Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende communicatiebeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 222)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
18/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Zoals men weet, maakt communicatie vandaag de dag een integraal onderdeel uit van het beleid, ongeacht het bestuursniveau. Managers kunnen er niet langer mee volstaan over de knowhow te beschikken, want ze moeten die ook kenbaar kunnen maken. Het communicatiebeleid moet niet enkel de ondernomen acties onder de aandacht van de media brengen, maar ook de "cliënten", de bestuurden en de “prospects”, ongeacht wie ze zijn, informeren over de maatregelen die de overheid heeft getroffen en die hen direct of indirect aanbelangen.

De communicatiediensten van de kabinetten en de verschillende gewestelijke instellingen spelen dan ook een belangrijke rol in het overheidsbeleid. Voorts is het mogelijk dat er niet alleen op die permanente diensten een beroep wordt gedaan, maar ook op externe communicatiespecialisten (communicatiebureaus, reclameagentschappen, enz.) om specifieke campagnes over een of ander onderwerp op te zetten of om de communicatieteams binnen de besturen permanente ondersteuning te bieden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel medewerkers telt de communicatiedienst van uw kabinet?

2. Welk budget werd in 2019 en 2020 uitgetrokken voor communicatie door uw kabinet?

3. Voor elk van de ABI’s onder uw toezicht:

a) Hoeveel medewerkers telde de communicatiedienst van de ABI op 31 december 2019?
b) Welk budget heeft de ABI uitgetrokken voor communicatie in 2019 en 2020?
c) Heeft de ABI, afgezien van de interne communicatiedienst, in 2019 en 2020 een beroep gedaan op externe bedrijven om haar te begeleiden in haar communicatiebeleid? Zo ja,

i) Wat is de aard van de opdracht waarmee het (de) externe bedrijf (bedrijven) werd(en) belast?
ii) Met welke bedrijven (naam, adres en maatschappelijke zetel) heeft de ABI een contract gesloten in 2019 en 2020?
iii) Voor welke bedragen?
iv) Zijn in dezelfde periode kaderovereenkomsten gesloten tussen de ABI en een extern bedrijf voor het uitbouwen van het communicatiebeleid van de ABI?
v) Hoe werden de verschillende externe bedrijven geselecteerd door de ABI?
 
 
Antwoord    De BU Communicatie en Marketing van hub.brussels telt 11 VTE.
De begroting:
2019 : € 539.450
2020 : € 550.936
In bijlage een overzicht van de externe bedrijven waar Hub.brussels beroep op deed.

De cel communicatie van de DBDMH telt 5 voltijdse personeelsleden.
Dit team wordt af en toe versterkt door 2 wedertewerkgestelde brandweermannen die worden ingezet voor ondersteunende taken (bijvoorbeeld kazernebezoeken).
De cel communicatie telt ook een woordvoerder (die ook centralist is).
Een operationeel personeelslid is aangesteld als operationeel relais (hij zorgt voor de overdracht van informatie aan de operationele personeelsleden).

In 2019 bedroeg het budget voor communicatie (inclusief sportvertegenwoordigingen) 300.000 euro. In 2020 bedraagt het budget voor communicatie (inclusief sportvertegenwoordigingen) 300.000 €. Op 24/07/2020 vermindert een herverdeling het beginsaldo met € 100.000, zodat het beschikbare saldo voor communicatie na herverdeling € 200.000 bedraagt.

De DBDMH heeft geen beroep gedaan op externe bedrijven om hem te begeleiden in zijn communicatiebeleid.

Mijn communicatieteam bestaat uit 3 voltijdse en 2 deeltijdse medewerkers. Specifieke kosten worden opgenomen binnen het algemeen werkingsbudget van het kabinet.