Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gids tegen de seksistische online-intimidatie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 349)

 
Datum ontvangst: 01/10/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op donderdag 24 september 2020 lanceerde de ‘Fédération des centres de planning familial’ de campagne “le harcèlement sexiste virtuel, c’est réel (de virtuele seksistische intimidatie is reëel)”. In deze campagne wordt de verborgen seksistische online-intimidatie aan de kaak gesteld.

Deze organisatie heeft hiertoe verschillende tools ontwikkeld ter bestrijding van deze plaag meer bepaald met de “Guide pratique contre le harcèlement sexiste en ligne (Praktische gids tegen de seksistische online-intimidatie)”. Dit dossier is bedoeld voor de slachtoffers maar ook voor de getuigen om de goede praktijken aan te nemen wanneer ze geconfronteerd worden met deze situaties.
Het is van belang dit aan het licht te brengen, aan te geven of klacht in te dienen.

Thans bevindt deze praktijk zich in een juridisch vacuüm. Er is immers geen specifiek wettelijk kader gewijd aan deze praktijk. Ik wens te onderstrepen dat de recente wet tegen revenge porn – ter herinnering, dit is een praktijk die eruit bestaat intieme beelden van een persoon zonder diens instemming op het internet te verspreiden – en de wet tegen de pesterijen. Deze wetten dekken echter niet alle situaties die zich kunnen voordoen tijdens seksistische online-intimidaties.

We werden waarschijnlijk vrijwel allen gecontacteerd door slachtoffers die niet wisten tot wie zich te richten voor de begeleiding bij het indienen van een klacht voor cyberstalking en we moeten vaststellen dat er nog te weinig middelen bestaan in dit domein.

In 2015 bracht een VN-rapport aan het licht dat 73% van de ondervraagde vrouwen hebben toegegeven cybergeweld te hebben beleefd. Dit is een ongelooflijk hoog percentage. Er bestaan echter geen recente cijfers over de seksistische online-intimidatie. Tijdens de lockdown werd echter een verhoging opgetekend aangezien we allen meer tijd hebben doorgebracht op de sociale netwerken.

Het is meer dan ooit noodzakelijk deze praktijk aan de kaak te stellen en te omkaderen op alle machtsniveaus volgens de respectievelijke bevoegdheden van de verschillenden entiteiten.

Ik herinner eraan dat de seksistische online-intimatie slechts een verlenging is van de seksistische intimidatie in de openbare ruimte. Net zoals het laatste geval, betreft het in hoofdzaak vrouwen.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Maakt het fenomeen van seksistische online-intimidatie deel uit van uw werkprioriteiten? Beschikt u over cijfers inzake deze praktijk? Indien niet, overweegt u een studie te bestellen teneinde dit fenomeen op gewestelijke schaal in cijfers te kunnen vertalen?
- Werken jullie of zullen jullie werken op de bewustmaking en de informatie bestemd voor de slachtoffers en de getuigen van dit type van intimidatie?
Werd in het laatste Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen een gecoördineerd actieplan tussen de verschillend
 
 
Antwoord    Seksuele intimidatie is niet enkel in de openbare ruimte, maar ook in de virtuele ruimte een terugkerend probleem.

Met het Brussels plan inzake geweld tegen vrouwen willen we ook op gewestelijk niveau transversaal inzetten op de preventie van die vormen van intimidatie, en dit op verschillende manieren:
1. Door opleidingen te organiseren voor actoren op het gebied van preventie en veiligheid met betrekking tot problemen rond cyberseksisme (coördinatoren: Brusafe, equal.brussels, Brussel Preventie en Veiligheid);
2. Door specifieke vormingen te organiseren voor onthaal-medewerkers in de zes politiezones over hoe om te gaan met klachten over cybercriminaliteit in het kader van de uitrol van het project “Cyber help”. (Coördinatoren: Brusafe, Brussel Preventie en Veiligheid). De zes politiezones zullen een nieuwe applicatie inzetten die door de federale politie werd ontwikkeld om slachtoffers van cybercriminaliteit beter te kunnen opvangen op de politiecommissariaten. Cybercriminaliteit die voortvloeit uit seksistische opmerkingen en seksuele intimidatie via sociale media of het web maakt er deel van uit;
3. Door in de toekomstige bewustmakingscampagnes ook deze vorm van seksistisch geweld op te nemen, en specifieke hulplijnen mee te delen.

Wat de coördinatie met de verschillende beleidsniveaus betreft, zijn er inderdaad uitwisselingen voorzien met de andere beleidsniveaus, en dit op volgende wijze:
- Op gewestelijk vlak: door de coherentie tussen de verschillende actieplannen rond gelijke kansen (plan tegen racisme, SOGI-plan, plan tegen geweld) en preventie en veiligheid te verzekeren door middel van regelmatig overleg tussen Brussel Preventie en Veiligheid, equal.brussels en de Brusselse adviesraden;
- Op interfederaal vlak: door de deelname aan het interfederaal overleg in het kader van het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld, waardoor de Brusselse actoren ook maatregelen worden voorgesteld die betrekking hebben op de bevoegdheden van de andere gefedereerde of federale entiteiten;
De Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten, die in 2020 onder mijn voorzitterschap in het teken staat van geweld tegen vrouwen, behandelt dit thema bovendien in haar werkzaamheden. De voorstellen zullen bij het afsluiten van dit eerste jaar, in december 2020, worden voorgesteld;
- Op internationaal vlak: door de oprichting van een werkgroep met Brussels International en Brussel Preventie en Veiligheid om de internationale aspecten van het thema te bespreken en op te volgen, bijvoorbeeld in het kader van het Verdrag van Istanbul.