Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de vzw's, de studiekosten en de uitgaven voor communicatie van de ION's die onder uw toezicht staan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 159)

 
Datum ontvangst: 24/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/08/2020 Ontvankelijk p.m.
15/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In het kader van uw gewestelijke bevoegdheden zou ik graag de volgende informatie willen ontvangen over de subsidies aan de vzw’s en de studie- en communicatiekosten die door de verschillende ION's onder uw toezicht worden toegekend:

1. De lijst van de vzw’s die in 2019 subsidies hebben ontvangen van elk van deze ION's, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de naam van de vzw;
b) de titel van de gesubsidieerde opdracht/het gesubsidieerde project;
c) het bedrag van de subsidie.

2. De lijst van de studies die in 2019 in opdracht van elk van deze ION's zijn uitgevoerd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de studie;
b) was de studie het onderwerp van een overheidsopdracht of een subsidie?
c) de naam van de dienstverlener aan wie de studie is opgedragen?
d) de totale kosten van elk van die studies.

3. De lijst van de uitgaven voor communicatie (kalender, flyers, ...) die door elk van deze ION's in 2018 werden gefinancierd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de communicatie;
b) de organisatie die de communicatie heeft ontworpen;
c) het bedrag van de financiering.
 
 
Antwoord    Vooreerst wat betreft het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). In 2019 heeft het geen VZW gesubsidieerd.

De opdracht van BISA, deel uitmakend van perspective.brussels, is het uitvoeren van studies. Het merendeel hiervan wordt intern bij BISA uitgevoerd.

In 2019 waren de studies van IBSA onder meer gericht op:

• De conjunctuur: Conjunctuurbarometer nr. 32 en Conjunctuuroverzichten (januari, april, juli, oktober);
• Migratie tussen de gewesten in België: Onderzoeksrapport;
• Het economisch rapport voor de Algemene toelichting van de Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2020 en de sociaaleconomische context van het rapport over de financiële toestand van de Brusselse gemeenten (2014-2018);
• Brusselse werkgelegenheidssteun: welke impact? : Focus van het BISA nr. 33;
• Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een analyse van drie systemen in het Brussels Gewest;
• Brusselse huishoudens en de auto: Focus van het BISA nr. 32;

• Welke ondernemingen maken gebruik van de Brusselse financiële instrumenten? : Focus van het BISA nr. 31;
• Brusselaars in het digitale tijdperk: toegang tot en gebruik van ICT: Focus van het BISA nr. 30;
• De impact van een beleidsmaatregel evalueren door middel van een contrafeitelijke methode: welke voorwaarden gelden er? : Focus van het BISA nr. 29;
• Regionale rekeningen: Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 2007-2016.

Wat betreft de kosten die verband houden met de uitgevoerde studies, neemt BISA financieel deel aan de volgende projecten:

• Dynam-Reg, twee studies gepubliceerd in 2019: “Verschillende referentieperiodes, andere dynamiek? Vergelijking van de Dynam-indicatoren op basis van het tweede en vierde kwartaal van elk jaar” en “De dynamiek van de arbeidsmarkt in België en per Gewest”, RSZ, voor een jaarlijks bedrag van 26.922,27 EUR;
• Regionale Economische Vooruitzichten 2019-2024 (HermReg), overeenkomst met het Federaal Planbureau, voor een jaarlijks bedrag van 25.000 EUR;
• Studie over financiële instrumenten - Ondersteuning Strategie 2025, overheidsopdracht met de Universiteit van Luik voor een totaal bedrag van 25.005,26 EUR;
• Onderzoek naar de economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: akkoord met het Federaal Planbureau voor een jaarlijks bedrag van 80.000 EUR.

Tot slot heeft BISA geen specifieke uitgaven gedaan op het vlak van communicatie, zoals dat het geval was met flyers in 2018.

Vervolgens wat betreft de VZW Visit Brussels, kan ik u de volgende informatie meedelen:
U moet weten dat Visit Brussels geen evenementen sponsort. De vzw koopt op bepaalde evenementen zichtbaarheid om het imago van Brussel te promoten. Alle overeenkomsten voor zichtbaarheid bevatten een artikel waarin staat dat de wet op overheidsopdrachten van toepassing is.

Wat ten slotte de andere twee vragen betreft, is het antwoord kort: niet van toepassing aangezien er geen sponsoring is.