Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de samenstelling van de gewestelijke taskforce voor beschermingsmateriaal

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 368)

 
Datum ontvangst: 21/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR) van maandag 27 april heeft een gewestelijke taskforce voor beschermingsmateriaal opgericht. Die gewestelijke taskforce bestaat uit uw kabinet, dat van de heer Vervoort, de diensten van het College en bepaalde administraties en instellingen van gewestelijk belang (Brussel Preventie en Veiligheid, Hub.brussels, Citydev, Iriscare, enz.).

Onze vragen zijn als volgt:

Kunt u het totale aantal personen aangeven dat aan deze taskforce is toegewezen? Voltijds of deeltijds?
Kunt u aangeven hoeveel personen elke deelnemer van de taskforce voltijds heeft toegewezen aan die taskforce (ministeriële kabinetten, diensten van het College, administraties, instellingen van gewestelijk belang)? Voor welke periode?
Heeft die gewestelijke taskforce zich ook laten bijstaan door de diensten van externe consultants die gespecialiseerd zijn in crisis- en/of gezondheidsbeheer? Zo ja, kunt u ons details hierover geven? Hoeveel personen? Voor welke periode? Waarom werd het nodig geacht om een beroep te doen op hun diensten?
Ter informatie: deze vragen werden al aan de heer Maron gesteld, die ons naar u heeft doorverwezen.
 
 
Antwoord    De markt van beschermingsmiddelen en ander medisch materiaal staat sinds begin dit jaar wereldwijd onder druk. Daarom besliste de federale regering op 16 maart 2020, op voorstel van de Eerste Minister, om een tijdelijke werkgroep (taskforce) belast met het beheer van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen op te richten. Die werkgroep stond onder het voogdijschap van minister De Backer.

Daarin zetelden naast verschillende betrokkenen uit de medische en farmaceutische sector ook vertegenwoordigers van de deelstaten en hun besturen, de FOD Volksgezondheid, de administratie van de Douane en Accijnzen, de FOD Economie, juridische raadsmannen en vertegenwoordigers van de kabinetten van Justitie, Volksgezondheid en van de Eerste Minister. Haar opdracht bestond er onder meer in de strategische voorraden op te volgen en goed te beheren en te anticiperen op de verschillende risico’s die ermee gepaard gaan, zoals tekorten.

Iriscare heeft aan meerdere vergaderingen daarvan deelgenomen: op 16, 18 en 20 maart; van 23 maart tot 21 april: dagelijks, in de periode van 23 april tot 28 mei: iedere dinsdag en donderdag en in de periode van 2 juni tot 7 augustus: iedere dinsdag. Twee personen volgden die vergaderingen.

Daarnaast richtte het kabinet van minister Maron een materiële werkgroep op die zich moest buigen over de verdeellijsten van medisch beschermingsmateriaal voor de zorg- en gezondheidsinstellingen. Die werkgroep is samengekomen op 7, 13, 20 en 27 april; op 5, 12 en 18 mei; op 10 juli en op 9 september in aanwezigheid van Iriscare, de diensten van het Rode Kruis, de COCOF en vertegenwoordigers van het kabinet Maron.

Op 23 april besliste de Brusselse regering om voor iedere Brusselaar een mondmasker te kopen. Die beslissing hing samen met de beslissing om het dragen van een mondmasker verplicht te maken op het openbaar vervoer (beslist door de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020). De opdracht om mondmaskers te kopen werd toevertrouwd aan BPV (stoffen maskers voor de bevolking en de Brusselse gewestbesturen), Iriscare en hub.brussels (andere beschermingsmiddelen).

Naar aanleiding van de uitzonderlijke crisissituatie en de grote druk op de markten zette de gewestelijke overheid een systeem op om een voorraad mondmaskers aan te leggen en die gratis te leveren. Dat was de eerste logistieke en financiële steunmaatregel voor de gemeenten en de gezondheids- en welzijnssector.

Aansluitend op de beslissing om iedere Brusselaar een mondmasker te bezorgen, besliste de Brusselse regering om een taskforce “beschermingsmateriaal” op te richten, met daarin leden van mijn kabinet en van het kabinet van minister Maron, Iriscare, hub.brussels, talent.brussels en citydev.brussels.

Die gewestelijke taskforce vergaderde van 19 mei tot 16 juni 2020 elke dinsdag via videoconferentie. Zij moest zorgen voor een betere uitwisseling van informatie bij de aankoop en de verdeling van het beschermingsmateriaal voor de zorginstellingen en de inwoners van ons gewest. Ook de lokale productie van beschermingsmateriaal en het kostenplaatje daarvan kwamen tijdens de besprekingen aan bod.

Daarnaast werd ook een werkgroep “opvolgingscomité” in het leven geroepen. Zowel Iriscare als hub.brussels namen daaraan deel. Beide instellingen sloten een samenwerkingsakkoord. Hun samenwerking was bedoeld om:
­ de behoeften van de begunstigden te centraliseren;
­ het aanbod van medisch materiaal en de bezorging ervan zo goed mogelijk te structureren en te omkaderen teneinde tegemoet te komen aan de door Iriscare vastgestelde behoeften van de Brusselse gezondheidssector;
­ de respectieve know-how en middelen van beide partijen te bundelen om de volledige waardeketen “van de leverancier / fabrikant van medisch materiaal tot de verdeling in de Brusselse gezondheidssector” te harmoniseren.

Van 8 april tot eind april werd één keer per week vergaderd. Daarna werd er nog vergaderd op 7 en 14 mei en de laatste keer op 11 juni 2020.

Mijn kabinet heeft geen beroep gedaan op consultants. Gelet op het aantal vergaderingen is het materieel niet mogelijk om u mee te delen hoeveel uren aan die werkgroep gewijd zijn.