Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Europees herstelfonds.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 346)

 
Datum ontvangst: 14/09/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 21 juli kondigde de voorzitter van de Europese Raad een akkoord aan over een ambitieus Europees herstelplan voor 2021-23. Dit plan is begroot op 750 miljard en zou alle landen van de Europese Unie ten goede moeten komen. België, waarvoor het om een bedrag van ongeveer 5 miljard euro zou gaan, moet de Commissie zijn versie van het nationale herstelplan toesturen tegen half oktober en zijn definitieve plan in april 2021.

Om in aanmerking te komen voor dit fonds heeft Europa twee pijlers voor herstel aangewezen: de digitale transitie en de energietransitie. Het gaat dus over alle entiteiten en bevoegdheden van het land en zij zullen moeten onderhandelen over een delicaat intra-Belgisch evenwicht.

Ook de Brusselse regering werkt op dit moment aan haar herstelplan. Ik wil u de volgende vragen stellen:

- De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft zich hiertoe bereid verklaard. Heeft de Brusselse regering ook al de nodige stappen ondernomen om gebruik te kunnen maken van dit fonds? Kunt u ons de voortgang meedelen van de werkzaamheden om van dit fonds gebruik te kunnen maken? Heeft de regering een termijn vastgesteld voor de indiening van haar plan?

- Van welk bedrag wil de regering kunnen gebruikmaken?

- Zijn er al contacten gelegd met de andere deelgebieden en/of de federale overheid om het totaalbedrag eerlijk te verdelen en synergieën tot stand te brengen? Zo ja, welke synergieën zijn dat?

- De energietransitie en de digitale transitie zijn de twee pijlers die door Europa zijn aangewezen. We weten dat er op dat vlak nog veel moet gebeuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heeft de regering de maatregelen/aspecten vastgelegd die zij zal voorstellen om deze Europese steun te kunnen genieten? Zo ja, welke zijn dat? Welke steun voor de economische sector zal worden verdedigd? Welke steun voor de werkgelegenheid?
 
 
Antwoord    1- Eerst en vooral wil ik graag een element uit uw inleiding corrigeren. De lidstaten hebben de mogelijkheid om op het even welk moment vanaf 15 oktober een ontwerp van herstelplan voor te leggen aan de Commissie. Het is dus niet verplicht en er is geen deadline voor vastgelegd. De lidstaten krijgen hiermee een interessante kans met het oog op de indiening van de eindversie van hun nationale plan voor herstel en veerkracht. Die moet volgens het ontwerp van Europese verordening waarover momenteel wetgevende besprekingen plaatsvinden, wél tegen uiterlijk 30 april 2021 bezorgd worden. We hopen in dat verband dat de Europese wetgever en de parlementen van alle lidstaten de teksten zo snel mogelijk zullen goedkeuren, want daarvan hangt uiteraard de uiteindelijke inwerkingtreding van het Europese herstelplan af. U hebt allicht gelezen dat het pad daarnaartoe bezaaid is met obstakels.


2- De Commissie heeft bevestigd welk bedrag via de Recovery & Resilience Facility (RRF) beschikbaar zal zijn voor België. De niet-terugbetaalde financiële steun voor België bedraagt maximaal 5,148 miljoen euro (prijzen 2018). Er is nog niet bepaald hoe die enveloppe verdeeld zal worden onder de verschillende overheden. Natuurlijk zullen wij er bij de zoektocht naar dat “delicate evenwicht”, zoals u het noemt, naar streven om een zo groot mogelijk deel van die fondsen te kunnen bestemmen voor het herstel en de veerkracht van het Brussels gewest.


3- Op 8 oktober vond een eerste technisch gesprek met de Europese Commissie plaats, waarbij België, vertegenwoordigd door de federale overheid en de deelstaten, de vele vragen die het had over de implementering van de RRF kon stellen.


4- Dat gesprek met de Commissie op 8 oktober werd op 23 september voorbereid tijdens een eerste intra-Belgische technische coördinatievergadering. Het is nu aan de nieuwe federale regering en haar staatssecretaris voor de relance om de eigenlijke opmaak van het herstelplan, waaraan alle overheden zullen meewerken, te coördineren. De Europese Commissie wil ook dat elke lidstaat in het kader van de voorbereiding van die plannen een uniek aanspreekpunt aanduidt. Zij benadrukt het belang van samenhangende maatregelen in het herstelplan voor België.


5- U vraagt verder naar de krachtlijnen en doelstellingen van het herstelplan en het Brusselse gedeelte daarvan. Ik herinner er u in dat verband aan dat de EU zelf een lijst met prioriteiten heeft opgesteld. Algemeen is het de bedoeling om mee te helpen zorgen voor de groene (Green Deal) en digitale transitie (Digitale Agenda) van de Unie, maar ook om te voldoen aan de landspecifieke aanbevelingen die de Unie in 2019 en 2020 aan België heeft geformuleerd, en tegelijk aandacht te schenken aan de groeimogelijkheden, de jobcreatie en de economische en sociale veerkracht. De regering zal met die doelstellingen en met de regels omtrent de RRF rekening houden en een lijst voorstellen met concrete Brusselse projecten die het herstel en de veerkracht moeten bevorderen en die in de periode 2021-2026 in aanmerking kunnen komen voor steun.