Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begroting en de inventaris van de fiscale uitgaven.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 163)

 
Datum ontvangst: 27/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/08/2020 Ontvankelijk p.m.
23/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De wet van 16 mei 2003, tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, legt in artikel 16/11 op dat bij de begroting “een inventaris van de belastinguitgaven bij de ontwerpbegroting wordt gevoegd; deze omvat alle kortingen, verminderingen en uitzonderingen op het algemeen stelsel van de belastingheffing die tijdens het begrotingsjaar gelden ten gunste van de belastingplichtigen of van economische, sociale of culturele activiteiten”.

Het Rekenhof had in zijn verslag van november 2019 vastgesteld dat dit ontbrak (p. 44).

Hebt u intussen deze inventaris kunnen opmaken?

Zo ja, kan u ons deze inventaris bezorgen?
Zo nee, hebt u beslist dat te verhelpen, en binnen welke termijn?
 
 
Antwoord    Bij dit antwoord wordt een inventaris van de fiscale uitgaven gevoegd, met betrekking tot het aanslagjaar 2019.

Voor de personenbelasting aanslagjaar 2019 is evenwel nog geen volledige informatie voorhanden. De beschikbare cijfers verwijzen derhalve naar het aanslagjaar 2018.