Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling finance&invest.brussels.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 225)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 24/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    De kwestie van de diversiteit ligt mij bijzonder na aan het hart. Ik ben het met u eens dat de verschillende gewestelijke instellingen een voorbeeldfunctie moeten vervullen wat hun representativiteit betreft. Maar ik wil deze representativiteit van alle Brusselaars ook ondersteunen als een transversale beleidslijn in alle bevoegdheden die ik uitoefen.

Wat de GIMB/finance&invest.brussels betreft, bedraagt het totale personeelsbestand, inclusief de dochterondernemingen, ongeveer 40 werknemers. De meeste van hen hebben functies die rechtstreeks verband houden met financiële analyse, wat eenhoog niveau van deskundigheid vereist.

De voorzitter en de vicevoorzitter van het directiecomité zijn aangewezen na assessment en een verschijning voor een jury. Alle werknemers worden aangeworven op basis van hun vaardigheden en onder voorwaarden die niet a priori leiden tot rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie in de zin van artikel 7, § 1, van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling.

Er moet echter ook op worden gewezen dat het personeel niet betaald volgens het ambtenarenstatuut, maar volgens het gewone arbeidsrecht, aangezien de GIMB/finance&invest.brussels niet is opgenomen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat het toekomstige rekruteringsbeleid betreft, zal ik er uiteraard op toezien dat de kwestie van de diversiteit, in al haar onderdelen, een prioriteit wordt, zowel op het niveau van het directieteam als binnen het hele personeelsbeleid.