Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aankoop van nieuwe sociale woningen door de BGHM in Sint-Lambrechts-Woluwe

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 340)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de lopende besprekingen tussen de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij blijkt dat er een principeakkoord is gesloten voor de aankoop, op het niveau van de BGHM, van gebouwen gelegen in de Arianelaan 7. Voor een bedrag van 29 of zelfs 31 miljoen zou dit project aansluiten bij het streven naar het verwerven van 250 woningen, verdeeld in 113 sociale woningen, 75 middelgrote woningen en 62 "gemeentelijke" woningen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om jaarlijks 543.205 euro te betalen, naast het gemeentelijk aandeel in de financiering van voorzieningen, geschat op 181.000 euro.

In het licht van het bovenstaande, wil ik u de volgende vragen stellen:

- Ten eerste, bevestigt u deze informatie en kunt u ons een stand van zaken geven van het project op dit moment?
- Welke redenen heeft de BGHM aangevoerd om de aankoop van een nieuw socialewoningenbestand in deze gemeente te rechtvaardigen, gezien het feit dat de gemeente ongeveer 100 sociale woningen heeft, verspreid over de Noodlottige Rotsstraat en de Werkzaamheidsstraat, die nog steeds wachten op renovatie?
- Ik ben ook verbaasd over de keuze van de BGHM wat de locatie betreft, aangezien de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een aandeel van 9,67 sociale woningen per 100 gezinnen heeft (tegenover een geschat gewestelijk gemiddelde van 7,22 in 2019). De verhouding zoals berekend in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is immers de 5de hoogste in het Brussels Gewest, na respectievelijk de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Evere, Ganshoren en Anderlecht. Kunt u bijgevolg de redenen en verantwoordingen voor deze keuze uitleggen?
- Kunt u ons ten slotte het tijdschema voor de werkzaamheden meedelen?
 
 
Antwoord    In juli 2020 heeft het College van Burgemeester en Schepenen het project goedgekeurd. De voorwaarden daarvan worden hieronder toegelicht. De onderhandelingen met de verkopende partij hebben vervolgens geleid tot de aankoop van het pand voor een bedrag van 31 miljoen euro.

De vierde monitoring van de openbare woningen van de Brusselse huisvestingsreferent maakt gewag van 10,37 % woningen met sociaal oogmerk in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Dit cijfer ligt onder het gewestelijke gemiddelde van 11,53%. Overeenkomstig de gewestelijke beleidsverklaring heeft de Regering zich het volgende doel gesteld: “
Op termijn moet 15% van alle woningen op het hele gewestelijk grondgebied en per gemeente van sociale aard zijn, evenwichtig gespreid per gemeente en per wijk”. Sint-Lambrechts-Woluwe vormt dus vanuit gewestelijk oogpunt geen uitzondering voor de ontwikkeling van sociale woningen.

De BGHM prospecteert ook op het hele grondgebied van Brussel om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan een sociale woning onder de Brusselse bevolking. Nu de openbare grond schaars wordt, is het van essentieel belang om andere mogelijkheden te overwegen om te kunnen tegemoetkomen aan, en een oplossing te bieden voor de vraag naar openbare huisvesting. De aankoop van leegstaande panden met de bedoeling ze om te vormen tot openbare woningen maakt deel uit van deze strategie.

De renovatie van bestaande woningen in het hele Gewest, en in deze wijk in het bijzonder, is ook een prioriteit voor de BGHM. De projecten ‘Noodlottige Rots’ en ‘Werkzaamheid’ maken deel uit van lopende renovatieprogramma’s.

In het kader van een vastgoedprospectie vond de BGHM een terrein van +/- 25.029 m² in de Arianelaan 7 te Sint-Lambrechts-Woluwe waarop zich een kantoorgebouw bevindt.

De wijk bestond vroeger vooral uit kantoorgebouwen, maar evolueerde naar een grotere mix. Verschillende kantoorgebouwen werden immers tot wooncomplexen verbouwd.

Dit project omvat ook parkeerplaatsen met ondergrondse opslagruimte en een crèche. De gemeente ziet de parkeergarages en opslagruimtes als een bron van inkomsten.

Deze vastgoedopportuniteiten werden overeengekomen met de gemeente, de OVM en de BGHM, wat hoopgevend is voor het welslagen ervan.

De door de regering nagestreefde 15% sociale woningen moet homogeen verdeeld worden over alle gemeenten. De gemeente en de BGHM zijn het eens geworden over een gevarieerd programma van openbare woningen.

Het College van burgemeester en schepenen heeft dit project met de volgende verdeling aanvaard:
- De aankoop van ongeveer 25% van de door de gemeente gecreëerde woningen om er middeninkomenswoningen van te maken;
- toezien op de sociale mix van de 75% woningen die in het beheer van de OVM de Moderne Woning komen, via een evenwichtigere verhouding tussen het aantal sociale en middeninkomenswoningen, namelijk 60% sociale woningen en 40% middeninkomenswoningen;
- De woondichtheid verminderen, tot een maximum van 250 woningen in totaal, waardoor een grotere oppervlakte per woning mogelijk is;
- Alle kantoren van De Moderne Woning in dit oude kantoorgebouw onderbrengen, waardoor de huidige kantoren van de OVM op de Sint-Lambertusberg omgevormd kunnen worden tot 13 extra sociale woningen.


Volgens de voorlopige planning van de BGHM moet de stedenbouwkundige vergunning tegen februari 2024 afgeleverd zijn. De werken zouden na de afgifte van de vergunning van start kunnen gaan.