Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende energieverbruik van de instellingen onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 434)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De klimaatuitdagingen zijn een beleidsprioriteit geworden. De strijd tegen energieverspilling is dan ook van vitaal belang. Dat is niet enkel zo voor het leefmilieu, maar ook voor de begroting, aangezien energie steeds duurder wordt en een steeds grotere hap neemt uit de budgetten van de gezinnen, bedrijven, overheden en diverse entiteiten. In dat verband wil ik u vragen welke maatregelen de verschillende overheidsinstellingen die onder uw toezicht staan, hebben getroffen om hun energieverbruik terug te schroeven.

1. Welke structurele maatregelen heeft elk van die instellingen in 2019 getroffen om het volgende verbruik te verminderen:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

2. Wat is het verbruik van elke instelling afzonderlijk voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

3. Wat zijn de kosten van elk van de instellingen in 2019 voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

4. Hebben de instellingen in de loop van 2019 programma's opgezet voor de productie van schone energie via zonne- en/of fotovoltaïsche panelen en/of andere middelen? Hebben ze in dezelfde periode programma's opgezet voor de isolatie van de lokalen en gebouwen die ze betrekken?
 
 
Antwoord    1)

Agentschap Net Brussel

Het Agentschap Net Brussel heeft de volgende maatregelen genomen:
a. Op het gebied van elektriciteit: herbelichtingsoperaties, vervanging van HQI-spots door ledlampen, plaatsing van tussenmeters in het kader van het NRClick-programma;
b. Op het gebied van gas: uitvoering van energie-audits en definitie van actieprogramma om het verwarmingsverbruik te verminderen;
c. Op het gebied van stookolie: Net Brussel is meer dan 10 jaar geleden begonnen met het vervangen van zijn verwarmingsinstallaties. Het heeft al jaren geen installatie op stookolie meer;
d. Op het gebied van water: de renovatie/bouw van personeelsdouches omvat de installatie van douchekoppen met een laag debiet.


Leefmilieu Brussel

De openbare gebouwen en uitrustingen die door Leefmilieu Brussel worden beheerd, worden voorzien van 100 % groene stroom.

Sinds 2013 voert Leefmilieu Brussel de Bilan Carbone® (scopes 1, 2 en 3) uit van al zijn activiteiten, met inbegrip van de activiteiten op externe sites (gebouwen, investeringen, renovaties, aanleg van nieuwe parken, voertuigen, afval, enz.). Deze oefening omvat gegevens die zo gevarieerd zijn als de verplaatsingen, de aankopen, het energieverbruik, enz.

Dit instrument biedt een algemeen zicht op alle luchtemissies, hetzij in de vorm van koolstofgas, hetzij in de vorm van andere broeikasgassen.

Hoofdkantoor

Sinds eind 2014 is er een milieumanagementsysteem ingevoerd in overeenstemming met de EMAS-verordening.

De gegevens van 2019 worden opgenomen in de aangifte 2020 en zijn al gevalideerd door de verificateur. De aangifte zal rond oktober 2020 worden gepubliceerd.

Externe gebouwen

Leefmilieu Brussel heeft zich vrijwillig aangesloten bij het PLAGE-project.

In het kader van dit project konden de zwakke punten van sommige sites worden geïdentificeerd, zoals de technische site van Woluwe en de site van de Massarttuin in Oudergem, die samen goed zijn voor 40% van het verbruik van de meest energie-intensieve sites.

De technische site van Woluwe is uitgerust met slimme meters via het NRClick-project, in samenwerking met SIBELGA. Dankzij deze software kon de afstelling worden aangepast en het verbruik worden verminderd door de klassieke thermostatische kranen te vervangen door zogenaamde ‘institutionele’ thermostatische kranen (waarvan de instelling niet ongecontroleerd kan worden gewijzigd).

Voor de Massarttuin is een beroep gedaan op de aankoopcentrale voor energie van Sibelga om een studie uit te voeren naar de renovatie van het ketelhuis en alle leidingen en radiatoren in gebouw B met als doel het energieverbruik te optimaliseren. Het ontwerpbureau schat dat het gasverbruik als gevolg van de werkzaamheden met 20% zal afnemen. Er is ook een prospectie voor de isolatie van het dak van gebouw B in de Massarttuin en de plaatsing van extra beglazing met respect voor het beschermde erfgoed. Dit maakt het mogelijk om het energieverbruik te verminderen met meer dan 30%. Ook de renovatie en reconstructie van gebouw E en gebouw F in de Massarttuin via de passiefstandaarden wordt overwogen.

Het energiebeheer van de andere meest energie-intensieve locaties is opgenomen in het meerjarenactieplan.

Aan het begin van elke maand registreren de ecoverantwoordelijken van elk van de sites de meterstanden via het NRClick-platform. Deze meetgegevens worden voortdurend geanalyseerd en gemonitord met behulp van het NRClick-platform.

Wat het waterverbruik betreft, is de technische site van Woluwe al uitgerust met slimme meters.
De volgende site die met slimme meters uitgerust zal worden, is de Massarttuin (gebouwen B, E en F).

Wat het stookolieverbruik betreft, zijn er na de ombouw van een verwarmde kas naar een koude kas nog 5 verwarmingsinstallaties op stookolie over. Deze zullen bij grote renovaties worden vervangen door een alternatief verwarmingssysteem.

Haven van Brussel

De Haven van Brussel heeft al een belangrijke audit uitgevoerd en zijn energie- en milieuvoetafdruk geobjectiveerd, met name via de realisatie van zijn koolstofbalans sinds 2017, die elk jaar, en dus ook in 2019, wordt vernieuwd. Elk jaar gaat de Haven van Brussel, op basis van deze balans, over tot de compensatie van zijn uitstoot, zodat de haven het CO2-neutrale label kan behalen en vernieuwen.

Aanvullend zijn de inspanningen voor de duurzaamheid van zijn activiteiten op 26 mei 2019 beloond met het label Ecodynamische onderneming drie sterren. Dit label werd toegekend op basis van een reeks acties die de Haven heeft uitgevoerd, waaronder met name de installatie van ledlampen en 130 fotovoltaïsche panelen op de hoofdzetel; de omvorming van het wagenpark tot een volledig elektrische/hybride vloot; het opstarten van een biodiversiteitsplan; een permanente renovatie van de gebouwen - onder andere op energievlak; de recyclage van afval, enz.


2)

Agentschap Net Brussel

Het verbruik van het Agentschap Net Brussel voor 2019 is als volgt:
a. Elektriciteit: 2514,3 MWh
b. Gas: 4.630,3 MWh
c. Stookolie: N.v.t.
d. Water: 22.985,0 m³

Leefmilieu Brussel

  • Elektriciteit 2019

Sector

Jaarlijks verbruik

Hoofdkantoor

1.006.233 kWh

Externe sites

1.274.898 kWh

  • Gas 2019

Jaar

Jaarlijks verbruik

Hoofdkantoor

247.816 kWh NCV

Externe sites

1.353.307 kWh NCV

  • Stookolie 2019

Jaar

Jaarlijks verbruik

Hoofdkantoor

433 liter

(noodgroep)

Externe sites

12.592 liter

  • Water 2019

Jaar

Jaarlijks verbruik

Hoofdkantoor

3.388 m³

Externe sites

30.252 m³Haven van Brussel
a) Elektriciteit: 520.528 kWh (groene stroom)
b) Gas: 672.318 kWh NCV
c) Stookolie: 0 liter
d) Water: 871 m³


3)

Agentschap Net Brussel

De uitsplitsing van de verbruikskosten van het Agentschap Net Brussel voor 2019 is als volgt:
a. Elektriciteit: Eneco: 559.374,3 euro
b. Gas: Uniper: 67.417,3 euro
c. Stookolie: N.v.t.
d. Water: VIVAQUA: 206.723,4 euro


Leefmilieu Brussel

Sector

Hoofd-kantoor

Externe sites

a. Elektriciteit

€ 156.778

€ 250.442

b. Gas

€ 11.868

€ 83.070

c. Stookolie

€ 280

€ 8.137

d. Water

€ 14.714

€ 121.011Haven van Brussel

De kosten ten laste van de Haven van Brussel zijn als volgt:
a) Elektriciteit: 384.330,11 euro
b) Gas: 106.177,54 euro
c) Stookolie: /
d) Water: 51.498,14 euro

4)

Agentschap Net Brussel

Het Agentschap Net Brussel neemt deel aan het SolarClick-programma dat door Sibelga en Leefmilieu Brussel is opgezet. In dit kader werden in 2019 twee daken van de gebouwen van het Agentschap uitgerust met zonnepanelen.

Bovendien wordt een van de gebouwen van Net Brussel voornamelijk verwarmd door het verwarmingsnet dat op initiatief van de dochteronderneming Brussel-Energie is aangelegd.

Leefmilieu Brussel

Alle lopende nieuwbouwprojecten zijn passiefbouw of lage-energiebouw.

In het kader van het PLAGE-project wil Leefmilieu Brussel de energieprestaties van oude gebouwen verbeteren, voor zover dit is toegestaan, aangezien de meeste van deze gebouwen zich op erfgoedlocaties bevinden.

Een technische analyse en haalbaarheidsanalyse voor de mogelijke installatie van fotovoltaïsche panelen op de technische site van Woluwe kon in samenwerking met Sibelga worden uitgevoerd via het SolarClick-project. De resultaten tonen aan dat de site een geschat potentieel van 38 kWp heeft (na isolatiewerken op sommige daken). Aangezien de renovatie van de technische site in Woluwe is opgenomen in het vijfjarige investeringsplan, zal de plaatsing van de zonne-installaties in dit project worden geïntegreerd.

Haven van Brussel

Sinds meerdere jaren hanteert de Haven van Brussel een aanpak om het fotovoltaïsch-zonneproductiepotentieel van zijn gebouwen te benutten.

Op dit moment beschikt de haven over 4 eigen fotovoltaïsche installaties:

Plaats

Inbedrijf-stelling

V max. (Wp)

Prod./j (KWh)

Hoofdzetel

24/08/2012

31 200

27 000

Kapiteins-dienst

23/04/2013

24 240

19 000

Sluis van Anderlecht

29/05/2020

10 850

10 801

Sluis van Molenbeek

In uitvoering

29 760

29 778De Haven wil deze inspanning uitbreiden en bestudeert voortdurend de mogelijkheden van nieuwe inplantingen. Voor elk geïdentificeerd gebouw moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd zodra de objectieve toestand van het gebouw dit toelaat.

Wat de isolatie betreft, integreren de interventies die de Haven van Brussel op structurele wijze uitvoert op het vlak van de renovatie en het onderhoud van zijn gebouwen, in alle stadia de geldende wettelijke en reglementaire vereisten op het vlak van de energieprestatie van de gebouwen. Bepaalde interventies zijn soms uitsluitend gericht op het verbeteren van deze energieprestatie, zoals de lancering in 2020 van een raamcontract dat gericht is op het verlengen van een specifieke opdracht die al in 2019 is voltooid en die betrekking heeft op het vervangen van alle ramen van de gebouwen die door de haven worden gebruikt door ramen en beglazing die efficiënt zijn in termen van thermische isolatie.