Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende energieverbruik van de instellingen onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 224)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De klimaatuitdagingen zijn een beleidsprioriteit geworden. De strijd tegen energieverspilling is dan ook van vitaal belang. Dat is niet enkel zo voor het leefmilieu, maar ook voor de begroting, aangezien energie steeds duurder wordt en een steeds grotere hap neemt uit de budgetten van de gezinnen, bedrijven, overheden en diverse entiteiten. In dat verband wil ik u vragen welke maatregelen de verschillende overheidsinstellingen die onder uw toezicht staan, hebben getroffen om hun energieverbruik terug te schroeven.

1. Welke structurele maatregelen heeft elk van die instellingen in 2019 getroffen om het volgende verbruik te verminderen:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

2. Wat is het verbruik van elke instelling afzonderlijk voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

3. Wat zijn de kosten van elk van de instellingen in 2019 voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

4. Hebben de instellingen in de loop van 2019 programma's opgezet voor de productie van schone energie via zonne- en/of fotovoltaïsche panelen en/of andere middelen? Hebben ze in dezelfde periode programma's opgezet voor de isolatie van de lokalen en gebouwen die ze betrekken?
 
 
Antwoord    Urban.brussels is sinds bijna 2 jaar gevestigd in het ARCADIA-gebouw op de Kunstberg, 10 -13 in 1000 Brussel.

Dit gebouw, dat gehuurd wordt, onderging een renovatie voordat de diensten er hun intrek namen. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de milieuaspecten; hierdoor kon het energieverbruik worden beperkt tot 137 kWh/m²/jaar, wat overeenkomt met een B-waardering in termen van EPB-certificaat (voor de goede orde, de gemiddelde gewestelijke energieprestatie is D).

Bij de recente renovatie (2018) werden heel concrete maatregelen doorgevoerd:
• Plaatsing van afwezigheidsdetectoren in de kantoren (zodra er niemand in het vertrek is, schakelt de verlichting na bepaalde tijd uit);
• Plaatsing van een timer op de algemene verlichting zodat alle lichten 's avonds en in het weekend uitgeschakeld worden.

Behalve de renovatiewerken uitgevoerd in 2018, werden de volgende structurele maatregelen genomen in 2019:
a) elektriciteit: uitrusten van de algemene verlichting met nieuwe lampen (gebruik van buislampen die meer lumen per watt produceren en zorgen voor een betere kleurweergave). Het overschakelen op LED-verlichting zal geleidelijk gebeuren naarmate de bestaande uitrustingen vervangen worden en binnen de grenzen van de beschikbare budgetten.
b) gas: om het verbruik voor verwarming te verminderen, zijn er sensoren op de ramen van het gebouw geplaatst; als deze geopend worden, schakelt de thermostaat uit, zodat de ruimte niet voor niets verwarmd wordt.
c) Stookolie, desgevallend: zonder voorwerp.
d) water: om te voorkomen dat spoelbakken en kranen aan de basis zouden liggen van belangrijke waterlekken, bezoekt een technicus regelmatig de installaties om de werking van de spoelbakken en kranen te controleren; bovendien is er een meldsysteem voor incidenten opgezet, zodat elk personeelslid dat een probleem opmerkt, dit rechtstreeks aan de afdeling Facilities kan melden. Tot slot neemt het wassen van archeologische overblijfselen (voorwerpen die in de grond zijn gevonden tijdens opgravingscampagnes) een belangrijke plaats in in het waterverbruik. Daarom werd een studie opgestart om een systeem te ontwikkelen waardoor het water dat bij het wassen gebruikt wordt, gerecupereerd kan worden om op die manier het verbruik te beperken.

Verbruik voor 2019:
a) elektriciteit: 383.148 MWh (piekuren) en 284.518 MWh (daluren), d.w.z. in totaal 667.666 MWh
(b) gas: 695,156 MWh
c) stookolie: niet van toepassing
d) water: 5.026 m³.

De kosten in 2019:
e) elektriciteit: € 80.413,73
f) gas: € 26.492,59
g) stookolie: niet van toepassing
h) water: € 15.105,57

Gezien de recente renovatie van het gebouw werden er al isolatiewerkzaamheden uitgevoerd.

Urban.brussels neemt echter deel aan het PLAGE-programma (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie), dat door Leefmilieu Brussel wordt uitgevoerd en tot doel heeft het energieverbruik van de gebouwen te verminderen. Urban bevindt zich op dit ogenblik in de identificatiefase (deadline: 31/12/2020), die gevolgd zal worden door een programmatiefase (periode van 18 maanden na de identificatiefase). Deze laatste fase omvat de opmaak van het energiekadaster van de gebouwen en het opstellen van een actieprogramma.

Het is dus in deze fase dat de haalbaarheid en de uitvoering onderzocht zullen worden van programma's voor de productie van schone energie (zonnepanelen / fotovoltaïsche panelen / ...) of andere acties om het energieverbruik van de gebouwen waarin Urban.brussels gevestigd is te verminderen.

Wat hub.brussels betreft, zijn er alleen structurele maatregelen genomen op elektrisch niveau: in het hele gebouw 110 werd een automatisch tijdvertragingsysteem voor de verlichting geïnstalleerd. Best practices, met name met betrekking tot digitale nuchterheid en het uitschakelen van apparatuur, zijn beschikbaar op onze intranetsite.

Alle verbruiksgegevens worden verzameld door de beheerder die is aangesteld door citydev.brussels, BNP Paribas Real Estate. We hebben toegang gehad tot deze ruwe gegevens voor de twee aaneengesloten gebouwen, die alle gebouwen omvatten, inclusief de gemeenschappelijke ruimtes, innoviris.brussels en een tiental andere huurders in de gebouwen.

Voor het UNO-gebouw integreert citydev de kosten op jaarbasis in de huurprijs, terwijl we voor het DUO-gebouw een kwartaaloverzicht ontvangen met de kosten die ons via een verdeelsleutel (quotiënten) in rekening worden gebracht.

Aangezien we nog niet alle verbruikscijfers voor 2019 hebben ontvangen, zijn de gegevens in dit document gedeeltelijk geëxtrapoleerd.

· Water: 1593 m³
· Gas: 1103 MWh
· Elekriciteit: 1230 KW

De kosten in 2019:
· Water: € 4.534
· Gas: € 47.483
· Elektriciteit: € 59.419

Aangezien het gebouw in 2014 werd gerenoveerd, is er in 2019 geen isolatieprogramma uitgevoerd.

Hub.brussels heeft deelgenomen aan het SOLARCLICK-project. De laatste fase vond plaats in december 2018 met de installatie van 270 fotovoltaïsche panelen op het dak van gebouw 110. Deze zijn sinds januari 2019 in werking.


Wat de structurele maatregelen betreft voor de DBDMH:

Elektriciteit: De DBDMH vervangt geleidelijk aan op alle locaties defecte verlichting door LED-verlichting.
Bij renovaties worden bewegingsdetectoren op de geschikte plaatsen geplaatst.

Gas: In 2019, heeft de DBDMH werken laten uitvoeren in de posten UCL, VUB en de Stafkazerne:
- Er werden nieuwe verwarmingsketels geïnstalleerd in het kader van het gewestelijk programma NRclick dat een efficiënter energieverbruik in de gebouwen tot doel heeft.
- Er werden ook condensatieketels geïnstalleerd.

De productie van sanitair warm water en verwarmingswater zijn gescheiden, waardoor het deel voor de verwarming in de zomerperiode volledig kan worden stilgelegd.
- In de ketelruimten en op distributieniveau in de gebouwen werd warmte-isolatie aangebracht als die ontbrak om warmteverlies te minimaliseren.
- Er werden circulatiepompen met variabel debiet geïnstalleerd (debiet volgens het seizoen).
- Er werd een bedieningssysteem met toegang op afstand geplaatst (aanpassing van de temperatuur van het verwarmingswater aan de externe omstandigheden, invoering van bezettingsschema's, ...).
- Plaatsing van thermostaatkranen (besparing van 25% voor UCL, 30% voor VUB, 40% voor de Helihaven).

Water: Genomen maatregelen tijdens de renovatie van het sanitair (UCL en VUB):
- Drukregelaar in de mengkranen
Toiletten uitgerust met een ergonomische spoeling

Wat het verbruik betreft:
- Elektriciteit: 2779.135 MWh
- Gas: 4.379.278 MWh
- Stookolie, indien van toepassing: /
- Water: 14.434 m³

Wat de kosten betreft:
- Elektriciteit: € 412.801,47
- Gas: € 254.178,04
- Stookolie, indien van toepassing: /
- Water: € 58.628,08

De DBDMH heeft in 2019 geen zonnepanelen/ fotovoltaïsche panelen (of andere) geplaatst.
De renovatie van de daken van UCL en VUB is daarentegen gepland voor het laatste kwartaal van 2020 (met efficiënte isolatie), evenals de vervanging van een deel van het raamwerk van UCL.