Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling Haven van Brussel.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 495)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Als instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de Haven van Brussel haar diversiteitsactieplan opstellen in overeenstemming met de ordonnantie van 4 september 2008 en haar uitvoeringsbesluit van 3 maart 2011.

Daartoe heeft de algemene directie van de Haven van Brussel op 17 december 2012 (via een open oproep tot kandidaatstelling) haar eerste diversiteitsmanager aangesteld en vervolgens op 6 maart 2013 een begeleidingscomité opgericht dat de diversiteitsmanager moet bijstaan bij de opstelling, opvolging en evaluatie van het diversiteitsactieplan.

Aangezien hun mandaat na 5 jaar verstrijkt, werd een nieuwe oproep tot kandidaatstellingen gelanceerd en werd in februari 2019 een nieuwe commissie opgericht.

Met het Diversiteitsactieplan maakt de Haven van Brussel deel uit van een diversiteitsbeheerbeleid dat de volgende doelstellingen nastreeft:
- waarborgen dat de diversiteit van de Brusselse samenleving goed wordt weerspiegeld binnen de instelling met het oog op non-discriminatie en gelijke toegang tot het Brussels gewestelijk openbaar ambt;
- het waarborgen van gelijke kansen (op het werk) en van de bestrijding van alle vormen van discriminatie;
- het aanbieden van werkgelegenheid en carrièremogelijkheden aan iedereen in overeenstemming met zijn of haar vaardigheden en ambities;
- het verankeren van het diversiteitsbeheer in de organisatiecultuur van de publieke organisatie met de uitdrukkelijke steun van het topmanagement.

Het plan is in overeenstemming met het Ondernemingsplan "Diversiteitsbeleid en Discriminatiebestrijding", dat tot doel heeft de diversiteit en gelijke kansen te respecteren en te waarborgen bij de aanwerving van personeel en in loopbaanplannen.

Hoewel de nieuwe Commissie “Diversiteit” de continuïteit met eerdere plannen wil garanderen, heeft zij zich toch op bepaalde acties toegespitst, zoals met name:
- het beleid voor personen met een handicap:
o de Commissie “Diversiteit” sluit zich aan bij de beslissing van het HRD van de Haven om personen met een handicap aan te werven;
o mogelijke deelname van de Haven aan de DuoDays;
- Onthaal, Integratie, Vorming, Loopbaan en Evolutie: implementatie van een ondersteuningsprogramma voor personeel zonder kwalificaties/diploma's (38,35% van het personeel van de Haven);
- de aanwerving van vrouwen in traditioneel "mannelijke" functies blijven aanmoedigen (in 2018 werd een vrouwelijke controleur van werken aangenomen en medio 2009 kwam er ook een vrouwelijke technische poolverantwoordelijke het team versterken);
- aanpassen van werkaanbiedingen zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn;
- gelijke behandeling voor iedereen via:
o transparantie tijdens de bevorderingsprocedure; de kandidaten worden weerhouden in samenwerking met de directe overste en op basis van de evaluaties en vaardigheden van de kandidaat;
o het waarborgen van een gelijke behandeling van alle personeelsleden, zowel tijdens de normale arbeidsrelaties als bij een eventuele beëindiging van de arbeidsrelatie.

De Haven biedt dus werkgelegenheid en carrièremogelijkheden met inachtneming van de gelijke kansen, de strijd tegen alle vormen van discriminatie en de neutraliteit van de HR-processen.

De Haven stimuleert het diversiteitsbeleid door tal van initiatieven, zoals het diversiteitsactieplan, maar ook door selectie-, certificerings- (bv. voorzitter van de jury) en oriëntatiediensten (BOSA) alsook het opleidingsplan.

De Haven van Brussel integreert dus al proactief de kwestie van de diversiteit in al haar rekruteringsprocessen.

Hoewel de Haven niet van plan is om deze processen op korte termijn aan te passen, blijft zij natuurlijk openstaan voor verbetering.