Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende evaluatie van de inschakelingsovereenkomsten in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Ridouane Chahid
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 427)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 08/09/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De arbeidsovereenkomsten “artikel 60" zijn geregionaliseerd sinds de zesde staatshervorming en bieden leefloners of uitkeringstrekkers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een eerste werkervaring op te doen en/of toegang te krijgen tot het recht op een werkloosheidsuitkering. Het gaat dus om een arbeidsovereenkomst tussen de begunstigde en het OCMW.

De arbeidsovereenkomsten “artikel 60" zijn een belangrijk instrument voor socioprofessionele inschakeling, aangezien ze personen die ver van de arbeidsmarkt staan, de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen en aldus hun beroepsopleiding te verbeteren of af te ronden.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Hoeveel leefloners of uitkeringstrekkers hebben in 2018 en 2019 een arbeidsovereenkomst "artikel 60" gesloten? Kunt u uw antwoord opsplitsen per sector (OCMW's, gemeentebesturen, privébedrijven, enz.)?

- Hoeveel werknemers "artikel 60" hebben na afloop van de overeenkomst een baan gevonden?

- Meer in het algemeen, hoe beoordeelt u de werking van de arbeidsovereenkomsten “artikel 60”? Hebt u mogelijkheden gezien om de regeling ervan te verbeteren?

- Hebt u feedback gekregen van de actoren uit het werkveld en de betrokken doelgroepen?
 
 
Antwoord    Voor de 19 OCMW's van Brussel stellen we een jaarlijks gemiddelde vast van:
- 3.621 werknemers tewerkgesteld via artikel 60§7 voor 2018
- 3.527 werknemers die via deze regeling in dienst zijn genomen voor 2019.

Deze gegevens zijn afkomstig uit de POD SI-stromen.

Wat de gevraagde uitsplitsingen betreft, nodig ik u uit om contact op te nemen met de ministers bevoegd voor de GGC aangezien dit type gegevens niet door Actiris wordt verzameld.


Er werden nog geen longitudinale studies die specifiek zijn gewijd aan de doorstroomcijfers naar werk voor werknemers die deze regeling verlaten, afgerond door view.brussels.

Daarom nodig ik u uit om u tot de ministers bevoegd voor de GGC te richten.


Zoals u weet, is een hervorming van dit systeem geleidelijk in werking getreden op 1 januari 2020.
De intrinsieke doelstellingen van de hervorming beogen:
- Een harmonisatie van praktijken;
- De versterking van het kwalitatieve aspect (inclusief het opleidingsaspect) van het systeem;
- De financiële steun van het Gewest aan de OCMW’s om de kosten van het administratief en sociaal beheer van de inschakelingsbetrekking gedeeltelijk te dekken.

Sinds het begin van de huidige legislatuur hebben de 19 OCMW's belangrijke overleg- en coördinatiewerkzaamheden verricht met het oog op de implementatie van de nieuwe bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het opvolgingscomité voorzien door de nieuwe regelgeving zal het mogelijk maken om mogelijkheden te identificeren om dit nieuw gewestelijk kader te verbeteren.


Ik heb hier vandaag geen significante feedback om te melden.