Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling DBDMH.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 250)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    De DBDMH beschikt sinds 2012 over 4 Diversiteitsplannen en sinds 2016 over een Diversiteitshandvest. Alle acties die in de diversiteitsplannen zijn opgenomen, zorgen ervoor dat de verschillende antidiscriminatie- en gelijkekansenwetten worden nageleefd en dat de doelstellingen van de diversiteitsordonnantie worden nageleefd.

Bij de DBDMH is er:
- een operationeel kader (1115 personeelsleden)
- een administratief kader (213 personeelsleden)
Wat de aanwerving van personen voor leidinggevende functies betreft, zijn er 8 mandatarissen voorzien en wordt hun aanwerving, onafhankelijk, door Talent.Brussels georganiseerd.

De 8 mandatarissen zijn als volgt opgesplitst:
- 5 mandatarissen uit het operationeel kader (waarvan er momenteel 4 ingevuld zijn)
- 3 mandatarissen uit het administratief kader (waarvan er momenteel 1 is bekleed).
De taalverdeling, namelijk 50 % Franstalig en 50 % Nederlandstalig, wordt gerespecteerd.

Voorlopig is geen enkele vrouw mandataris en maakt geen enkele vrouw deel uit van de Directieraad, die naast de 5 mandatarissen wordt aangevuld door de directeur HR.

Het is eveneens Talent dat instaat voor de aanwerving van administratief en operationeel statutair personeel.
De DBDMH staat in voor de aanwerving van contractueel personeel in het administratief kader en ziet ook toe op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving en de wetgeving inzake gelijke kansen.

De dienst HR van de DBDMH en Talent zien toe op de gelijkheid van mannen-vrouwen in de jury’s en voeren samen een inclusief diversiteitsbeleid.

Wat de andere leidinggevende functies betreft (administratieve en operationele A-niveaus) baseren de DBDMH en Talent zich op de beschrijving van de te vervullen functie en de vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de naleving van de wetgeving met betrekking tot de 19 wettelijk beschermde criteria.

In het administratief kader vervullen meer vrouwen dan mannen functies van niveau A.
Aan Franstalige zijde zijn er 15 attachés van niveau A (5 mannen en 10 vrouwen).

Aan Nederlandstalige zijde zijn er 8 attachés van niveau A (5 mannen en 3 vrouwen).

Er wordt uiteraard bijzondere aandacht besteed aan het feit dat deze mensen de diversiteit van Brussel effectief vertegenwoordigen.

In het operationeel kader, moet er rekening mee worden gehouden dat je Belg moet zijn voor de graden van officier, wat de mogelijkheden voor diversiteit beperkt.

De eerste brandweervrouwen kwamen in 2004 aan.

Tot op heden telt de DBDMH 8 brandweervrouwen uit een kader van 1072 operationele personeelsleden (brandweermannen), d.w.z. 0,75 %.
Er zijn drie vrouwelijke officieren op een totaal van 43 personeelsleden (d.w.z. 6,98 %): 2 vrouwen onder de 20 kapiteins, 1 vrouw onder de 18 majoors en geen enkele vrouw is een kolonel onder de 5.

Recent werd, in samenwerking met mijn kabinet, een diversiteitsaudit gestart. Een van de doelstellingen van deze audit is een beter inzicht te krijgen in de verdeling van de diversiteit op het niveau van de operationele en administratieve personeelsleden.
De resultaten en aanbevelingen van deze audit, die uiterst begin 2021 verwacht worden, zullen de uitvoering van verschillende acties mogelijk maken om een betere vertegenwoordiging van de Brusselse diversiteit binnen de DBDMH te garanderen, met name voor de leidinggevende functies.