Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende energieverbruik van de instellingen onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 157)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De klimaatuitdagingen zijn een beleidsprioriteit geworden. De strijd tegen energieverspilling is dan ook van vitaal belang. Dat is niet enkel zo voor het leefmilieu, maar ook voor de begroting, aangezien energie steeds duurder wordt en een steeds grotere hap neemt uit de budgetten van de gezinnen, bedrijven, overheden en diverse entiteiten. In dat verband wil ik u vragen welke maatregelen de verschillende overheidsinstellingen die onder uw toezicht staan, hebben getroffen om hun energieverbruik terug te schroeven.

1. Welke structurele maatregelen heeft elk van die instellingen in 2019 getroffen om het volgende verbruik te verminderen:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

2. Wat is het verbruik van elke instelling afzonderlijk voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

3. Wat zijn de kosten van elk van de instellingen in 2019 voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

4. Hebben de instellingen in de loop van 2019 programma's opgezet voor de productie van schone energie via zonne- en/of fotovoltaïsche panelen en/of andere middelen? Hebben ze in dezelfde periode programma's opgezet voor de isolatie van de lokalen en gebouwen die ze betrekken?
 
 
Antwoord   

Antwoord directie Kwaliteit

De GOB besteedt al lang bijzondere aandacht aan het duurzame karakter van zijn activiteiten, aan het vergroten van het milieubewustzijn, aan de correcte toepassing van de wetten en verordeningen. De klimaatuitdagingen maken hier uiteraard deel van uit, maar ook de luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en afvalbeheer. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van thema’s waarop we dagelijks werken. We zoeken constant naar nieuwe manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en trachten onze bestaande goede praktijken uit te breiden en te verbeteren om onze maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen door onze plichten na te komen ten overstaan van de burgers en ons leefmilieu.

 

 

We kunnen meerdere initiatieven inzake duurzaamheid vernoemen die bij de GOB al lang geleden werden opgestart:

 

 • De aanduiding van een Eco-Mobility Manager die zich bezighoudt met de sensibilisering van ongeveer 1600 medewerkers van de GOB.

 

 • Het meerjarenplan voor duurzame en ethisch verantwoorde aankopen: de antecedenten van het duurzaam aankoopplan gaan terug tot de mandaatdoelstellingen van de (A)SG en het strategisch plan 'Brussels in motion'. In 2013 werd het eerste Meerjarenplan voor duurzame en ethisch verantwoorde aankopen 2013-2016 opgesteld, gevolgd door een evaluatie in 2017. Rekening houdend met het strategische belang van deze materie, hebben de directie Kwaliteit en Performantie en de directie Facilities een tweede Meerjarenplan voor duurzame en ethisch verantwoorde aankopen 2018-2020 opgesteld. De bedoeling van het meerjarenplan is het duurzame karakter van het aankoopbeleid van de GOB te versterken en alle diensten en besturen van de GOB te sensibiliseren.
 • Het Label Ecodynamische Onderneming voor het City Center en het CCN: in 2012 werden de eerste stappen ondernomen om dit label te behalen. Er werd toen een eerste 'Ecodynamische Onderneming'- dossier ingediend. Dit dossier had tot doel een aantal acties op te starten. Zo werd een meerjarenplan voor duurzame aankopen opgesteld en werd een eenvoudig milieubeheersysteem voorgesteld. Dankzij dit initiatief slaagde de GOB erin een eerste ster van het label 'Ecodynamische onderneming' in de wacht te slepen. In oktober 2015 werd een vernieuwingsdossier ingediend voor het label 'Ecodynamische onderneming', wat resulteerde in het behalen van een tweede ster van dit label.

 

 • Elk jaar worden er meerdere grote sensibiliseringsacties georganiseerd voor alle medewerkers van de GOB rond relevante milieukwesties: dat gaat van sensibilisering rond energieverbruik (Dikketruiendag in februari, waarop de verwarming in de gebouwen lager wordt gezet), duurzame mobiliteit en de verkeersimpact (tijdens de Week van de mobiliteit in september) en afvalbeheer- en vermindering (tijdens de Europese week van de afvalvermindering in december).

 

 • Het Milieubeheersysteem dat conform is aan de norm ISO 14001: 2015:

 

De wens om de inspanningen van de GOB concreet vorm te geven in overeenstemming met de norm ISO 14001 werd expliciet als mandaatdoelstelling opgenomen in het beleidsplan 2017-2022 van de secretarissen-generaal. Daarom werd voor enkele essentiële en ondersteunende diensten van Brussel Gewestelijke Coördinatie in het City Center (directie Kwaliteit en Performantie, directie Communicatie, directie Brussels International, directie IT-Coördinatie, directie Facilities en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) een ISO 14001:2015-certificeringstraject opgezet. De directie Kwaliteit en Performantie heeft samen met hen een milieubeheersysteem ontwikkeld om de weerslag van de werking en de impactvolle processen van de GOB op het milieu te verminderen en milieubeheer vaker op te nemen in de uitvoering van de dagelijkse opdrachten. De contactpersonen van elke directie zijn essentiële partners die de medewerkers van hun directie aanmoedigen om goede milieupraktijken toe te passen. Op die manier dragen ze hun steentje bij aan de verduurzaming van het nagestreefde milieubeleid.

 

 

                Het gaat om een eerste experiment met            de ISO-normen, waar de GOB lessen uit             kan trekken om een geleidelijke               uitbreiding van de reikwijdte van het    project in de komende jaren voor te     bereiden en te verwezenlijken.

 

Om deze visie te versterken, heeft de GOB in het kader van de norm ISO 14001:2015 meetbare milieudoelstellingen vastgesteld, gebaseerd op een aantal concrete verbintenissen die opgenomen zijn in een milieubeleid.

 

Eind 2019 heeft de GOB voor bovengenoemde directies de certificering ISO 14001:2015 behaald. Nu wil de GOB de scope van dit initiatief uitbreiden om zijn milieubeleid nog te versterken.

 

 

In het kader van het project Be Connected zijn bijkomende inspanningen geleverd. Tegen eind dit jaar zullen de meeste medewerkers van de GOB die momenteel in het CCN en het City Center werken, verhuizen naar de Silver Tower. Rekening houdend met de aanzienlijke veranderingen die deze verhuizing met zich meebrengt, worden talloze acties ondernomen om het personeel te sensibiliseren voor het beleid inzake duurzame ontwikkeling en om dit beleid te blijven versterken.

 

Réponse à question 1 :

Quelles sont les mesures structurelles prises, durant l’année 2019, par chacun de ces organismes pour réduire la consommation :
a) d’électricité ;
b) de gaz ;
c) de mazout de chauffage, le cas échéant ;
d) d’eau ?

 

Antwoord directie Kwaliteit

Met behulp van het milieubeheersysteem dat conform is aan de ISO14001:2015-norm voert de GOB jaarlijks een monitoring uit van zijn milieudoelstellingen, waaronder met name die in verband met energieverbruik, maar ook die in verband met de vermindering van het papierverbruik, afvalvermindering, enz.

 

Wat energieverbruik betreft, voert de GOB bovendien jaarlijks verschillende acties om de personeelsleden ertoe aan te zetten spaarzaam om te gaan met energie.

 

Zo heeft de GOB in 2019 een Dikketruiendag georganiseerd en werd in het tweede kwartaal via het intranet een sensibiliseringsboodschap verspreid om digitale vervuiling tegen te gaan.

 

De intranetrubriek over het milieubeleid van de GOB geeft milieutips, waaronder maatregelen om het energieverbruik te verminderen.

 

 

 

In het kader van het project Be Connected worden ook zoveel mogelijk energievretende toestellen vervangen.

 

 

Antwoord directie Facilities

In het kader van het Lokale Actieplan voor Energiebeheer (PLAGE), heeft de GOB de volgende acties ondernomen:

 

 • Aanduiding van een PLAGE-coördinator (bij de directie Facilities);
 • Centralisatie van het thema energie bij een nieuwe functionele cel;
 • Inschrijving van ambtenaren voor de opleidingen van het BIM;
 • Identificatie van het vastgoedpark (locaties, oppervlakte, bestemming, enz.).

 

 

In het kader van het NRClick-programma heeft de GOB (directie Facilities) de volgende acties ondernomen:

 

 • Goedkeuring van de toetreding van de GOB tot de aankoopcentrale;
 • Goedkeuring van de GOB voor het gebruik van de dienst onderhoud HVAC (heating, ventilation, air conditioning) van de aankoopcentrale;
 • Goedkeuring van de lijst van gebouwen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden van de voornoemde aankoopcentrale;
 • Ondertekening van de toetredingsdocumenten inzake de diensten aangeboden door Sibelga.

 

Toelichting over het PLAGE-programma en NRClick Solar Click

 

Het PLAGE-programma in enkele woorden

In de afgelopen tien jaar hebben de Europese en regionale overheden en het BIM met betrekking tot het thema energie altijd een ondersteunend beleid gevoerd via steunmaatregelen en subsidies. Vandaag treedt met het PLAGE-programma een nieuwe fase in, waarbij deze instanties resultaten eisen en voorzien in sancties (straffen en boetes).

De PLAGE-regelgeving (Lokaal Actieplan voor Energiebeheer) trad in werking op 01/07/2019.

Het verplicht de eigenaars en/of gebruikers van de grote Brusselse vastgoedparken om actie te ondernemen op het vlak van energiebesparing. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt een becijferde doelstelling vast op basis van de gemeten energieprestatie van alle gebouwen van de organisatie.  Die beschikt vervolgens over drie jaar om deze doelstelling te bereiken en mag daartoe het vrij kiezen welke middelen ze daarvoor inzet.

 

 

NRClick in enkele woorden 

 

NRClick is een volledige dienst die het Gewest begeleidt in zijn energiebeheer (aankoop, productie, distributie, gebruik, monitoring). Deze tool helpt de klant de doelstellingen te bereiken die bepaald werden inzake energie-efficiëntie.

Het betreft een programma met drie complementaire onderdelen:

 • Een tool voor energieboekhouding die het verbruik opvolgt en gegevens verzamelt om gebouwen energiezuiniger te maken;

                -Een aankoopcentrale die helpt bij het                realiseren van acties die de        energieprestaties van gebouwen verbeteren . Er kan een beroep gedaan worden op de aankoopcentrale     voor verschillende energiegerelateerde diensten,                waaronder audit- en engineeringopdrachten, vernieuwing van                 verwarmings- of HVAC-installaties, isolatie, onderhoud              ...  Sibelga zorgt voor de                 aanbestedingen met betrekking tot de prestaties van de           energieleveranciers (gas en       elektriciteit). Deze dienst zal bij de    GOB geïmplementeerd worden in 2020;

 • Ondersteuning voor het organiseren en opvolgen van werken ter verbetering van de energie-efficiëntie. Deze fase bestaat erin dat Sibelga het verbruik globaal analyseert en verbeteracties voorstelt in volgorde van prioriteit. Vervolgens organiseert Sibelga een aanbesteding om de werken toe te vertrouwen aan een opdrachtnemer. Sibelga superviseert de werken en zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende operatoren, tot aan de voorlopige en de definitieve oplevering. Sibelga gaat na of er daadwerkelijk energie gespaard wordt en optimaliseert de afstellingen om het gebruik van de installaties te vergemakkelijken. Vanaf 2021-2022 wordt het ook mogelijk onderhoudscontracten af te sluiten.

 

 

 

 

 

 

Structurele maatregelen die in 2019 werden genomen door elk van deze organismen om het verbruik te verminderen: 

 1. elektriciteit: in 2019 werd geen enkele structurele maatregel genomen, maar in de voorgaande jaren, namelijk van 2010 tot 2018, werden reeds meerdere acties ondernomen ter vermindering van de CO-uitstoot van het Gewest;

 

 1. gas: in 2019 werd geen enkele structurele maatregel genomen, maar in de voorgaande jaren, namelijk van 2010 tot 2018, werden reeds meerdere acties ondernomen ter vermindering van de CO-uitstoot van het Gewest;

 

 1. stookolie: sinds 2014 staan er geen stookolieverwarmingsinstallaties meer in de gebouwen van onze pool Administratieve Gebouwen van de directie;

 

 1. water: er werd in 2019 geen enkele structurele maatregel genomen, behalve het onderhoud en de vervanging van de spoelbakken.

Het CCN-gebouw werd verkocht in januari 2020 en in het vooruitzicht daarvan werd in 2019 geen enkele maatregel genomen .

Réponse à la question 2 :

Quelle est la consommation de chacun de ces organismes, pour 2019, séparément en :
a) électricité ;
b) gaz ;
c) mazout de chauffage, le cas échéant ;
d) eau ?

 

Antwoord directie Kwaliteit

In 2019 heeft de GOB 2188,94kwh/VTE aan energie verbruikt, dat is 12.62% minder dan in het referentiejaar 2017.

 

 

Antwoord directie Facilities

       ð Voir tableaux en annexes

 

 

Réponse question 3 :

Quel est le cout, pour chacun de ces organismes, en 2019, en :
a) électricité ;
b) gaz ;
c) mazout de chauffage, le cas échéant ;
d) eau.

 

ð Voir tableaux en annexes

 

 

Réponse question 4 :

Ces organismes ont-ils développé, durant le courant de l’année 2019, des programmes de production d’énergie propres, via panneaux solaires et/ou photovoltaïques et/ou tout autre moyen ? Ont-ils développé sur la même période des programmes d’isolation des lieux et bâtiments qu’ils occupent  ?

 

Antwoord directie Kwaliteit

Met de verhuizing van de GOB naar de Silver Tower werd veel aandacht besteed aan het duurzame karakter van het gebouw en aan de vermindering van het energieverbruik in dit nieuwe, moderne en beter geïsoleerde gebouw, dat uitgerust zal zijn met energiezuinige installaties.

 

 

Antwoord directie Facilities

In 2019 werd geen enkele structurele maatregel genomen, maar in 2018 vonden m.b.t. twee gebouwen voorstudies plaats met het oog op de plaatsing van zonnepanelen.

Het CCN-gebouw werd verkocht in januari 2020 en in het vooruitzicht daarvan werd in 2019 geen enkel programma voor de productie van schone energie - via zonnepanelen, zonnecellen, en/of andere isolatiemiddelen - gerealiseerd