Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vorderingen inzake transparantie van de OVM's m.b.t. informatie inzake brandveiligheid en conformiteit van de gas/elektriciteit in de sociale woningen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 322)

 
Datum ontvangst: 11/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
30/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Deze vrijdag 11 september 2020, wil ik u vragen naar de vorderingen inzake transparantie van de OVM's m.b.t. informatie inzake brandveiligheid en conformiteit van de gas/elektriciteit in de sociale woningen voor ELK van de 16 Brusselse OVM's:

1. Gemeente per gemeente, welke sociale woningen moeten voor de OVM conform worden gemaakt?

2. Wat waren de vastgestelde inbreuken en vooral wanneer werden de inbreuken vastgesteld en wanneer zullen de conformiteitswerken worden uitgevoerd?

3. Is een inventaris van de gecontroleerde sociale woningen, met inbegrip van de data van deze controles, de vastgestelde tekortkomingen en eventuele aanbevolen of uit te voeren conformiteitswerken (presentatie van de gegevens: gemeente per gemeente, wijk per wijk, gebouw per gebouw, woning per woning), beschikbaar en actueel?
 
 
Antwoord    In de eerste plaats is het belangrijk eraan te herinneren dat het, zoals voorzien in de Huisvestingscode (art. 6), de taak is van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinpectie (DGHI) om officieel toe te zien op de naleving van de criteria inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van openbare of particuliere woningen, om tekortkomingen vast te stellen en om conformiteitswerken te eisen.

Bovendien hebben de OVM's, als verhuurders, tot doel de conformiteit van hun hele woningbestand te handhaven of te verbeteren.

De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van de algemene situatie van deze woningen en van de werkzaamheden die nodig zijn om de naleving van de voorschriften te handhaven of te verbeteren.

Het voorgestelde antwoord is dan ook gebaseerd op de officiële tekortkomingen.

De tabel in bijlage 1, met betrekking tot de OVM’s die in dit officiële kader woningen conform moeten maken, herneemt:
- De gemeenten;
- De betrokken OVM’s;
- De adressen;
- De data van de bezoeken van Brussel Huisvesting (Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie) ;
- De non-conformiteiten opgedeeld per soort;
- De opmerkingen met de gevolgen die de OVM’s hieraan hebben gegeven: stadia van de werken, status van de woning, lopende of voltooide acties.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de DGHI voor brand niet is geraadpleegd vanwege non-conformiteiten en dat alle woningen zijn uitgerust met branddetectoren.