie uit 20 mensen en is er een budget van € 3.985.000 in 2019 en € 3.823.000 in 2020.

De Directie Communicatie van Actiris doet een beroep op een extern communicatiebureau namelijk Bonka Circus, gevestigd te Sluisstraat, 79 bus 3, 3000 Leuven.

Deze samenwerking is het resultaat van een Europese openbare aanbesteding (bestelopdrachten - CSC n ° 67-2016 / Actiris)

Hun opdracht bestaat uit de uitwerking van een beleid over 4 jaar om de werkzoekenden en werkgevers ervan te overtuigen een beroep te doen op Actiris en de diensten van Actiris te gebruiken. Er werd eveneens gevraagd een creatief concept te ontwikkelen met een samenhangende en geïntegreerde logica alsook de uitwerking van de strategie en de implementering ervan.

Wat de aard van de prestaties betreft, omvatten de prestaties alle activiteiten die nodig zijn voor de campagnes en de externe communicatie-activiteiten.

2019

2019

2019

Campagne “Select Actiris”

Campagne “Ik leer Nederlands”

Relance Campagne Werkgevers

Werkgevers sensibiliseren over de oplossingen van Select Actiris

Werkzoekenden aanzetten om NL te leren

Werkgevers sensibiliseren over de oplossingen van Select Actiris

FR/NL

FR/NL

FR/NL

Bonka Circus

Bonka Circus

Bonka Circus

333.756 €

451.000 €

379.029 €