Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premies die onder uw bevoegdheden of uw toezicht ressorteren.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 507)

 
Datum ontvangst: 23/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/10/2020 Ontvankelijk p.m.
16/11/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Onder bepaalde voorwaarden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van steunmaatregelen en premies aangeboden.

Ter aanvulling van mijn informatie, wil ik graag het volgende weten voor ELKE premie die verband houdt met uw bevoegdheid of toezicht:

VOOR 2019,

1. Wat is de naam van de premie?
2. Voor wie is de premie bestemd?
3. Wat is het bedrag van de premie?
4. Is de premie cumuleerbaar met (een) andere premie(s)? Zo ja, welke?
5. Welke instelling is verantwoordelijk voor de follow-up en de betaling van de premie?
6. Wat zijn de betalingsregels voor de premie?
7. Welk budget wordt jaarlijks uitgetrokken voor de premie?
8. Hoeveel mensen hebben de premie ontvangen en voor welk financieel bedrag?
 
 
Antwoord    1/

-
Haven van Brussel

‘Aanwervingspremie’ Deze premie is bedoeld om de tewerkstelling van laaggeschoolde Brusselaars in de havenbedrijven aan te moedigen.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: Energieaudit en -studie, Dakisolatie, Isolatie van muren, Vloerisolatie, Superisolerende beglazing, Mechanische ventilatie, Verwarmingsketel, Temperatuurregeling, Warmtepomp - Verwarming, Warmtepomp - Sanitair warm water, Verbuizing van een collectieve schoorsteen, Zonneboiler, EPB-Periodieke controle.
o BODEMPREMIES: Premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging.

- Agentschap Net Brussel

Deze vraag is niet van toepassing op het Agentschap Net Brussel. Het Agentschap betaalt geen enkele premie uit.


2/

- Haven van Brussel

Voor de concessionarissen van de Haven die laaggeschoold personeel aanwerven.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: De energiepremies zijn beschikbaar voor alle doelgroepen (huishoudens, mede-eigendommen, privéondernemingen, collectiviteiten, enz.).
o BODEMPREMIES: Voor privépersonen en rechtspersonen (met uitzondering van ondernemingen die niet voldoen aan de definitie van een kmo) die worden getroffen door weesverontreiniging (d.w.z. waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn).


3/

- Haven van Brussel

Het bedrag van de premie is afhankelijk van de kwalificatiegraad van de aangeworven persoon:
o 2.000 euro voor een persoon die hooguit over een certificaat lager middelbaar (2e cyclus middelbaar) beschikt, hetzij 6.000 euro per aanwerving.
o 1.000 euro/jaar voor een persoon die hooguit over een certificaat middelbaar (middelbaar voltooid) beschikt, hetzij 3.000 euro per aanwerving.
o Geen premies voor personen die over een hoger diploma beschikken.

Deze bedragen gelden voor een voltijds equivalent dat ten minste een volledig jaar heeft gewerkt. In geval van verminderde prestaties worden de premies naar rato aangepast.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: Het bedrag van de energiepremies varieert naar gelang van het type premie en de inkomenscategorie van de aanvrager. Alle bedragen zijn te vinden in de samenvattende tabel in de bijlage.
o BODEMPREMIES: In het geval van bodemonderzoeken wordt 100% van de kosten terugbetaald, waarbij de plafonds sterk variëren afhankelijk van het type onderzoek. Voor werken wordt 70% van de kosten terugbetaald voor rechtspersonen, met een maximum van 60.455 euro, en 80% van de kosten voor natuurlijke personen, met een maximum van 90.682 euro.


4/

- Haven van Brussel

De Haven kent geen andere premies toe.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: Alle energiepremies kunnen met elkaar worden gecombineerd. Daarnaast kunnen ze voor natuurlijke personen ook worden gecombineerd met de woningrenovatiepremies en de gemeentelijke premies. Voor ondernemingen kunnen ze worden gecombineerd met de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen.
o BODEMPREMIES: Voor elk van de onderzoeken die door de bodemordonnantie opgelegd worden, kan een premie worden toegekend. Anderzijds kan een premie niet worden gecumuleerd met andere premies die door overheidsinstellingen worden toegekend. De begunstigde ondernemingen zijn ook onderworpen aan de de-minimisregel.


5/

- Haven van Brussel

De Haven van Brussel kent de premies toe op basis van controles op de naleving van de voorwaarden, intern ten opzichte van de concessionaris die de aanvraag indient, en door Actiris voor de voorwaarden die verband houden met de betrokken werknemer.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: De administratieve en technische verwerking van de energiepremies wordt uitgevoerd door het departement Energiepremies (Leefmilieu Brussel). De budgetverwerking wordt uitgevoerd door de dienst Subsidies (Leefmilieu Brussel) en de betaling gebeurt door de GOB.
o BODEMPREMIES: Leefmilieu Brussel beheert de analyse van het dossier en de betaling van de premie.


6/

- Haven van Brussel

Door de onderneming te volgen procedure:
1. De concessionaris overhandigt aan Actiris, voorafgaand aan de aanwerving, de werkaanbieding die overeenstemt met de job waarvoor hij de premie wenst aan te vragen. De werkaanbieding wordt geregistreerd door Actiris.
2. Hij vult het document ‘Aanvraag aanwervingspremie’ (zie bijgevoegd document) in en overhandigt dat aan Actiris en de Haven van Brussel.
3. Aansluitend op de aanwerving bezorgt de concessionaris aan Actiris de nodige informatie om de effectiviteit en de voorwaarden van de aanwerving te verifiëren:
o Naam en voornaam van de aangeworven persoon,
o Rijksregisternummer,
o Aanwervingsdatum,
o Diploma,
o Type arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds, arbeider of bediende).
4. De concessionaris moet, uiterlijk 6 maanden na de verjaardatum van de aanwerving van de betrokken werknemer, bij het Actiris-agentschap van de Haven, het officiële schriftelijke bewijs voorleggen (uittreksel van de DMFA-RSZ-verklaring) over de indienstname van de werknemer gedurende minstens een jaar alsook de gepresteerde tijd (voltijds, halftijds, enz.).
Toekenningsprocedure:
5. Actiris gaat na of de toelatingsvoorwaarden in verband met de aanwervingsprocedure zijn nageleefd en geeft de vereiste informatie door aan de Haven van Brussel;
6. De Haven verifieert de voorwaarden verbonden aan het concessiecontract van de onderneming en kent de premie toe, jaar per jaar.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: Voor elk volledig aanvraagdossier moet Leefmilieu Brussel een beslissing nemen binnen 60 dagen na ontvangst van de aanvraag door Leefmilieu Brussel. De GOB betaalt gewoonlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de door Leefmilieu Brussel behandelde dossiers.
o BODEMPREMIES: De premie wordt uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier betaald.


7/

- Haven van Brussel

Het budget bedraagt 50.000 euro.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: Eind 2019 bedroeg het beschikbare budget 22.045.000 euro aan vastleggingen en 19.146.000 euro aan vereffeningen.
o BODEMPREMIES: In 2019 is 1,8 miljoen euro vereffend voor de bodempremies.


8/

- Haven van Brussel

Er is dit jaar nog geen betaling gedaan voor de aanwervingspremie. De dossiers die in dit stadium ontvangen zijn (en die betrekking hebben op aanwervingen vóór de gezondheidscrisis), worden nog steeds gecontroleerd in het licht van de verschillende criteria waaraan moet worden voldaan.

-
Leefmilieu Brussel

o ENERGIEPREMIES: In totaal zijn 10.394 energiepremies toegekend aan 5.492 individuele begunstigden. Het totale toegekende bedrag (in vastleggingen) bedroeg 16.995.334 euro.
o BODEMPREMIES: In 2019 zijn 420 premies toegekend voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.