Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende energiegemeenschappen in de sociale huisvesting in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 302)

 
Datum ontvangst: 06/07/2020 Datum publicatie: 24/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals al eerder werd gezegd, heeft uw regering, in een tijd waarin onze samenleving te kampen heeft met een ongekende klimaatnood, zich in haar meerderheidsakkoord uitgesproken voor een sterke inzet voor het klimaat. Zo wordt in de Gewestelijke Beleidsverklaring gepreciseerd dat "De Regering wil met veel ambitie tegemoet komen aan de Europese doelstellingen en aan de verbintenissen van het Akkoord van Parijs door een rechtvaardig en proactief klimaatbeleid te voeren. Ze ontwikkelt daarvoor een systemische, structurele en structurerende aanpak. Het Gewest zal alle beschikbare hefbomen benutten om een nieuw klimaatbeleid uit te stippelen en in al zijn beslissingen rekening houden met de uitdagingen op het vlak van klimaat en biodiversiteit.”.

Dit ambitieuze klimaatbeleid moet ontegenzeggelijk gepaard gaan met een echte energietransitie waarbij de productie van hernieuwbare energie, en in het bijzonder van elektrische energie via fotovoltaïsche panelen, een belangrijke plaats zal innemen. In dit verband mag niet worden vergeten dat deze technologie het grootste potentieel heeft voor de productie van groene energie in onze sterk verstedelijkt Gewest, dat een zeer groot aantal bruikbare daken telt.

Naast de productie is het lokale verbruik van de geproduceerde groene energie een belangrijk aandachtspunt. En de Brusselse regering is zich daar terdege van bewust, aangezien de ABV het volgende stelt "Tegelijkertijd wil de Regering de collectieve energieproductie uit hernieuwbare bronnen bevorderen en ontwikkelen, met name door: ondersteuning van projecten voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen (vrijwillige groepering van inwoners die stroom afnemen van een wijkafnamepunt met het oog op het collectief beheer van het energieverbruik en de energieproductie); de regering voornemens is de collectieve energieproductie via hernieuwbare bronnen te bevorderen en te ontwikkelen, met name door projecten voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen te ondersteunen”. Energiegemeenschappen zijn vrijwillige groeperingen van inwoners die zich stroomafwaarts van een wijkterminal bevinden en die tot doel hebben de productie en het verbruik van groene energie te bundelen en te collectiviseren. Deze gemeenschappen stellen een groter aantal mensen in staat om hernieuwbare energie te produceren, maar ook om deze te verbruiken en zo hun energierekening aanzienlijk te verlagen. Ten slotte dragen deze gemeenschappen bij tot het verhogen van de energieautonomie van de leden van de gemeenschap en, meer in het algemeen, van het Gewest.

Vandaag vernamen we van de pers dat er een eerste proefproject is gestart in Ganshoren ("Nos Bambins”), ondersteund door Brugel via een verleende afwijking. Het lijkt erop dat er nog verschillende andere worden ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt een geschikt model op te bouwen dat op grotere schaal kan worden verspreid.

Tot slot, omdat de gebouwde omgeving, en met name de huisvesting, de kern moet vormen van de energietransitie, gezien het aandeel ervan in het gewestelijk verbruik, en omdat de overheid op dit gebied een voorbeeld moet stellen, moeten de exploitanten van openbare woningen, waaronder de BGHM en de OVM's, ongetwijfeld een rol spelen in de strijd tegen de klimaatcrisis. In dit verband heeft Brugel onlangs de belangrijke rol erkend die sociale huisvesting in ons Gewest zou moeten spelen op het vlak van energiegemeenschappen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Is dit concept van energiegemeenschappen al aanwezig binnen de BGHM en de OVM's? Op welke manier? Zo niet, hoe denkt u deze gewestelijke actoren dan te betrekken bij de uitvoering van dit belangrijke onderdeel van het meerderheidsakkoord?

- Het lijkt erop dat een dergelijk project wordt ontwikkeld bij de Anderlechtse Haard. Kan u ons enkele details geven en ons vertellen of het inderdaad een energiegemeenschap is? Worden er nog andere proefprojecten ontwikkeld?
 
 
Antwoord    Het concept van de energiegemeenschappen wordt in twee OVM's bestudeerd. De BGHM van haar kant bestudeert de implementering van dit concept op sectorniveau, via een studiebureau.


- Bij de Anderlechtse Haard gaat het om een proefproject in samenwerking met Luminus. Het project zou ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de Anderlechtse Haard op 12 november.
 
Zonder proefproject omtrent energiegemeenschappen heeft de plaatsing van fotovoltaïsche panelen volgens de Anderlechtse Haard maar weinig zin, behalve in termen van groenestroomcertificaten. Bij deze kleine gebouwen is er namelijk sprake van een zeer laag energieverbruik in de gemeenschappelijke delen en de productie zou waarschijnlijk grotendeels in deze gemeenschappelijke behoeften voorzien.
 
Daarom zou de oprichting van een energiegemeenschap die bestaat uit de 207 appartementen de sociale huurders in staat stellen om te profiteren van deze extra energie die door de fotovoltaïsche panelen wordt geproduceerd en die nadien tegen lage prijzen wordt doorverkocht aan de gezinnen voor hun individuele verbruik. 

Het grootste struikelblok dat momenteel is vastgesteld en dat juist één van de belangrijkste zaken van dit proefproject zal zijn, is om na te gaan of dit "verenigbaar" of “cumuleerbaar” is met het sociale tarief. Als dat niet het geval is, zal het moeilijk worden om energiegemeenschappen op te richten in het kader van sociale huisvesting.


- Bij Zuiderhaard werd een overeenkomst met Laperre ondertekend. De overeenkomst voorziet in de plaatsing van fotovoltaïsche panelen voor eind 2020 om groenestroomcertificaten te kunnen genieten.

Het gaat om de site in de Vlogaertstraat en betreft 103 appartementen. De werkingsmechanismen van de energiegemeenschap worden echter nog steeds besproken tussen Laperre, Zuiderhaard, City Mind en het PSC Franck. Deze laatste neemt deel aan de discussies om de deelname van de bewoners aan het project te verzekeren.

Er zullen geen individuele aansluitingen op de fotovoltaïsche panelen komen. Dit moet op collectieve wijze gebeuren. De verdeling van de winst tussen de huurders zal dus bepaald moeten worden op basis van de energie die naar het netwerk wordt gestuurd.