Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende communicatiebeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 194)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
02/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Zoals men weet, maakt communicatie vandaag de dag een integraal onderdeel uit van het beleid, ongeacht het bestuursniveau. Managers kunnen er niet langer mee volstaan over de knowhow te beschikken, want ze moeten die ook kenbaar kunnen maken. Het communicatiebeleid moet niet enkel de ondernomen acties onder de aandacht van de media brengen, maar ook de "cliënten", de bestuurden en de “prospects”, ongeacht wie ze zijn, informeren over de maatregelen die de overheid heeft getroffen en die hen direct of indirect aanbelangen.

De communicatiediensten van de kabinetten en de verschillende gewestelijke instellingen spelen dan ook een belangrijke rol in het overheidsbeleid. Voorts is het mogelijk dat er niet alleen op die permanente diensten een beroep wordt gedaan, maar ook op externe communicatiespecialisten (communicatiebureaus, reclameagentschappen, enz.) om specifieke campagnes over een of ander onderwerp op te zetten of om de communicatieteams binnen de besturen permanente ondersteuning te bieden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel medewerkers telt de communicatiedienst van uw kabinet?

2. Welk budget werd in 2019 en 2020 uitgetrokken voor communicatie door uw kabinet?

3. Voor elk van de ABI’s onder uw toezicht:

a) Hoeveel medewerkers telde de communicatiedienst van de ABI op 31 december 2019?
b) Welk budget heeft de ABI uitgetrokken voor communicatie in 2019 en 2020?
c) Heeft de ABI, afgezien van de interne communicatiedienst, in 2019 en 2020 een beroep gedaan op externe bedrijven om haar te begeleiden in haar communicatiebeleid? Zo ja,

i) Wat is de aard van de opdracht waarmee het (de) externe bedrijf (bedrijven) werd(en) belast?
ii) Met welke bedrijven (naam, adres en maatschappelijke zetel) heeft de ABI een contract gesloten in 2019 en 2020?
iii) Voor welke bedragen?
iv) Zijn in dezelfde periode kaderovereenkomsten gesloten tussen de ABI en een extern bedrijf voor het uitbouwen van het communicatiebeleid van de ABI?
v) Hoe werden de verschillende externe bedrijven geselecteerd door de ABI?
 
 
Antwoord    Mijn kabinet en dat van Alain Maron hebben een gezamenlijke Cel Communicatie die is samengesteld uit vijf medewerkers. Er was geen budget voor communicatie in 2019.

In 2020, bedragen de pers- en communicatiekosten voor mijn kabinet momenteel 6464,11 EUR.


- Wat betreft Innoviris:

Op 31 december 2019 bestond de Cel uit een
team leader, een event coordinator, een vertaalster/communicatieassistente en een communications advisor.

Het totale jaarlijkse communicatie- en promotiebudget bedraagt 400.000 euro voor 2019 en 2020.

Dit budget dekt de volgende kostenposten: communicatiecampagnes, sociale netwerkcampagnes, evenementen, sponsoring, catering, sensibiliseringscampagnes en -acties, mediapartnerschappen en varia.

In bijlage vindt u gedetailleerde informatie over de overeenkomsten die met externe bedrijven werden gesloten.


- Wat betreft hub.brussels:

De Business Unit Communication en Marketing van hub.brussels telt 11 VTE’s.

De exacte uitsplitsing ervan vindt u in het antwoord op vraag nr. 67 van mevrouw Aït Baala.

Het budget voor het communicatiebeleid bedroeg in 2019 539.450 EUR en bedraagt in 2020 550.936 EUR.

In bijlage vindt u gedetailleerde informatie over de overeenkomsten die met externe bedrijven werden gesloten.


- Wat betreft brupartners.brussels:

Op 31 december 2019, waren er binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brupartners) twee personen belast met de communicatie en
public relations.

Budget 2019: 55.723,09 EUR.
Budget 2020: 33.291,53 EUR.


- Wat betreft citydev.brussels:

De Cel Communicatie is samengesteld uit drie VTE's en een 4/5
e VTE.

Budget 2019 = 300.000€
Budget 2020 = 290.000€

Citydev.brussels heeft in 2017 een overheidsopdracht gegund voor een periode van 4 jaar voor de opstelling van haar Activiteitenverslag: Tilt Factory - Waterloosesteenweg 255, 1060 Brussel (BTW BE0534 854 931). De totale kosten van de overheidsopdracht voor de 4 jaar (2017-2020) bedragen 113.135€ (incl. BTW).

Het betreft een kaderopdracht voor fotografische diensten in 4 getrapte loten (personenfotografie, architectuurfotografie, evenementenfotografie, luchtfotografie) die wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


- Finance&invest.brussels (GIMB)

Finance&invest.brussels (GIMB) is geen autonome bestuursinstelling die onder het gewestelijk begrotingsrecht valt, maar een naamloze vennootschap die actief is op de markt van de bedrijfsfinanciering. Ik kan u echter wel vertellen dat zij een Cel Communicatie heeft die is samengesteld uit twee personen (een
head of unit en een grafisch ontwerper).