Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke strategische visie inzake het opladen van elektrische voertuigen.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 519)

 
Datum ontvangst: 28/08/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Eind vorig jaar werd een taskforce opgericht om een gewestelijke strategische visie voor het opladen van elektrische voertuigen op te stellen.

Graag een antwoord op de volgende vragen over die visie en de taskforce:

- Wat is de samenstelling van de taskforce?

- Hoe vaak komt de taskforce bijeen?

- Wat is het werkschema van de taskforce?

- Wat zijn de doelstellingen en de praktische regelingen van die strategische visie?
 
 
Antwoord    De taskforce is samengesteld uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de ministers Elke Van den Brandt en Alain Maron en van vertegenwoordigers van de besturen Brussel Mobiliteit en Brussel Leefmilieu.

De projectleider, die voor het departement Duurzame Mobiliteit van Brussel Leefmilieu werkt, maakt vanzelfsprekend deel uit van de taskforce.

Tijdens de voorbereiding en het opstellen van de gewestelijke visienota voor de ontwikkeling van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 02/07/2020) kwam de taskforce gemiddeld elke maand samen. Gedurende meerdere maanden werden alle betrokken actoren geraadpleegd, wat de nodige input verschafte tijdens de vergaderingen van de taskforce.

Na een onderbreking van de vergaderingen van de taskforce tijdens de zomervakantie vond op 28/08 een eerste vergadering plaats en er zullen nieuwe vergaderingen worden georganiseerd op basis van de evolutie van de verschillende taken; er werd geen vaste planning vastgelegd.

De volgende stappen zijn:
- - Voorbereiding, organisatie en uitvoering van de concessies zoals gedefinieerd in de visienota. Dit werk is in uitvoering en zal in de loop van 2021 worden voortgezet.
- Continuïteit van het lopende project charge.brussels met PitPoint/Total in het kader van de concessieopdracht voor de ontwikkeling van een netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De periode van de ontwikkeling van het netwerk loopt tot oktober 2021 en de concessieopdracht zal voortduren tot oktober 2028. PitPoint/Total zal het laadpaalnetwerk dus blijven exploiteren na 2021 maar zal geen nieuwe infrastructuur bijplaatsen in het kader van het charge.brussels-project;
- Voortzetting van het werk onder leiding van de werkgroep "administratieve vereenvoudiging" om samen met de betrokken actoren na te gaan hoe de procedures voor het plaatsen van een laadpaal voor elektrische voertuigen kunnen worden vereenvoudigd. Deze werkgroep wordt geleid door Brussel Mobiliteit en er zal normaliter voor eind dit jaar een nota worden voorgelegd aan de regering;
- Herziening van de regelgevende teksten die werden geïdentificeerd in de visienota en tijdens de vergaderingen van de juridische werkgroep. Dit initiatief wordt geleid door Brussel Leefmilieu en deze wijzigingen zouden van kracht moeten worden in de loop van 2021;
- Raadpleging en eventuele aanpassing nodig van de betrokken actoren (nieuwe procedures opnemen, het personeel opleiden, nieuw personeel aanwerven...) voor het voorbereiden, het organiseren en het uitvoeren van de concessies zoals ze zijn bepaald in de visienota. Dit is lopende en zal worden voortgezet in de loop van 2021.
- Voortzetten van de strategische denkoefening over het plaatsen van laadpalen buiten de weg met de bedoeling het aantal laadpalen in de openbare ruimte te beperken.