Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling Innoviris.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 228)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 18/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Actief bijdragen aan het gewestelijke gelijkekansenbeleid, en dit door middel van zowel interne als externe acties, is een van de strategische doelstellingen van Innoviris. Hiertoe heeft Innoviris de afgelopen jaren meerdere initiatieven op het gebied van diversiteit ontwikkeld en hieraan bijgedragen (zoals de integratie van diversiteit in het arbeidsreglement, deelname aan het ‘All Genders Welcome’-initiatief, deelname aan de ‘Duo Day’, enz.). Innoviris wil deze aanpak in de toekomst voortzetten, consolideren en versterken, met name door zijn diversiteitsplan verder te implementeren en versterken.

De praktische modaliteiten van de selectieprocedures worden geregeld door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en houdende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
­ Deze procedures houden telkens een anonieme proef in om de generieke vaardigheden te testen. Optioneel is een tweede anonieme proef mogelijk. De deelnemingsvoorwaarden aan de selectieprocedure worden gecontroleerd aan de hand van een analyse van geanonimiseerde cv's.
­ Alle leden van de selectiecommissie ondertekenen een deontologische code om gelijkheid van kansen en behandeling te garanderen.
­ De voorzitters van de selectiecommissies worden door Selor opgeleid om de objectiviteit van de selectieprocedures te waarborgen en, indien nodig, in te grijpen als deze objectiviteit niet kan worden gegarandeerd.
­ Hoewel dit niet langer verplicht is volgens de hierboven genoemde besluiten, zorgt Innoviris ervoor dat in alle selectiecommissies maximaal 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht is.

Daarnaast wordt momenteel een nieuw diversiteitsplan uitgewerkt. De directie van Innoviris wacht op een voorstel voor een plan van de diversiteitsmanager, voorafgaand goedgekeurd door het begeleidingscomité.

Het nieuwe plan zal de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en strijd tegen racisme, die de gewestelijke regering bepaald heeft, integreren en voorzien in acties voor bepaalde assen assen/doelgroepen (vrouwen in het middenkader, jonge Brusselse werkzoekenden, personen ouder dan 50 jaar, personen met een handicap).

Opgemerkt moet worden dat - wat de hiërarchische verantwoordelijkheden bij Innoviris betreft - momenteel twee van de drie leden van de directieraad en vijf van de acht teamleaders vrouwen zijn.