Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling visit.brussels.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 360)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 18/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Diversiteit is altijd een centraal aandachtspunt geweest voor visit.brussels. Visit.brussels heeft diversiteit altijd uitgespeeld als een van de grote troeven van ons gewest om Brussel te promoten bij de Brusselaars, Belgen en buitenlanders

Dat bewijzen bijvoorbeeld de communicatie en de beelden die gebruikt werden voor de recente bestemmingscampagne "No Brussels without US». Diversiteit is de kracht van Brussel en visit.brussels heeft daar steevast een onderdeel van zijn werking en producten van gemaakt.

Het streven naar diversiteit gaat echter verder dan gewoon beeldvorming naar buiten. Het aanwervingsbeleid van visit.brussels is er steeds op gericht geweest een team uit te bouwen dat beschikt over de nodige competenties en tegelijk representatief is voor de diversiteit van de Brusselse bevolking.


Visit.brussels ziet er bij aanwervingen specifiek op toe niet te discrimineren op basis van geslacht, herkomst, handicap, seksuele voorkeur of identiteit.

Het schenkt intern dus bijzondere aandacht aan diversiteit en het doet er alles aan om ervoor te zorgen het personeel daar ook volledig achter staat, zodat zij optimaal tot haar recht kan komen.


Nieuw aanwervingsbeleid

Visit.brussels zal een comité Diversiteit en Gelijke Kansen oprichten.

Dat comité zal de taak krijgen een diversiteitsplan uit te werken en onder meer een aanwervingsbeleid te bevorderen dat in de lijn ligt van de ordonnantie van 4 september 2008.

Gezien de opdracht die visit.brussels vervult, moet het personeel een weerspiegeling zijn van het Brussels gewest en van zijn diversiteit en daar is het bijzonder trots op.